WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

тими функціями, які вони виконують.
Визначальною функцією у діяльності центрального банку є емісія грошей та регулювання цінності національної валюти. Центральний банк володіє виключним правом щодо випуску в обіг готівки, що відбувається у процесі кредитування комерційних банків, державного бюджету, купівлі цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.
Також на центральний банк покладено завдання щодо проведення грошово-кредитної політики. Застосування методів монетарної політики сприяє посиленню здатності ринкової економіки до саморегуляції, підвищенню ефективності механізму її здійснення завдяки нейтралізації монетарними заходами окремих недоліків, внутрішньо властивих ринковій економіці - неспроможність ринкового механізму забезпечити рівномірне економічне зростання, стабілізацію зайнятості та цін. Тільки у разі проведення відповідної монетарної політики (рестрикції чи експансії) вдається згладити циклічні коливання і стабілізувати на прийнятному рівні основні економічні індикатори, передусім, рівень цін та інфляцію.
Завдяки стабілізаційній здатності монетарна політика відіграє надзвичайно важливу роль на переломних стадіях економічного циклу - під час виходу з депресії, гальмування економічного спаду, запобігання кризи надвиробництва. Відповідними монетарними заходами центральний банк має можливість активізувати чи сповільнити кожен з цих процесів залежно від завдань загальноекономічної політики держави.
Мінімальні резерви як інструмент грошово-кредитної політики використовуються у практиці грошово-кредитного регулювання для розв'язання довготермінових проблем стабілізації грошового обігу й антиінфляційної боротьби. Облікова політика центрального банку є механізмом безпосереднього впливу на ліквідність кредитних інститутів шляхом змін вартості кредитів рефінансування, що опосередковано чинить вплив на економіку країни у цілому. Шляхом проведення центральним банком операцій на відкритому ринку збільшується чи зменшується обсяг власних резервів комерційних банків зокрема та банківської системи у цілому, що призводить до зміни вартості кредиту і попиту на гроші.
Валютну політику Національний банк здійснює у загальному контексті єдиної державної грошово-кредитної політики з визначенням курсової політики, яка є складовою частиною політики фінансової стабілізації. Наявність валютного регулювання і контролю з боку держави є об'єктивною економічною необхідністю. Надання широких повноважень Національному банку в сфері валютного регулювання і контролю цілком виправдане, особливо в умовах формування ринку, коли відсутня належним чином розроблена законодавча база, а ринкові механізми, що саморегулюються, не набули достатнього розвитку.
Крім того, центральні банки, будучи фінансовими агентами уряду, виконують цілий комплекс операцій для його обслуговування.
В Україні головною метою грошово-кредитної політики в 2005 році є забезпечення стабільності гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання. Ця мета буде досягнута шляхом керування динамікою грошової пропозиції відповідно до попиту на гроші з використанням відповідних інструментів грошово-кредитної політики.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000, №2121- III
2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999, №679-XIV
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991, № 1201-XII
4. Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993, №15-93
5. Положення про механізми рефінансування банків України від 28.02.2002 N 82
6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 № 637
7. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій від 24.12.2003 № 584
8. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. Посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 278 с.
9. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник - К.: Знання, 2004.
10. Банківська енциклопедія / За ред. Д-ра екон. Наук, проф. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. - 328с.
11. Банківська справа: Короткий словник - довідник / Укл. А.В. Калина, В.М. Кочетов. - //.: МАУП, 1998. - 132с. - Бібліогр.: с.129.
12. Банківські операції : Підручник / А. М. Мороз , М. І. Савлук та ін. ; За ред. А. М. Мороза . - К. : КНЕУ , 2000. - 384 с.
13. Ватаманюк К.Н. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: Навч.пос. Альтернатива, 2002
14. Гроші, банки та кредит: Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 225 с.
15. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник / За ред. Г.Г.Кірейцева. - К: ЦУЛ, 2000. - 336 с.
16. Крачило М.П. Основи економічної теорії. - К., 1997
17. Панчишин С. Макроекономіка: Навч.пос. - К: Либідь, 2002. - 616 с.
18. Стельмах В. С. Грошово-кредитна політика в Україні. - Київ: Знання, 2002
19. Вісник Національного банку України, 2004, № 10.
20. Журнал "Бізнес", № 6 від 07.02.2005
21. Журнал "Бізнес", № 7 від 14.02.2005
22. Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів. // Банківська справа, 2004, №4.
Додаток А
Показники фінансової сфери в 2005 р.
Показник 2005 рік
Усього в тому числі за кварталами
І II ІІІ IV
Індекс споживчих цін
(у відсотках), грудень до грудня попереднього року 106-107 102,7-103,6 104,4-104,9 103,4-104,2 106,0-107,0
Монетарна база
(млн. грн.)
Темпи зростання до попереднього року
(у відсотках)
72 640-78 800
120-126
59 325-
6 5040
98-104
81 745-
67 545
102-108
65 985-
71 920
109-115
72 640-
78 800
120-126
Грошова маса
(млн. грн.)
Темпи зростання до попереднього року
(у відсотках)
186 130-
200 990
128-133
142 505-157 165
98-104
154 140-169255
106-112
167 225-182 855
115-121
186 130-
200 990
128-133
Обмінний курс гривні до долара США,
середній за період
(грн. за долар США) 5,27-5,31 5,27-5,31 5,27-5,31 5,27-5,31 5,27-5,31
Додаток Б
Грошова маса в Україні в 2004-2005 р., млн. грн.
На кінець періоду Монет. база М0 М3
Лютий 40300,0 32700,0 96000,0
Березень 41400,0 33600,0 101100,0
Квітень 44600,0 35800,0 105100,0
Травень 46800,0 35800,0 109400,0
Червень 47200,0 36900,0 114000,0
Липень 51000,0 39200,0 117100,0
Серпень 52900,0 40600,0 121500,0
Вересень 55400,0 42300,0 130300,0
Жовтень 53200,0 41300,0 126200,0
Листопад 50200,0 40900,0 125300,0
Грудень 53760,0 42350,0 125800,0
Січень 52194,0 40634,0 125700,0
Лютий 54936,0 41781,0 130978,0
Зміни за місяць(+,-) 2742,0 1147,0 5278,0

 
 

Цікаве

Загрузка...