WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання

Сучасна концепція організації діяльності фірми

На практиці кожне підприємство (фірма), що є складною виробничо-економічною системою, здійснює багато конкретних видів діяльності, які за ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрями.

Визначальним напрямом діяльності кожної фірми в умовах ринкових відносин є вивчення ринку товарів або ситуаційний аналіз, який повинен передбачати комплексне дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію, інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів товарообігу зовнішнього і внутрішнього середовища фірми.

Результати вивчення ринку товарів є вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності фірми на перспективний період, яка охоплює науково-технічні розробки, технологічну і конструкторську підготовку виробництва, впровадження технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо.

Наступним, найбільш складним за обсягом і вирішенням організаційно-технічних завдань напрямом є виробнича діяльність фірми, що включає такі заходи, як:

обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку;

формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції;

збалансування виробничої потужності і програми випуску продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозного періоду;

забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами;

розробка і дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є дієва реклама і безпосередня організація збуту власної продукції, розвиток системи товарних бірж, певне стимулювання покупців.

Ще одним важливим напрямом діяльності фірми є післяпродажний сервіс багатьох видів, товарів – машин і устаткування, автомобілів, комп'ютерної, копіювальної, медичної, складної побутової техніки. Він охоплює пусконалагоджувальні роботи у сфері експлуатації куплених на ринку товарів, їх гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну, забезпечення запчастинами і проведення ремонтів впродовж нормативного строку служби. До інтегрованого напряму, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність фірми, яка включає стратегічне і поточне планування, облік та звітність, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечення виробництва, зовнішньоекономічну і фінансову діяльність. Цей напрям є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів у системі господарювання.

Велике значення має соціальна діяльність. Результативність інноваційної, виробничої, комерційної та економічної діяльності фірми безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і компетентності усіх категорій працівників, дієвості мотиваційного механізму, що використовується, умов праці і життя, що постійно підтримуються на належному рівні. Тому ефективне управління персоналом має бути пріоритетним і найважливішим напрямом діяльності кожної фірми в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.

3.1.2. Методи і форми організації діяльності фірми

Професійно вміле застосування методів і форм організації діяльності фірми здебільше забезпечує достатньо ефективне їх господарювання.

До методів організаційної діяльності фірми належать наступні:

Методи організаційно-стабілізаційної дії:

регламентування;

нормування;

інструктування.

Методи організаційно-технічної дії:

планові;

програмні;

мережеві;

програмно-цільовий метод;

алгоритмічні;

методи організаційно-розпорядчої дії;

метод реактивного реагування.

Соціально-психологічні методи управління:

"зараження", переконання;

гіпноз;

методи "мовних трюків.

Хоча кількість розбіжностей між організаціями безмежна, слід відмітити, що деякі із провідних компаній у США мають деякі загальні риси, які є причиною їх провідного становища:

1) наявність вільного капіталу – сприяє розширенню, дає можливість компанії йти на ризик, дозволяє налагоджувати виробництво нової продукції;

2) децентралізація і комунікація – звільняє керівників від проблем, пов'язаних з другорядною роботою;

3) підвищення професійного рівня і комунікації;

4) висока заробітна плата;

5) дослідження і розробки – більшість провідних компаній у США приділяють їм велику увагу НДД КР.

Форми організації діяльності фірми наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Форми організації виробництва

Форми організації

За об'єктами

Показники рівня розвитку

Концентрація

(деконцент-рація)

Агрегатна

Технологічна

Заводська

(фабрична)

Середній розмір фірми

Частка великих фірм

Частка дрібних і середніх фірм

Спеціалізація

Предметна

Подетальна

Технологічна

Функціональна

Частка основної продукції в загальному її обсязі

Кількість видів технологічно однорідних виробів

Частка продукції (подетально) спеціалізованих фірм і цехів у її загальному обсязі

Конверсія

Предметно-функціональна

Частка цивільної продукції в загальному обсязі виробництва

Кооперування

Предметне

Галузеве

Регіональне

Міждержавне

Частка покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів у загальному обсязі продукції

Коефіцієнт кооперування

Частка окремих видів кооперованих поставок у їх загальному обсязі

Комбінування

Вертикальне

Горизонтальне

Змішане

Частка виробленого комбінатом виду продукції в її загальному виробництві у країні

Частка напівфабрикатів, перероблених в інший продукт за послідовною технологією

Коефіцієнт комбінування (співвідношення валового обороту і товарної продукції)

Диверсифікація

Різногалузева

Частка продукції інших галузей в її загальному обсязі

Раціональна організація діяльності фірм у зарубіжних країнах (Японія)

1. Розвиток і підтримка урядом приватного підприємництва.

2. Сприяння податкової системи індустріальному росту.

3. Прагнення до виробництва з нульовим рівнем дефектів.

4. Високий кваліфікаційний рівень працівників.

5. Захоплення нових ринків.

6. Успіхи в експорті, зумовлені співпрацею уряду з виробниками експортної продукції.

7. Постійне вдосконалення, дзен-підхід, підвищення продуктивності праці.

8. Навчальні заняття.

9. Довічна зайнятість.

10. Колективне прийняття рішень.

11. Зв'язок між робітниками і керівництвом.

3.2. "Корпоративні компенсації".

Венчурне підприємництво

Товарне виробництво в умовах ринкової економіки – це конкурентна боротьба за ринки збуту. Виграти в цій боротьбі можна лише двома способами: зниженням ціни на товар чи досягненням високого рівня якості. Найбільш ефективним засобом для досягнення цих цілей є розвиток науки і застосування результатів НТП на практиці.

Інтеграція науки з виробництвом (інноваційне підприємництво) потребує дуже великих затрат, які далеко не завжди виправдовуються, і пов'язана з великим ризиком. В останні роки однією з форм інноваційної діяльності стають невеликі фірми, які отримали назву венчурних (ризикових). Венчурна фірма створюється, як правило, невеликою групою однодумців – інженерів, винахідників, менеджерів – з досвідом роботи в лабораторіях великих фірм.

Перевагою венчурної фірми, з одного боку, є вузька спеціалізація, концентрація матеріально-технічних і фінансових ресурсів на вибраному напрямі досліджень, а з іншого – можливість швидкої переорієнтації на інші напрями. Конкуренція змушує венчурні фірми максимально скорочувати строки НДДКР, інтенсифікувати процес втілення нововведення у виробництво. Венчурні фірми часто користуються підтримкою держави і великих компаній, яким невигідно самостійно займатися дослідженням через ризик понести збитки.

Основним критерієм класифікації венчурного підприємництва є джерело фінансування. Найбільш поширеними є наступні критерії.

1."Незалежний" (чистий) венчур – організовуються у вигляді акціонерного товариства, рекламуючи у засобах масової інформації свою ідею створення нововведення та акумулюючи під неї засоби інвесторів.

2. "Впроваджувальні" фірми, організовані на пайових засадах промисловими корпораціями ("зовнішній венчур"), організаційно оформлені у вигляді науково-дослідних консорціумів.

Можна виділити три типи консорціумів:

створені з метою проведення фундаментальних довгострокових досліджень. Такий консорціум має свою науково-дослідну базу (лабораторії, дослідні виробництва), його засновниками можуть бути великі військово-промислові концерни, а також може частково субсидуватися державою;

створені з метою активізації на їх виробничій базі наукової діяльності науково-дослідних установ, університетів з використанням наявного науково-виробничого потенціалу. Такий консорціум отримує від корпорацій донорське фінансування і має міжгалузевий характер;

створені всередині галузі корпораціями на пайових засадах з метою розробки галузевих стандартів, технічних умов і контролю за їх виконанням.

3. Венчурні фірми, які фінансуються інвестиційними фондами, трастами. Вони можуть використовувати й інші джерела: засоби великих корпорацій, банків, пенсійних і благодійних фондів та ін.

4. Внутрішні венчурні відділи великих корпорацій – створення всередині корпорацій науково-дослідних і дослідно-конструкторських бюро.

3.3. Організація комерційної діяльності

3.3.1. Передумови та чинники успішної комерційної діяльності фірми.

3.3.2. Оцінка і напрями підвищення ефективності комерційної діяльності.

3.3.1. Передумови та чинники успішної комерційної діяльності фірми

Успішна комерційна діяльність фірми залежить від організації маркетингу. Це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою отримання прибутку.


 
 

Цікаве

Загрузка...