WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні - Реферат

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні - Реферат

не можна отримати гроші, ними можна лише погасити реально існуючу заборгованість за телефонні переговори, при чому сума векселя не може перевищувати суму дебіторської заборгованості за послуги зв'язку підприємства-боржника. Але не тільки підприємства - боржники мають право погашати свою заборгованість векселями, але люба юридична особа може оплачувати свої поточні рахунки перед"Укртелекомом" векселями. Звичайно, це тільки в тому випадку, коли у підприємства договір на обслуговування з ВАТ "Укртелеком", але не з ЗАТ "Утел", чи UMC, чи Golden Telecom (Coca - Cola наприклад).
Активні торговці на ринку векселів УДПЕЗ "Укртелеком" - "Велтон"-фонд (0572-14-98-14), ООО "Сток-Мастер" (241-87-41…46), ФК "ГРОСС" (8-050-257-11-15).
З решти вексельної маси, що пропонується на слаболіквідному вексельному ринку України, особливо варто відмітити слідуючих емітентів, на яких існує стійкий попит: ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", "Укртатнафтосервіс", ДП "Завод ім. Малишева". Попит на ці векселі обумовлений перш за все наявністю у емітентів ліквідної продукції. Вексель "Укртатнафтосервіс", наприклад готові купити навіть з мінімальним дисконтом, буквально 10 %. Але для того, щоб придбати продукцію "Нікопольського заводу феросплавів", покупці готові платити навіть 100% за вексель, щоб тільки отримати продукцію нехай хоч і через деякий час.
Попит на векселі інших емітентів (найкрупніших металургійних підприємств, атомних електростанцій, гірничо-збагачувальних комбінатів і т.д.) має випадковий характер та більш вужче коло торговців, і говорити про якісь реальні постійні котировки нереально.
2.3 Cутнicть та класифiкацiя активних операцiй
банків з векселями.
У вексельному обігу виключно важливу роль вiдiграють комерційні банки ( далі КБ ) та їхні вексельнi операцiй. В умовах загальної недовiри до державних цiнних паперiв намiр пожвавити ринок векселiв здатний не лише пiднести значення i роль банківської системи, а й зробити її авторитетнішим гарантом. Саме КБ спроможнi дати вирішальний поштовх започаткуванню вексельного обігу, й за певних умов для КБ на сучасному етапi відкривається широка сфера діяльності в цiй галузi фiнансового ринку.
Розглянемо бiльш детально операції якi можуть здійснювати КБ в сфері вексельного обiгу згiдно дiючого законодавства.
До активних банкiвських операцiй з векселями вiдносять
1. Кредитнi операцiй
а) врахування векселiв
б) видача позичок до запитання пiд забезпечення векселiв
в) рефiнансування вексельних операцiй
2.Комiсiйнi операцiй
а)прийняття векселiв для одержання платежiв i для оплати векселiв у строк.
б)зобов'язати оплатити вексель за платежем
в)гарантування оплати векселя
Врахування векселів
Мал.2.1 Врахування векселів
1. Выдача (эмиссия) векселя
1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопросов об учете векселя
2/3. Выдача в расписке получения векселя
3/4.Юридическая и экономическая экспертиза документов
4/5. Возврат векселя, если принято решение об отказе в учете
5/6. Заключение договора об учете векселя
6/7. Оформление индоссамента векселя
7/8. Подписание акта приема-передачи векселя
8/9. оплата учетной стоимости векселя
10. Оформление поручительства по векселю
11. Оплата комиссионного вознаграждения банку за проведенные операции с векселями
9/12. Регистрация векселя в Книге учета учетнных векселей
10/13. Передача векселя в кассу на хранение
11/14. Предъявления векселя к платежу
12/15. Подписание Акта предъявления векселя к платежу
13/16. Оплата вексельной суммы ( и процентов, если они предусмотренны)
17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (платильщиком) вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны)
18. Оплата вексельных сумм (и процентов, если они предусмотренны) в порядке поручительства
19. Перечисление платежа по векселю
14/20. Возврат векселя с отметкой о погашении
21. Осуществление протеста в неплатеже по векселю
22. Предъявление требования в порядке регресса в неплатеже по векселю
23. Погашение суммы, связанной с обязательствами по просроченному векселю
24. Выдача кредита
25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему
26. Обращение взыскания на заложенные векселя (через судебные органы).
Операцiя врахування векселів, що здійснюється банками, полягає в тому, що банк надає векселедержателю кредит шляхом купiвлi у нього векселя до настання термiну платежу, але по цiні, яка є меншою за вказану на векселi на величину дисконту (тобто це є певна винагорода за достроковий платіж або плата за користування кредитом), тобто економічна суть даної операції полягає в достроковій грошовій реалізації векселя його держателем банку і перетворенні комерційного кредиту в банківський. При цьому розмiр дисконту розраховується на пiдставi вiдсоткової ставки врахування векселiв i встановлюється за узгодженням з векселедержателем. За іногородними векселями додатково враховується до суми дисконту поштово-телеграфнi витрати, а також комiсiя банку за інкасування iногородних векселiв.
Звiдси, розрахунок суми дисконту відбувається за наступною формулою
Вн х Т х П
Д = ------------------- , де
360
Д - сума дисконту;
Вн - номiнальна сума векселя;
Т - строк в днях з дня врахування до дня платежу;
П - облiкова ставка ( у виглядi коефiцiєнта).
Процес врахування векселів виникає внаслідок того, що продавець продукції, ставши векселедержателем, досить часто під впливом нерівномірності надходжень і видатків у процесі своєї виробничо -комерційної діяльності відчуває потребу в грошах для розрахунків з власними кредиторами. Тому він, не чекаючи настання строку платежу за векселем, шукає таку організацію, яка б купила у нього чуже зобов'язання (зокрема банк).
Враховуючи вексель, банки мають звертати увагу на правильнiсть оформлення i вiдповiдність усiх реквiзитiв векселя. Окрiм цього до векселя виставляється вимога наявностi не менш нiж 2 пiдписiв, тобто векселедавця й першого векселеотримувача. Кiлькicть передавальних пiдписiв є свiдоцтвом надiйностi векселя. Але ж тут в обов'язковому порядку треба перевірити неперервнiсть індосаментiв та законність володiння векселем. Що стосується термінів погашення, то перевага віддається короткостроковим векселям. Не приймаються на врахування векселі, наданi юридичними особами, векселі яких пред'являлися до протесту протягом останнiх 6 мiсяцiв. Окрiм цих обов'язкових вимог банки при обмінних операцiях додержуються якісної та кількісної полiтики врахування.
При цьому пiд кiлькicною полiтикою обмiну розуміється та найбільша сума, на яку банк може враховувати вексель кожного окремого клієнта. Тобто це є так званою метою вiдповiдальностi клієнта перед банком по вексельним зобов'язанням.
Пiд якiсною стороною обмiну розумiють вексельний матеріал якостi, який банк приймає до обмiну в роздрiб його

 
 

Цікаве

Загрузка...