WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

вмілості і інтенсивності праці
На величину СНРЧ впливають фактори:
" продуктивність праці - здатність живої праці випускати в одиницю часу певну к-ть споживних вартостей. Вимірюється к-тю про-ї, яка випущена за одиницю часу. Зі збільшенням порд праці вартість товару зменшується
" інтенсивність - х-є ступінь напруги праці або збільшення витрат праці або збільшення витрат праці в одиниці часу.
" Складність праці - проста праця зводиться в певну ступінь або є помноженою простої праці.
Закон вартості: в-тво і обмін товарів відбувається у відповідності до сусп необхід витрат праці. В умовах тов в-тва ціна може або = вартості товару - ідеальний варіант; може бути меншою ніж в-ть товару; може бути більшою ніж в-ть тов.Функції:
" виступає в якості регулятора тов в-тва. Якщо ціна на вироблений тов більша ніж сама вар-ть, то виробник отримує доход, може розширювати в-тво і відповідним чином успішно конкурувати.
" Сприяє підвищенню сусп прод праці. Потреба в зниженні індивід потреб кожного виробника змушує його шукати шляхи в нарощув прод праці.
" Диференціація або розмежування товаровиробників.
19. Теорії, що визначають цінність товару.
Товар -це продукт праці, що задовольняє потреби людей і вироблений для обміну. Товар має свою вартість і задовольняє певні людські потреби. Вартість товару є споживча, тобто суб'єктивна оцінка корисного ефекту того чи іншого виду економічного блага, його якості.
Першим наближенням до сучасного розуміння визначення вартості товару є теорія граничної корисності, запропонована представниками австрійської школи політичної економії (К. Некгер, Ф. Візер). Конкоретним виразом такої суб'єктивної корисності певного блага є "гранична корисність" , тобто корисність граничного "останнього" екземпляра, який задовольняє найменш значущу потребу в ньому. Граничну корисність розглядають як задоволення, що його отримує людина від споживання однієї додаткової одиниці товару. Ціна товару згідно з цією теорією залежить від ступеня насичення потреби в ньому.
Концепція суспільно необхідних витрат (Бем-Беверк). Дана концепція стверджує - гранична корисність цінності визначає витрати в-ва, а не навпаки. Суспільна оцінка граничної корисності залежить від попиту і пропозиції на даний товар і вимірюється ціною рівноваги або вартості.
Теорія результатів і витрат Туган-Барановського. Визначення суспільно необхідних витрат праці не можливе без урахування корисного ефекту. На ринку зіставляється корисність із суспільними витратами. Ринок після цього визначає ціну, яка відповідає суспільнонеобхідним витратам, а кількість є суспільно необхідною. Ціна визначає граничну корисність товару.
20. Походження, суть і функції грошей.
Гроші в першому уявленні являють собою товар особливого роду, здатний обмінюватись на всі інші товари, а отже гроші - це загальний товарний еквівалент. Основною формою отримання грошей є виручка від продажу товарів, а беруться вони для здійснення покупок. Тому гроші є посередником в обміні товарів. Спочатку, коли продукти праці лише починали отримувати товарну форму, коло товарів було досить обмежене і товари обмінювались безпосередньо Т-Т. потім такий обмін став майже неможливим через збільшення кількості товарів. В таких умовах безпосередній обмін товарів трансформується в опосередкований обмін Т-Тек.-Т. при цьому роль товарного еквівалента могли виконувати лише такі товари, які користувались найбільшим попитом. В різні часи і в різних місцях товарним еквівалентом виступало зерно, скот, шкіри, сіль, залізо, срібло, золото. Гроші за їх глибинною сутністю - це відокремлений від товару образ його вартості. Гроші як вартість - це засіб та міра здійснення торгових відносин між товаровиробниками. З виникненням грошей обмін почав здійснюватись за схемою Т-Г-Т. таким чином і виникають грошові відносини, з розвитком яких виникають такі грошові знаки, як паперові та монетні еквіваленти.
Сутність грошей виявляється в їхніх 5 функціях: вартість товару, виражена в грошах називається ціною. Гроші, як міра вартості, самі повинні бути обмірювані, мають свою індивідуальну вартість.
Гроші засіб обігу - роль посередника при обміні товарами.
Гроші-засіб нагромадження. У цій функції гроші тимчасово припиняють свій рух і вибувають з обороту. Золото при цьому обертається у скарб, що накопичується, грошова сума являє собою тоді номінальне нагромадження. Реальне нагромадження- придбання за ці гроші майна, насамперед - капітальне будівництво. Гроші- засіб платежу. Цю функцію гроші виконують при купівлі товарів у кредит і наступній їхній оплаті і при різних нетоварних операціях. Для даних операцій роль грошей виконують векселі, чеки, банкноти, кредитна карточка. Світові гроші. Спочатку як світові гроші виступали злитки золота по вазі. Потім воно було замінено символічними знаками.
21. Функції світових грошей. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс.
Світові гроші - це гроші, які використовують в міжнародних розрахунках. Такі гроші функціонують як загальний спосіб платежу (коли переходять від однієї країни до іншої як фактор погашення заборгованості), виступають як загальний купівельний засіб, гроші характеризують і підтверджують рівень розвитку того чи іншого народу або країни (наявність золотого запасу).
МВВ - це відносини між суб'єктами світового господарства, пов'язані з використанням валюти в їх фінансово-господарській діяльності. Існує три рівня валютної системи: національний, світовий, міжнародний. МВС-це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою держав.
Валюта - це грошові знаки іноземних держав таміжнародні розрахункові грошові одиниці.
Валютний ринок - це сукупність постійних економічних організаційних відносин по операціям купівлі-продажу іноземних валют, а також платіжних документів в іноземній валюті. Регулювання валютного ринку залежить від характеру економічної системи країни, міри конвертованості валюти, рівня цін, рівня валютних обмежень.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці даної країни, виражена в одиницях валюти іншої країни. Режими валютних курсів бувають: фіксовані, плаваючі.
Органами, що регулюють валютно-фінансові відносини є:
1) національні банки, міністерство економіки, міністерство фінансів, органи валютного контролю;
2) міжнародні валютно-фінансові організації (МВФ), регіональні валютно-фінансові організації (ЕВІ).
Ці органи розробляють режим безпечного, безкризового розвитку валютно-фінансових відносин в масштабах світового господарства.
22. Грошовий обіг та його закони. Грошова маса.
Оскільки гроші - це такий особливий товар, на який можна купити будь-який інший, то вони стають загальним втіленням суспільного багатства, яке товаровиробники прагнуть нагромаджувати.
Грошовий обіг-неперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування ,як засобу платежу й обігу. За його допомогою здійснюються розширені відтворення. Поряд з кредитом та фінансами він виступає складовою частиною єдиного грошового обігу і водночас становить самостійне економічне явище.Стабільність грошового обігу залежить від стану економіки.Регулювання грошового обігу здійснюється на основі законів грошового обігу.Рівновага

 
 

Цікаве

Загрузка...