WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Суть концепції сталого розвитку України - Реферат

Суть концепції сталого розвитку України - Реферат

виробництво яких є неможливим чи неефективним в Україні;
погіршення умов реалізації і кон'юнктури світового ринку товарів, які експортуються з України, зниження їхньої конкурентоздатності;
зниження зовнішньої кредитної безпеки;
витіснення вітчизняних виробників товарів і послуг з внутрішнього ринку зарубіжними агентами ринку;
зростання відтоку фінансових активів за кордон;
відтік найбільш кваліфікованої робочої сили за кордон і збільшення числа біженців з інших країн;
перехід у власність нерезидентів ключових життєзабезпечуючих виробництв;
функціонування і розвиток екологічно небезпечних виробництв та проведення військових навчань у прикордонних з Україною державах;
природні стихії та катастрофи;
скорочення та втрата біорізноманіття.
За цими показниками встановлюються порогові значення - як абсолютні, так і відносні, що дозволяють оцінити рівень еколого-економічної безпеки країни.
2. Національні пріоритети сталого розвитку України
Стратегічні інтереси сталого розвитку держави полягають у забезпеченні стабільного соціально-економічного зростання з урахуванням сприятливого стану навколишнього природного середовища і раціонального використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу.
Національні пріоритети сталого розвитку реалізуються через:
розробку та реалізацію сукупності стратегій (економічної, екологічної та соціальної) розвитку суспільства у зв'язку та взаємоузгодженості;
формування механізмів інтеграції екологічної компоненти у стратегію соціально-економічного розвитку;
створення системи збалансованого управління розвитком суспільства, що стимулюватиме охорону довкілля та відновлення його природних властивостей, забезпечить належне регулювання використання природних ресурсів та розвиток продуктивних сил держави;
врахування в процесі реалізації основних цілей сталого розвитку можливостей і потреб регіонів України, різних верств населення, національних меншин і етнічних груп, залучення громадськості для вироблення планів дій щодо охорони навколишнього природного середовища;
введення інтегральних індикаторів сталого розвитку.
Соціальна складова сталого розвитку
У центрі сталого розвитку перебуває людина, яка має право на здорове і повноцінне життя в гармонії з природою. Забезпечення цього вимагає зміни стереотипів цінностей, гуманізації суспільства, активізації соціальної політики і забезпечення соціальних гарантій населенню, посилення ролі об'єднань громадян, ділових і наукових кіл. З цією метою необхідно:
у галузі соціальної політики і соціального захисту:
запровадити єдині соціальні стандарти послуг на основі науково обгрунтованих нормативів бюджетної забезпеченості кожного жителя з урахуванням регіональних особливостей;
посилити соціально-екологічну спрямованість економічних реформ, здійснити децентралізацію соціальної політики та перерозподіл повноважень у її реалізації між центром і регіонами;
підвищити реальні доходи населення на базі державного регулювання заробітної плати та пенсійного забезпечення, здійснювати моніторинг рівня життя різних соціальних верств і груп з метою недопущення зниження реальних доходів і скорочення платоспроможного попиту населення;
розробити місцеві програми ліквідації бідності, скорочення прошарку малозабезпечених та маргінальних категорій громадян;
наблизити рівень заробітної плати до реальної вартості робочої сили на ринку праці, створити систему соціальних гарантій працівникам у сфері оплати праці, виходячи з мінімального споживчого бюджету й економічних можливостей;
реформувати пенсійне забезпечення з метою переходу до системи, яка базується на принципах страхування, підготувати нормативно-правову базу для формування системи соціального страхування;
забезпечити розроблення програм соціальної та професійної реабілітації інвалідів з метою їх залучення до активного життя суспільства, програм і заходів щодо поліпшення становища сім'ї, жінки, охорони материнства і дитинства;
коректувати спрямованість програм на адресну допомогу окремим категоріям населення;
домогтися зниження смертності у всіх вікових групах населення, особливо населення працездатного віку, підвищення тривалості життя;
забезпечити виховання у населення бережливого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, пропаганда здорового способу життя, посилення боротьби з палінням, пияцтвом та іншими шкідливими звичками, сприяння розвитку фізкультури та спорту, служб гігієни;
в галузі освіти забезпечити:
зміну стереотипів людини, формування нової системи цінностей, починаючи з дошкільного віку, з урахуванням самоцінності природи і людини як частини природи;
процес відродження і розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання громадян, формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти;
формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров'я, створення державної та громадської систем забезпечення необхідною для екологічної освіти і виховання населення інформацією;
екологізація освітнього процесу в дошкільних закладах, виховання з перших років життя гуманної, соціально-активної особистості, здатної розуміти і любити природу, дбайливо до неї ставитися;
збільшення видання літератури і наочних посібників про природні багатства держави, їх збереження, примноження і раціональне використання;
можливість для населення одержувати знання з питань сталого розвитку і збереження навколишнього природного середовища, розвиток неформальної екологічної освіти з використанням засобів масової інформації і популярних видань;
підвищення соціального статусу вчителя, вдосконалення структури, змісту, форм і методів освіти;
в галузі науки і техніки забезпечити:
створення наукових основ сучасних технологій і технічних засобів, спрямованих на розв'язання проблем екологічної та техногенної безпеки, перехід до екологічно безпечних технологій, здатних мінімізувати ризик та негативний вплив на довкілля;
технологічне оновлення виробничого потенціалу і випуск екологічно безпечної продукції, максимальне залучення науково-технічного потенціалу країни до розв'язання всього циклу проблем ресурсозбереження від наукових досліджень до впроваджень науково-технічних проектів;
зниження природо- та матеріаломісткостіпродукції, підвищення її надійності, довговічності та конкурентоспроможності на світовому ринку.
При забезпеченні сталого розвитку має бути максимально використано можливості об'єднань громадян, профспілок, ділових та наукових кіл, враховано інтереси основних груп населення, в тому числі - жінок, дітей і молоді. Основними напрямами діяльності у цій сфері є:
розроблення механізмів партнерства держави і широких кіл громадськості в процесі забезпечення сталого розвитку;
забезпечення активної участі населення в розробленні і широкому обговоренні законодавчих та інших нормативних актів про охорону природи, здійснення громадського контролю за станом навколишнього природного середовища;
створення багатосторонніх комісій на різних рівнях з розгляду питань сталого розвитку, безпеки праці, охорони здоров'я, здійснення екологічної експертизи чинних і перспективних законодавчих та інших нормативних актів з метою аналізу та прогнозу їхніх наслідків;
постійне здійснення на підприємствах усіх форм власності контролю за станом умов праці, особливо жінок;
залучення молоді до процесів сталого розвитку, створення умов для ведення діалогу між молоддю

 
 

Цікаве

Загрузка...