WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні - Реферат

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні - Реферат

походження ( мiсцевi, внутрiшнi й iноземнi векселi), рiзновидiв (комерцiйний, фiнансовий та інші), а також iнших вимог.В якiснiй полiтицi банки поперед усього намагаються мати справу з:
-векселями, що виникли на пiдставi реальних торговельних угод, затверджених товарними документами;-векселями , виданими на солiднi промисловi, торговi й банківські фiрми;
-векселями з платежем в банкiвському пунктi.
В якiснiй полiтицi обмiну важливу роль грає також полiтика банку вiдносно структури кредитного портфелю й галузей кредитування народного господарства.В умовах ринкової економіки врахування векселів - дуже поширена фінансова операція. Це пояснюється досить широким різноманітним використанням розрахунків і міжфірмового кредитування за допомогою векселів. Стосовно банків це пояснюється наступним:
-векселю властива висока ліквідність;
-встановлений строк погашення боргового зобов'язання;
-обліковий кредит банку є короткостроковим;
-за певних умов вексель є більш стабільним видом активів, ніж акції, та несе менший ступінь ризику;
-може бути легко реалізований (насамперед шляхом переврахування в НБУ).
Позики по спецiальним позичковим розрахункам, забезпеченi векселями (ломбардна операцiя).
Є доцiльними для підприємств ,які інтенсивно викорис-товують векселi в розрахунках. Їх сутність полягає в тому, що банки можуть вiдкривати клієнтам за їх заявою спецiальний позичковий рахунок й відображувати на ньому суму наданої позички пiд забезпечення прийнятих векселiв. При цьому до надійності векселiв, що приймаються пiд забезпечення , пред'являються тi самі вимоги, що й до врахування векселiв. Векселя пiд забезпечення спеціального позичкового рахунку приймаються не на їхню повну вартiсть, а на 60-90% їхньої номінальної вартості. Позички оформляються без зазначення строку або до настання строку погашення векселiв, що приймаються пiд заставу. Оформлення такої позички може бути у виглядi чекової книжки. Погашення позички за спецiальним рахунком пiд векселi робить саме той, хто користується кредитом (при здійсненні операції по врахуванню векселів той, хто кредитується і той, хто погашає позичку - це рiзнi особи, де платником по кредиту є платник по векселю), пiсля чого йому повертається iз забезпечення вексель на суму, вiдносну до внесеної на погашення боргу. Спец. позичковий рахунок є рахунком до запитання i це надає банку право у будь-який момент вимагати вiд клієнта повного або часткового погашення позики або внесення додаткового забезпечення векселями. Це повинно бути визначено в кредитній угодi. При наданi кредиту пiд вексельну заставу позичальник дає банку зобов'язання, виконати яке є обов'язковою умовою для користування кредитом. У них визначається:
1.Лiмiт кредиту.
2.Граничне спiввiдношення мiж забезпеченням i можливою заборгованістю.
3.Розмiр вiдсоткiв за кредит i комiсiю на користь банку.
4.Право банку підвищувати на свiй розсуд, але за попередженням клієнта розмiр вiдсоткiв i комісії.
5.Право банку закрити рахунок і вимагати у будь-який час повного або часткового погашення заборгованостi, або надання додаткового забезпечення.
6.Право банку обертати та погашати боргову суму, що надходить до оплати прийнятих в заставу векселiв.
7.Право банку погашати заборгованiсть клієнта iз суми, що належить клієнту (знаходиться у банку на його рахунку).
8.Право банку дозволити клієнту за його iнiцiативою замінити одні векселі до строку їх оплати iншими.
Вдаються до ломбардної операції головним чином особи, що мають в своєму активi значний вексельний портфель й бажаючі користуватися властнiстю цього виду займа - кредитні ресурси по ньому доступнi практичного у будь-який момент, а проценти сплачуються тiльки за тi днi, протягом яких суми дiйсно були позичені.
За умов же простого врахування розрахунок отримати в даний момент певну суму знаходиться в деякій залежності від попередньої оцінки векселів в облікових комітетах. Врахування часто виявляється не тільки менш зручною , але й менш вигідною формою кредиту, оскільки відсотки утримуються наперед до настання строків погашення векселів, причому особа ,що користується кредитом ,інколи сплачує відсотки за терміни ,що перевищують термін дійсної потреби в ресурсах. Однак по ломбардній операції банки назначають відсотки в середньому на 1% вищий ніж по врахуванню векселів. На практиці ломбардний кредит, забезпечений одними векселями, зустрічається рідно, частіше - додатково закладаються інші цінні папери та документи на право власності (закладні).
Комiсiйно-кредитні операції.
Інкасування векселiв
Їх сутнiсть полягає в виконанні банком доручення векселедержателiв щодо пред'явлення векселiв у строк платежу й одержання належних платежiв. У разi непогашення платежу вексель повертається векселедержателю, але з опротестуванням неплатежу.
Таким чином, банк вiдповідає за наслiдки, які з'явилися б через невчинення протесту. Інкасуючи векселі банк приймає на себе лише доручення одержання належного за векселем платежу у визначений термiн i передання його власнику векселя. Роль банку зводиться лише до точного виконання інструкції клієнта. Банк ,як правило принимє вексель на iнкасо тiльки в разi, якщо в мiсцi платежу у них чи власнi агенти, чи вiддiлення, чи кореспондентні.
Мал.2.2 Інкасування векселів
1.Выдача (эмиссия) векселя
1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопроса об инкассировании векселя
2/3. Выдача расписки в получении векселя
4.Юридическая и экономическая экспертиза документов
3/5.Возврат векселя для оформления индоссамента или в случае принятия решения об отказе в инкассировании
4/6.Заключение договора о принятии векселя на инкассо
5/7.Оформление перепоручительного индоссамента на векселе
6/8. Подписание Акта приема-передачи векселя
9.Оплата стоимости векселя
10.Оформления поручительства по векселю
12/11. Оплата комиссионного вознаграждения
7/12. Регистрация векселя в Книге учета инкассированных векселей
13.Передача векселя в кассу на хранение
8/14.Предъявление векселя к платежу
9/15.Подписание Акта предъявления векселя к платежу
10/16. Оплата векселедателем(плательщиком) вексельных сумм (и процентов,если они предусмотрены)
17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (плательщиком) вексельных сумм (и процентов,если они предусмотрены)
18. Оплата вексельних сумм (и процентов,если они предусмотрены) в порядке поручительства
11/19. Перечислкние платежа по векселю
20.Возврат векселя с отметкой о погашении
21 Осуществление протеста в неплатеже по векселю
22. Предъявление требования в порядке регресса о платеже по векселю
23. Погашение суммы,связанной собязательствами по просроченному векселю
24. Выдача кредита
25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему
26. Обращения взыскания на заложенные векселя (через судебные органы)
За виконання доручення щодо iнкасування векселiв банк

 
 

Цікаве

Загрузка...