WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних - Курсова робота

Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з курсу "Основи економічної теорії"
Данищук Наталії
студентки ІІ курсу групи БМ-21
Тема: Мікроекономічний аналіз взаємозв'язку інвестицій та процентних ставок
ВСТУП
Економіка України потребує сьогодні значного обсягу внутрішніх інвестицій, оскільки довогостровокий економічний приріст забезпечується через підвищення продуктивності праці.
Інвестиції - процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Джерелом інвестицій є заощадження економічних агентів, зокрема позичкові кошти, які утворюються у домогосподарств за рахунок заощаджень.
Протягом останніх 5 років вченим удалося проаналізувати і систематизувати основні помилки, які з'являлися в реальних інвестиційних проектах. Цікаво зазначити, що великі західні інструкції інвестори (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку), приходячи із своїм капіталом на "ринковий" простір країн СНД і виявляючи, що учасники переговорів не мають необхідної професійної кваліфікації, вдавалися до спрощеної оцінки критеріїв доцільності інвестицій.
Інвестиції означають збільшення капіталу. Приєднання до існуючого капіталу будівель та устаткування збільшує національний обсяг виробництва і забезпечує економічне зростання у довгостроковому періоді.
Інвестиції відіграють подвійну роль, визначаючи в короткостроковому періоду обсяг виробництва через впливи на сукупний попит.
У довгостроковому періоді вони впливають на економічне зростання через капіталоутворення, на потенційний обсяг виробництва та сукупну пропозицію.
У процесі функціонування виробництва підприємства не тільки здійснюють і відшкодовують свої поточні витрати, але і розміщують частину доходу в розширення виробництва шляхом інвестування або катіталоутворення. Як показують розрахунки, в середньому одну третину обсягу фінансових коштів підприємств різних галузей економіки становлять інвестиції. Це поняття на сьогодні є одним з тих, які найбільш широко вживаються в економічній діяльності суспільства.
У цілому ж в Україні створено всі умови для виведення інвестиційних процесів на європейський рівень. Для цього потрібна лише злагоджена система роботи усіх гілок влади.
1.1. Термін "інвестиція" походить від латинського invest, що означає вкладати. З точки зору економічної теорії інвестиції є вкладенням капіталу з метою подальшого його збільшення. Отже, інвестиції можуть розглядатися як рушійні сили самозростання вартості підприємств і економічного зростання держави та суспільства в цілому.
Закон України "Про інвестиційну діяльність" визначає інвестиції як "всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту". Подібне визначення дається у матеріалах Комітету ООН з промислового розвитку: "Інвестиції являють собою довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою одержання і створення чистих вигод у майбутньому". Американські вчені Макконелл К.Р. і Брю С.Л. у популярному підручнику "Економікс" пишуть: "Інвестиції - це витрати на виробництво засобів виробництва та їх накопичення і на збільшення матеріальних ресурсів".
Юридичні та фізичні особи, які мають капітал і вкладають його в об'єкти інвестування, називаються інвесторами.
Закон України "Про інвестиційну діяльність" передбачає, що інвестори можуть здійснювати інвестиції у вигляді:
грошових сум, цільових, банківських вкладів, паїв, акцій та інших цінних паперів;
рухомого і нерухомого майна (землі, будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей);
прав інтелектуальної власності, які мають вартість, включаючи авторські права, права на винаходи, торгові, промислові і знаки обслуговування, фірмові найменування, "ноу-хау" та ін.;
сукупності технологічних, технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва;
права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, устаткуванням, а також інших майнових прав та цінностей.
Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій називається інвестиційною діяльністю. Інвестиційна діяльність в Україні регулюється двома основними законодавчими актами - "Про інвестиційну діяльність" і "Про іноземні інвестиції"".
Інвестиційна діяльність у державі є одним із основних напрямків розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей підприємств на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює регулювання розвитку економіки, Істотне підвищення її ефективності. Інвестиції по своїй суті є Двигуном економіки, що забезпечує її поступальний рух вперед.
Особливу увагу розвитку цьому процесу слід надавати в Період переходу до ринкових відносин, коли економіка потребує Великих інвестицій через необхідність перепрофілювання більшості підприємств. Великий попит на інвестиції спричиняють приватизаційні процеси. В умовах економічної кризи, яку переживає Україна, внутрішні інвестиційні ресурси значно зменшились, що пов'язано насамперед зі зменшенням можливостей бюджету. Покладаються надії на надходження зовнішніх інвестицій, але цей процес поки що гальмується складною податковою системою, повільними кроками приватизації, нестабільністю політичної системи.
Класифікація інвестицій
Для сутнісно-змістової характеристики інвестицій істотне практичне значення має класифікація інвестицій за окремими ознаками (рис.1.1.).
Основним класифікаційним критерієм при аналізі інвестицій є об'єкт інвестування.
За даною ознакою всі інвестиції поділяють на реальні та фінансові.
Під реальними інвестиціями розуміють вкладання коштів в реальні активи, які, в свою чергу, поділяються на капітальні вкладення, інновації та інвестиції в нематеріальні активи.
?
Рис. 1.1. Класифікація інвестицій.
Провідне місце в інвестиційній діяльності підприємств займають капітальні вкладення, тобто витрати матеріальних, трудовик і фінансових ресурсів на відновлення та приріст основних фондів. За допомогою капітальних вкладень розширюються й удосконалюються виробничі потужності, основні фонди, забезпечується підвищення технічного рівня виробництва, що є матеріальною основою для підвищення продуктивності праці.
Капітальні вкладення складаються з таких основних елементів:
витрати на будівельно-монтажні роботи (будівлі, споруди, роботи з освоєння, підготовки і планування території забудови, монтаж

 
 

Цікаве

Загрузка...