WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

технологічній базі сусп вир-ва, його стр-на перебудова;
2) цикли Кузнеца - 20 р., рушійними силами є зрушення у відтворюваній стр-рі вир-ва;
3) цикли Джаглера - 7-11 рр. як підсумок взаємодії багатьох грош-кред факторів;
4) цикли Китчина - 3-5 р., що обумовл-ся динамікою відносної величини запасів ТМЦ на підпр-ах;
5) приватні госп-кі цикли, що охоплюють період від 1 до 20 р. та існують у зв'язку з коливаннями інвестиційної активності.
Причини циклічних коливань:
1) великі технічні нововведення, які з'являються нерегулярно і зумовлюють коливання в діловій активності;
2) політичні перевороти, різка трансформація соц-ек системи, війна та ін. випадкові події системного хар-ра;
3) помилкові рішення в грошово-кредитній політиці, які супроводжуються появою надмірної кільк-ті грошей або надмірним вилученням грошей з обігу;
4) різкі зміни в зовнішніх умовах функціонування національної ек-ки (зростання цін на імпортні енергоносії, фінансова криза у торгових партнерів тощо).
40. Відтворення робочої сили суспільства.
РС, яка використовується в процесі вир-ва, повинна постійно відновлювати свою працездатність шляхом споживання необхідних засобів існування. Розширене відтворення РС означає забезпечення існування робітника та його здатності до праці, утримання його сім`ї, можливості навчатися і підвищувати кваліфікацію, споживання певного рівня духовних благ, а не просто відтворення фізичних сил робітника.
В умовах ринкової економіки отримати ці блага (мат., духовні, соціальні) можна, купивши їх, для чого треба мати певні кошти. Тому безпосереднім чинником розширеного відтворення РС є її ціна на ринку трудових ресурсів.
В свою чергу, на формування ціни РС впливають такі основні фактори:
1) природно-кліматичний фактор; в різних кліматич. поясах люди потребують різну кількість мат. благ для свого існування (одежа, їжа…);
2) цивілізаційний; в різних країнах з різним рівнем розвитку відповідно різні потреби в духовних і соц. благах-відрізняється і ЗП;
3) економічний; збалансованість на ринку РС попиту і пропозиції визначає ціну;
4) соціальний; рівень організованості робітників у їх боротьбі проти спроб роботодавців знижувати ЗП;
5) інституціональний; рівень захищеності працівників з боку держави (встановлення мінімал. ЗП, обмеження тривалості роб. дня, встановлення соц. гарантій тощо).
Також можна виділити такі чинники, як кваліфікація працівника, місце його проживання (село/місто), досвід роботи та багато інших суб`єктивних з точки зору роботодавця чинників
42. Світове господарство: його суть та структура.
Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення світ. госп-ва.
Найбільш поширене визначення: Світ. госп-во- сук-сть нац. господарств, взаємопов'язаних с-мою МПП, ек-них і політ. відносин.
Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) визначає його як ек. с-му, що самовідтворюється на рівні ПС, виробничих відносин і певних аспектів надбудівних відносин тією мірою, в якій нац. госп-ва, що входять до неї, мають певну схожість на кожному з 3-х названих рівнів.
Отже, СГ являє собою певну с-му. Основою виникнення і існ-ня цієї с-ми є її цілісність, яка передбачає ек. взаємодію всіх складових частин с-ми на достатньо стійкому рівні. СГ відноситься до числа досить складних с-м, які характериз-ся множинністю (численністю елементів с-ми), ієрархічністю і структурністю.
Відносини між окремими елементами СГ формують певні рівні. Виділяють:
- м/н-ний рівень (його формують відносини між державами і він регул-ся м/н-ними правилами і нормами);
- транснац-ний рівень (його утворюють відносини між ек. потоками, які виходять за межі нац. кордрнів).
Структуризація СГ. Найрухомішою частиною СГ є світ. ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб'єктами СГ, які пов'язані між собою участю у МПП.
Наоснові різноманітних критеріїв у СГ виділяється певна кількість підсистем. Мегасистемами (найбільш великими) є 3 групи нац. економік: "пром. розвинуті країни, "країни з перехідною ек-кою; "країни, що розвиваються.
Функціональними елементами суч. с-ми СГ є: науково-технічна сфера, виробничо-інвестиц. д-сть, сфера м/нного обігу (світ. торгівля); валютно-фін. і кредитні відносини.
Особливостями розвитку сучасного світ. госп-ва
" розвиток міжн. переміщення факторів вир-ва, передусім у формах вивезення-ввезення к-лу, роб. сили і технології;
" зростання на цій основі міжн. форм вир-ва на п/п-вах, розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;
" ек. політика країн, що передбачає підтримку міжн. руху товарів і факторів вир-ва на двох- і багатосторонній основі;
" виникнення ек-ки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждерж. об'єднань;
" зростання інтенсивності регіон. інтеграц. процесів, що призводить до виникнення великих ек. просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів вир-ва, але, з інш. боку, призводить до поділу СГ на окремі сектори внаслідок створення відносно замкнутих торг.-ек. блоків та інтеграц. угруповань;
поступова зміна ек. основи суч. цивілізації; індустр. модель розвитку витісняється постіндустр-ною, ноосферно-космічною, суть якої визнач-ся формуванням "ек-ки розуму", "ек-ки думки".
43.Необхідність, умови та особливості інтеграції України у світогосподарську систему
Украина - одна из стран-основателей ООН. Она поддерживает экономические связи с большинством стран мирового сообщества.
Интеграция Украины в МЭ - это процесс сближения экономики страны с национальными хозяйствами стран мирового сообщества
Предпосылки включения Украины в систему МЭ:
1) политические;
2) экономические:
а) уровень экономического развития;
б) экспортный потенциал;
в) направление структурной перестройки национальной экономики;
г) степень рыночной трансформации;
д) финансовая стабилизация;
е) внешняя задолженность;
3) социально-культурные предпосылки;
4) инфраструктура.
2. Особенности развития внешнеэкономических отношений Украины
1. Несовершенство механизма интеграции страны в МЭ.
2. Неразвитость рыночных отношений.
3. Кризисные явления в экономике.
4. Недостаток опыта развития МЭО.
5. Выгодное геополитическое положение.
3. Основные направления интеграции Украины в систему МЭ
1. Либерализация внешней торговли.
2. Создание благоприятного климата для иностранного предпринимательства и инвестирования.
3. Развитие интеграционных связей со странами Восточной Европы, ЕС, СНГ, другими государствами.
4. Участие в процессе международного разделения труда.
5. Реструктуризация экспортно-импортных операций.
6. Участие в международной кооперации производства.
7. Развитие взаимосвязей с международными экономическими и валютно-финансовыми организациями.
8. Разработка совместных проектов в сфере малого и среднего бизнеса.
9. Участие в международной научно-технической интеграции.

 
 

Цікаве

Загрузка...