WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Теорія економічного контролю (Контрольна) - Реферат

Теорія економічного контролю (Контрольна) - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Контрольна робота
з курсу "Теорія економічного контролю"
на тему "Теорія економічного контролю"
Виконавець :
Викладач :
Київ 2004
Зміст
1.Технологія господарського контролю 3
2. Головне контрольно - ревізійне управління: функції, права, та обов'язки 3
3. Основні етапи проведення перевірок 5
4. Порядок проведення інвентаризації 6
5. Перевірка стану облікової політики підприємства 7
6. Список використаної літератури.................................................................8
1.Технологія господарського контролю
Господарський контроль - це процес спостереження і перевірки господарської діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб'єктами управління і контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, законності, достовірності та ефективності здійснених операцій, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій.
Організація контролю - це комплекс заходів вищого органу управління, спрямований на забезпечення ефективного використання майна, отримання прибутку, зменшення витрат діяльності, попередження зловживань, марнотратства, розкрадання власності.
Організація здійснення контролю - це встановлений вищим органом управління порядок і прийоми виконання певної роботи суб'єктами контролю при узгодженні їх зусиль і способів дій з метою забезпечення максимальної ефективності використання праці суб'єктів контролю при виконанні поставлених завдань.
Процес контролю - це замкнена система послідовних змін стадій контролю, що відбуваються в установленому порядку.
Сутність процесу контролю можна відобразити наступними характеристиками: змістовною, організаційною, технологічною. Змістовна характеристика покликана відповісти на питання: що робиться в процесі контролю? Організаційна - ким і в якому порядку здійснюється контроль? Технологічна - як здійснюється контроль?
2. Головне контрольно - ревізійне управління: функції, права, та обов'язки
Основні функції підрозділів Державної контрольно ревізійної служби наступні:
організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів у Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі по проведенню ревізій і перевірок;
проведення ревізій та перевірок стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, а також підприємствах та організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних фондів;
проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних
Працівники ДКРС мають право ревізувати і перевіряти грошові кошти та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей, а також проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання тощо). Такі перевірки можуть проводитись у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях.
При проведенні ревізії господарської діяльності ревізор зобов'язаний:
суворо дотримуватись Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, що охороняються законом;
неухильно охороняти інтереси держави, рішуче боротися з порушенням державної дисципліни при здійсненні господарської діяльності підприємствами різних форм власності;
об'єктивно, правдиво і точно висвітлювати виявлені ревізією факти порушень і зловживань із зазначенням осіб, які спричинили відповідне порушення, розміру заподіяної матеріальної шкоди та причин викритих порушень і зловживань;
у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізії, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державні органи та органи, уповноважені управляти державним майном;
3. Основні етапи проведення перевірок
Основні етапи ревізії:
1) підготовка до проведення ревізії;
2) проведення ревізії;
3) оформлення матеріалів ревізії;
4) реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень.
На етапі підготовки до проведення ревізії підприємства, організації керівник ревізійної групи знайомиться з матеріалами попередньої ревізії, вивчає дані контролю інших контрольних органів. На підставі цих матеріалів розробляється програма ревізії (перевірки), в якій визначається період проведення ревізії, її мета та основні питання, на яких слід зосередити увагу.
Другий етап ревізії- безпосереднє її проведення - починається з прибуття ревізійної групи на ревізоване підприємство чи в організацію, пред'явлення повноважень на здійснення ревізії і проведення наради з адміністрацією підприємства, на якій керівник ревізійної групи представляє всіх її членів, повідомляє мету, завдання та програму ревізії, а керівник підприємства, у свою чергу, знайомить ревізорів з керівниками структурних підрозділів.
Третій етап - оформлення ревізії - є завершальним в її без-посередньому проведенні. Керівник ревізійної групи вивчає подані йому розділи акта ревізії, перевіряє повноту виконання програми, планів проведення ревізії, їх якість, у разі необхідності призначає додаткові перевірки для уточнення висновків по суті порушень і недоліків. Потім він складає загальний акт ревізії як документ про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ревізованого підприємства.
Четвертий етап ревізії - реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень - є завершальною стадією ревізійного процесу. Реалізація матеріалів ревізії (тематичної перевірки) проводиться, за можливості, у міру виявлення зловживань, істотних порушень та недоліків у діяльності підприємства, організації, що ревізується, не чекаючи закінчення ревізії.
4. Порядок проведення інвентаризації
Проведення інвентаризації активів і зобов'язань складається з наступних стадій
Організаційна стадія:
1 - Вибір об'єктів інвентаризації,
2 - Створення інвентаризаційної комісії,
3- Розпорядження на проведення інвентаризації,
4- Інструктаж членів інвентаризаційної комісії.
Підготовча стадія:
5 - Пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації,
6 - Огляд місця зберігання,
7 - Отримання і перевірка останнього звіту та документів про рух цінностей,
8- Перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації,
9- Оцінка стану об'єктів інвентаризації.
10- Документування: складання інвентаризаційних описів
Результативна стадія:
11- Складання порівняльних відомостей,
12 Проведення розрахунку по зарахуванню пересортиць,
13 Проведення розрахунку по списанню природного убутку,
14- Відображення даних по зарахуванню пересортиць в порівняльній відомості,
15- Визначення кінцевих результатівінвентаризації,
16- Прийняття рішення за результатами інвентаризації,
17- Відображення результатів інвентаризації в обліку.
5. Перевірка стану облікової політики підприємства
Метою ревізії облікової політики підприємства є встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.
Об'єктом вивчення є всі внутрішньо фірмові документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Завдання ревізії облікової політики наступні:
- встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про прийняття облікової політики підприємства;
- визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;
- вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених нормативними документами;
- дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності;
- перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
- проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової політики.
Список використаної літератури.
1. Вітвицька H.C., Кузьмінська O.E. Контроль і ревізія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - K.: КНЕУ, 2000. - 166 с.
2. Данилевский Ю.А., Мезенцева T.M. Финансовый конгроль в отраслях народного хозяйства при различных формах собственности - M.: Финансы и статистика, 1992. - 136 с.
3. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. - Бучач: МІФ, 2000. - 54 с.
4. Дерій В.А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: Курс лекцій. - Тернопіль: Джура, 2002. - 64 с.
5. Дмитренко T.M., Чаадаев С.Г. Судебная бухгалтерия. - M.: ПРОСПЕКТ, 1998.-336 с.
6. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1998.-96с.
7. Ирвин Д. Финансовий контроль: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. - M.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...