WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Для активізації самостійної роботи використовуються нетрадиційні форми навчання, зокрема асоціативні малюнки . Вони дають змогу запам'ятовувати, зрозуміти та оптимізувати навчальний матеріал.

3.

Серед інших форм самостійної праці студентів є реферат, як форма викладення змісту проблеми або аналізу змісту кількох досліджень з однієї проблеми. Реферат - короткий виклад (усний чи письмовий) основних положень учення, наукової праці, дослідження або змісту книги. У вузах часто використовують форму самостійної роботи – курсову та дипломну роботу. Оцінка за таку роботу включається до диплому. Важливим є вдало підібрати тематику рефератів та дипломних робіт, що вони дали змогу не тільки викласти теоретичний матеріал, але і провести дослідницьку роботу студенту так, щоб досягнути власних наукових висновків.

Дипломна робота (курсова) – це самостійна творча праця студента на відповідну тему, виконана під науковим керівництвом викладача, де систематизовано поєднані теоретичні знання і практичні навички, набуті студентом протягом усього процесу навчання у вищій школі. Виконання дипломної роботи є однією з важливих форм навчальної і наукової підготовки спеціалістів, метою якої є поглиблення теоретичних знань з профілюючих дисциплін, розвиток і оволодіння професійними навичками самостійного проведення глибоких всебічних наукових досліджень та прийняття науково обґрунтованих рішень.

Завдання виконання дипломної роботи полягає у підвищенні якості підготовки спеціалістів, закріпленні набутих теоретичних знань й умінь творчого підходу до вирішення фінансово-економічних проблем.

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою студента, успішний захист якої засвідчує рівень кваліфікації економіст і ДЕК приймає рішення про присвоєння її автору кваліфікації економіста.

Тема 9. Форми контролю знань та критерії оцінки знань

 1. Сутність контролю в навчальному процесі. Критерії оцінки знань.

 2. Поточний і підсумковий контроль, їх завдання і форми проведення. Взаємоконтроль і самоконтроль. Груповий контроль. Документальне оформлення результатів контролю.

 3. Форми оцінювання. Види оцінок. Тести як форма навчання, контролю та оцінювання.

Головна мета контролю – забезпечення ефективності навчального процесу приведенням його до системи знань, умінь і навичок, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти.

Контроль знань складається із: перевірки (виявлення рівня знань), оцінки (вимірювання цього рівня знань, умінь і навичок), обліку (фіксування результатів у вигляді оцінок).

Основними функціями контролю є : контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча.

Методи контролю:

 1. традиційний,

 2. традиційний зі збільшеною частотою,

 3. програмований зі звичайною частотою,

 4. програмований зі збільшеною частотою,

 5. традиційний без орієнтації викладача на самостійну роботу студентів,

 6. традиційний з використанням СРС,

 7. програмований з орієнтацією на СРС.

2.

За місцем у навчальному процесі виділяють: попередній, поточний періодичний і підсумковий контроль.

Попередній контроль здійснюється як правило з діагностичною метою перед вивченням нової теми або початком вивчення курсу для з'ясування загального рівня підготовки студентів з предмета, щоб намітити організацію майбутнього процесу навчання.

Поточний контроль використовується у поточній діяльності, він полягає у систематичному спостереженні за навчальної діяльністю студентів. Мета такого контролю_ отримання оперативних даних про рівень успішності студентів і якість навчальної роботи.

Періодичний контроль передбачає виявлення і оцінку знань, умінь і навичок студентів, засвоєних на попередніх заняттях, з метою визначення, наскільки успішно вони володіють системою знань, чи відповідають ці знання програмі.

Підсумковий контроль має на меті перевірку рівня засвоєння знань за тривалий період навчання (за семестр, рік, чи після завершення блоку вивчення дисципліни). Основна форма підсумкового контролю – залік та іспит.

Методи контролю — сукупність методів, які дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок.

Існують такі методи контролю і самоконтролю:

Метод усного контролю полягає у формулюванні вчителем запитань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовці учнів до відповіді та викладу своїх знань; корекції і самоконтролю викладених знань у процесі відповіді; аналізі і оцінці відповіді.

У навчальному процесі практикують індивідуальне, фронтальне та ущільнене усне опитування. Індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь на оцінку. Студент повинен не лише відтворити текст підручника чи розповідь учителя на попередньому уроці,а йсамостійно пояснити матеріал, довести наукові положення, навести власні приклади.

Мета фронтального опитування перевірка знань, умінь і навичок одразу багатьох учнів. Його проводять тоді, коли необхідно виявити рівень засвоєння знань, які слід запам'ятати, оскільки вони є підґрунтям для засвоєння певного складного матеріалу. Таке опитування стимулює активність учнів, сприяє повторенню та систематизації знань.

Ущільнене (комбіноване) опитування дає змогу перевірити знання відразу кількох учнів: один відповідає, решта за вказівкою вчителя виковує певні завдання. Його проводять переважно тоді, коли весь матеріал в основному засвоєно і необхідно перевірити набуті знання, вміння та навички учнів.

Метод письмового контролю — письмова перевірка знань, умінь та навичок. Залежно від навчального предмета письмовий контроль знань здійснюють у формі контрольної роботи: твору, переказу, диктанту та ін.

Метод тестового контролю (від англ. test — іспит, пробування, дослід) передбачає відповідь учня на тестові завдання за допомогою розставляння цифр, підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу. Зручні тести і для статистичної обробки результатів перевірки.

| Метод графічного контролю — метод перевірки, який використовують на уроках малювання, креслення, географії, геометрії та ін. Він передбачає відповідь учня у вигляді складеної ним узагальненої наочної моделі, яка відображає певні відношення, взаємозв'язки у об'єкті або їх сукупності.

Метод програмованого контролю — полягає у висуванні до всіх учнів стандартних вимог, що забезпечується використанням однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. комп'ютерів дає змогу механізувати процес перевірки, але її схема залишається.

Метод практичної перевірки — застосовують з таких предметів, як фізика, біологія, хімія, трудове навчання та інші, що передбачають оволодіння системою практичних умінь і навичок. Таку перевірку здійснюють під час лабораторних і практичних занять з цих предметів.

Метод самоконтролю — усвідомлене регулювання учнем своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета самоконтролю — запобігання помилкам та їх виправлення.

Метод самооцінки передбачає критичне ставлення студента до своїх здібностей і можливостей та об'єктивне оцінювання досягнутих успіхів. Стосовно самооцінки студентів поділяють на таких, що переоцінюють себе, недооцінюють себе, оцінюють себе адекватно.

3.

Оцінювання знань – визначення і вираження в умовних одиниця (балах) знань, умінь і навичок студентів відповідно до вимог програми. Оцінюючи знання керуються певними критеріями, які відповідають загальним вимогам до якості знань студентів. До таких критеріїв належать:

 • обсяг (повнота) знань,

 • міцність знань,

 • оперативність знань,

 • гнучкість знань,

 • конкретність і узагальнення,

 • систематичність і системність,

 • вміння викласти знання в усній, письмовій і графічній формах,

 • якість умінь.


 
 

Цікаве

Загрузка...