WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

в мобілізації капіталу, трудових та матеріальних, інформаційних ресурсів; організаторська; творча - пошук нових рішень. Форми: індивідуальне (дрібне); система колективних підприємств; державні підприємства; спільні.
Умови:
- наявність відповідних майнових прав на умови і результати виробництва (підприємець повинен обов'язково бути власником виробничого продукту та доходу, капіталу та землі);
- певне економічне, правове та політичне середовище;
- певна самостійність при виборі виду господарської діяльності, визначення цін, розпорядження отриманими прибутками;
- певні правові гарантії: юридичний захист, державний арбітраж, законодавче забезпечення свободи конкуренції тощо;
- повна економічна відповідальність за результати діяльності;
- етика підприємництва.
Можливості розвитку підприємництва відкриваються на основі Конституції України, Законів України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про форми власності на землю" тощо.
29. Акціонерні товариства
АТ - організація, яка має статутний фонд, поділений на визначену к-ть паїв (акцій) номінальної вартості і несе відповідальність за свої зобов'язання виключно своїм майном.
Головною метою створення АТ є залучення вільних коштів фізичних та юридичних осіб для виконання певних завдань (розширення вир-ва, залучення матеріально-технічних та сировинних ресурсів тощо).
АТ створюються на основі купівлі-продажу акцій - ЦП - свідоцтв про внесення певного паю до статутного фонду АТ. Дивіденд - доход, що виплачується на одну акцію. Ціна акції визначається її курсом.
При створенні АТ шляхом перетворення держпідприємства в акціонерне необхідне рішення трудового колективу, яке приймається загальними зборами та оформлюється відповідним протоколом. Необхідна також згода державного органу. Потім проводиться оцінка майна підприємства, на основі якої формується обсяг статутного фонду АТ.
Розповсюдження акцій відбувається шляхом :
відкритої підписки (ВАТ)
розповсюдження всіх акцій між засновниками (ЗАТ)
Вищим органом управління АТ є збори акціонерів, які збираються 1 раз на рік. Акціонери, що мають не менше 20% акцій, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час.
Діяльність правління контролюється Радою, яку обирають збори акціонерів, фінансову діяльність - спеціальна ревізійна комісія з числа акціонерів та трудового колективу. Для захисту інтересів працівників між ними та Правлінням укладається трудовий договір, який затверджують загальні збори акціонерів.
30. Акції
Акція являє собою цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства та надає власнику акції ряд майнових та немайнових прав, включаючи права на участь в управлінні акціонерним товариством, на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Найбільш важливими ознаками визначення поняття "акція" є такі: 1) акція є одним з видів цінних паперів; 2) цей цінний папір не має установленого строку обігу; 3) засвідчує пайову участь власника у статутному фонді акціонерного товариства, тобто наявність у власника акції статусу співвласника акціонерного товариства; 4) наявність у акціонера як співвласника акціонерного товариства певних майнових і немайнових прав.
У залежності від форми, у якій здійснюється випуск та обіг акцій, останні поділяються на ті, що мають паперову форму, і ті, які мають непаперову форму. У залежності від якісної та кількісної характеристики майнових і немайнових прав, що надаються власникові акцій, останні поділяються на акції прості та привілейовані. Іменні акції являють собою акції, за умовами випуску яких акціонери повинні реєструватися в книзі реєстрації власників іменних акцій, яку може вести сам емітент або за його дорученням реєстратор чи депозитарій. Акції на пред'явника - це акції, відповідно до умов випуску яких власники акцій не повинні реєструватися в книгах реєстрації власників акцій, а емітенти (реєстратори чи депозитарії) не повинні вести вказані книги. У залежності від того, у валюті якої країни виражається номінальна вартість акцій, вони поділяються на акції у національній валюті та акції в іноземній валюті. У залежності від того, на якій основі акціонерне товариство передає акції інвесторам - платній чи безоплатній - вони поділяються на платні акції та преміальні.
Курс акцій обчислюється як відношення ставки дивідендів до відсоткової норми банку.
Біржовий ринок - сплата комісійних біржовим посередникам. Більш контрольований, регульований, організаційно оформлений та постійно діючий ринок ЦП - фондова біржа - АТ, яке зосереджує попит і пропозицію ЦП, сприяє формуванню їх біржового курсу та діє відповідно ЗУ "Про фондову біржу" та статуту.
Біржовийоборот - оборот на фондовій біржі.
Позабіржовий оборот - розмитість акціонерного капіталу, можливість існування стр-ри по придбанню контрольного пакету акцій.
31. Кругообіг і оборот капіталу
КК - рух капіталу, у процесі якого він проходить три взаємозалежні стадії, втілюючись на кожній з них у відповідну матеріальну форму засобів вир-ва, готової продукції та грошових коштів.
Оборот капталу - кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес, що безперервно повторюється. Лише вкладення капіталу у господарську діяльність приносить прибуток. Загальна форма капіталу має вигляд: Д-Т-Д", де
Д - грошові кошти, що інвестуються; Т - товар; Д" - грошові кошти, отримані інвестором від продажу продукції.
Капітал підприємства знаходиться в постійному обігу, адже йому надзвичайно важливо постійно розвиватись та збільшувати свій прибуток. Основний капітал підприємства - сума вкладів засновників для забезпечення життєдіяльності підприємства. Основний капітал довго зберігає свою основну форму, приймає участь у багатьох оборотах, свою вартість переносить на готовий продукт поступово частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. ОК підлягає фізичному та моральному зношенню. Процес поновлення ОК передбачає Амортизацію
Амортизація - процес поступового перенесення вартості засобів праці у міру зносу їх на вироблений продукт і використання цієї вартості для наступного відтворення (заміни, відновлення) засобів праці.
Звичайні методи амортизації:
1. Рівномірного (прямолінійного списання вартості) Аі=(Фосн-Лв)/Т, де Аі - сума амортизаційних відрахувань в і-му періоді, Фосн - балансова вартість, Лв - ліквідаційна вартість, Т- к-ть років експлуатації
2. Виробничий метод Аі=(Фосн-Лв)хПі/ЕП, де Пі - відпрацювання об'єкта в і-му році, ЕП - загальний виробіток об'єкта
Методи прискореної амортизації:
3. Суми років Аі=(Т-і+1)х(Фосн-Лв)/S, де S=Тх(Т+1)/2
4. Подвоєного зменшуваного залишку Аі=2А'(Фосн-ЕАі), де
А' - подвоєна норма амортизації (порівняно з нормою п.1)
ЕАі - сума нагромадженої амортизації на початок і-го року
32. Витрати виробництва. Валова виручка і прибуток. Норма прибутку
Витрати виробництва - це те, у що обходиться створення продукту підприємству. Частина вартості товару, що має бути авансована на продовження виробництва, визначається як витрати виробництва.
Речовий

 
 

Цікаве

Загрузка...