WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

де створюється готовий продукт.
" Валовий національний подукт - показник, який х-зує результат д-ті не тільки в галузі матеріального в-тва, а й в галузі нематеріального виробництва.
ВНП склад з кінцевого сусп прод і вартості нематеріальних благ і наданих послуг.складовими частинами є спожиті населенням предмети споживання та послуги, державні закупки, капітальні вкладення, сальдо платіжного балансу.
Чистий продукт є частиною ВНП, якщо з ВНП вирахувати ту частину засобів праці, яка йде на відшкодування їх зношеної частини.стосовно всього суспільста ЧП наз. Національним доходом.
В національному доході виділяють 2 фонди: фонд нагромадження (засоби з фонду ідуть на оновлення і розширення виробництва); фонд споживання (засоби ідуть на задоволення особистих потреб суспільства).
Важливим показником є норма нагромадження, що визначається як відношення фонду нагромадження до національного доходу, виражений у %.
В ЧП виділяють необхідний та додатковий продукт. Необхідний продукт - та чатсина ЧП, яка йде на відтворення робочої сили в сфері матеріального і нематеріального виробництва.додатковий продукт - надлишок над необхідним пр., який використовується для розширення в-тва, а також для створення економічних умов для сфери нематеріального виробництва і для більш повного задоволення дух і соц потреб сусп.
Норма дод пр.= дод. Пр. / необх прод х 100%.
Національне багатство - вся сума матеріальних і духовних благ , які є в розпорядженні сусп. Це вся сума нагромаджених засобів в-тва і предметів споживання та нематеріальні форми багатства.
7. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва
Соціальний ефект виражає собою міру задоволення особистих потреб сусп виробництва за певний період.
Економічний ефект - результативність сусп. В-тва, яка визначається як співставлення між отриманим результатом та тими затратами, які пішли на його досягнення.
Е= результат (вартість) / затрати, В результаті отримуємо показник,що харак-є величину витрат на одиницю створеного продукту.
До показників відносять:
" Продуктивність праці - відношення величини створеного продукту до затрат живої праці;
" Трудомісткість - зворотній показник до прод праці, він показує в-тво продукції за певний проміжок часу або затрати праці на од продукції.
" Фондовіддача - визначається як відношення величини створеного продукту до всієї маси використаних основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці тобто показує скільки виробляється готової продукції на 1основ.виробн.фондів.
" Матеріаловіддача - відношення величини створеного продукту до матер. витрат. Вона показує скільки виробляється продукції на 1 затрат живої праці втіленої у предметах праці
Щоб мати уявлення про ефектив. Вир-ва вцілому потрібно:Е= П/ З+М+з+Ф,де Е -ефективність вир-ва, П-продукт чи дохід, З- затрати живої праці,М- матер.вир-во,Ф- одноразові вкладання в осн.вироб.фонди,з-коефіціент переведення затрат одноразових вкладень у основні фонди.
8. Власність та її історичні типи, види, форми.
Власність - сукупність відносин окремих індивидів, груп людей та їх асоціацій до речей, як до своїх, і відносин між людьми з приводу приналежності речей.
Власність як економічне явище являє собою сукупність неіснуючих поза зв'язком між собою таких елементів: 1) об'єкти власності; 2) суб'єкти власності; 3) відносини власності.
Об'єкти (матеріально-речовий зміст) - присвоювані, такі що знаходяться в розпорядженні людей речі: фактори виробництва життєвих благ.
Суб'єкти або носії відносин власності - це люди, їх різні об'єднання та асоціації, які присвоюють, володіють та розпоряджаються об'єктами власності.
Відносини власності - сукупність відносин між людьми з приводу приналежності речей та інших об'єктів власності.
По об'єктам власності розрізняють: 1) власність на фактори виробництва, в тому числі на засоби виробництва, робочу силу; 2) власність на предмети споживання; 3) інтелектуальну власність.
По суб'єктам розрізняються такі її соціальні форми: 1) індивідуальна; 2) колективна; 3) державна.
Приватна - особиста власність, що формується за рахунок трудових доходів, а також від коштів, які вкладені у кредитні заклади, акції, тощо; в-ть трудових господарств (членів сім'ї та інш, які спільно ведуть трудове господ); в-ть селянського та особистого підсобного господарства. Суб'єкти - гром Укр., інозем гром та особи без гром.
Колективна - в-ть орендного п-тва (виробнича продукція, одержані доходи);в -ть колективного п-тва (в тому випадку коли майно держ п-тва переход у в-ть труд колективу шляхом викупу орендного майна аюо придбання майна іншим законним шляхом); в-ть кооперативу (майно і кошти, які створені тільки членами цього кооперативу); в-ть акціонерного тов (майно, придбане за рахунок проданих акцій); В-ТЬ ГОС АСОЦІАЦІЙ І ОБЄДНАНТ; В-ТЬ ГРОМАД ОРГ-ЦІЙ; В-ТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГ-ЦІЙ.Суб'єктом є відповідні трудові колективи, що є юр особами.
Держ в-ть - загальнодерж; комунальна( амін- терит утвор); в-ть держ п-тв.
9. Трансформація форм власності
Історії відомі дві основних типи власності :приватна і суспільна.
Приватна характ. тим,що засоби вир-ва,а отже,і вироблений продукт належать приватним особам.Вони можуть привласнювати продукт як своєї так і чужої праці.Тому розрізняють приватну власність:трудову і нетрудову.Суспільній власності притаманне спільне привласнення засобів вир-ва і вироблення продукту її можна представити у двох основ.видах як власність народу вцілому і як власність окремих колективів у господарській практиці вона виступає у формах державної і колективної власності.
Державна власність за цієї форми
володарем засобів виробництва виступає у формах державної і колективної власності.Державна власність - за цієї форми володарем засобів виробництва виступає держава :
-загальнодержавна власність -майно органів вл.управління
- комунальна власність
- майно держав.під-в
Колективна вл-сть
- вл. Орендного під-ва
- вл.колек.під-ва
- вл.кооперативу
- вл.акц.товариства.
- вл.господ.асоціацій(об"єднань)
- вл.громад.організацій
- вл.громад.організацій.
- вл.релігійних орг-цій
Індивід.вл.громадян:
- особиста вл.
- вл.трудового господарства
- вл.селянського та особистого
підсобного гос-ва.
Влісність спільнихпід-в,іноз,громадян,організацій і держав.
Приватна власність.
До поч.90р.перевага надавалася сусп. Власності в 2-х осн.формах державній і колгоспно- кооперативній .Державна вл.останім часом істотно зменшилась як в основ. Фондах так і у валютному сусп. Продукті Одержавлення вл.що здійснюв.у нащій країні не маючи наукового підгрунтя і суперечию потребам сусп. розвитку.отже об"єктивною необхідністю є існування різних форм господарювання ,а отже і форм привласнення.Даний висновок підтверджується і досвідом розвинутих капіт.країн який свідчить що МТР не лише не виключає різноманітності форм господарювання а й навпаки - вимагає підтримання такої різноманітності Все це свідчить про те що відносили вл.в Україні мають бути докорінно перебудовані ВР були прийняті закони "Про власність" Про приватизацію майна

 
 

Цікаве

Загрузка...