WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Мета проблемної лекції – формування нетрадиційного творчого мислення, застосовуючи такий прийом як депрофесіоналізація – тобто вимога розкрити взаємозв'язок між якимись соціально-економічними поняттями або явищами. Це досягається шляхом асоціацій, аналогій, рисунків-схем.

З метою активізації навчання слід кожному студенту дати завдання підготовки уроків для старшокласників, практичних ігор для семінарів, тренінгів, комп'ютерних ігор. Ефективним методів активізації навчання є тренінги. Проводячи тренінг слід концентрувати увагу не на теоретичному матеріалі, а на використанні його в практиці аналізу конкретних ситуацій або засвоєнні методів колективного вирішення проблем і прийнятті рішень в умовах конфлікту. Кожен тренінг включає у себе аналіз проблемної ситуації, обговорення стратегії вирішення цієї проблеми, закріплення теоретично-практичних висновків. У процесі тренінгів можна використовувати інші методичні прийоми, зокрема, рольові вправи, ігри, аналіз конфліктних ситуацій, взаємоінтерв"ю, самоаналіз, практикуми, тестування. На Заході цікавим методом навчання є "аналіз конкретних ситуацій" – "case method", де на заняттях кожному студенту дається вирішення проблеми. Серед активних методик навчання виділяють рольові, управлінські та навчальні ігри.

Дидактична гра - це навчальна діяльність з імітаційного моделювання систем, явищ, процесів, а також майбутньої професійної діяльності. У практиці економічної освіти найбільш відомі: ділові ігри, тренінги, аналіз ситуацій, розробка колективних проектів, методика колективного планування курсу, організаційно діяльнісні ігри. Етапи розробки гри:

 • вступна частина (мета ігрового заняття),

 • підготовча частина (правила гри),

 • гра (постановка завдань),

 • аналіз результатів, підведення підсумків.

Навчальна гра виконує такі функції:

 1. навчаючу,

 2. розважальну,

 3. комунікативну,

 4. релаксаційну,

 5. психологічну,

 6. розвиваючу,

 7. виховну.

В основі гри лежить поєднання інформаційного (репродуктивного), проблемного (евристичного) та ігрового навчання.

3.

З метою перевірки засвоєних знань, умінь та навичок використовується метод письмового контролю — письмова перевірка. Залежно від навчального предмета письмовий контроль знань здійснюють у формі контрольної роботи. Мета письмової перевірки — з'ясування ступеня оволодіння учнями вміннями і навичками з предмета. Водночас існує можливість визначити і якість знань — їх правильність, точність, усвідомленість, уміння застосовувати ці знання на практиці. Контрольні роботи – це письмові, графічні і практичні роботи, за допомогою яких перевіряються набуті знання, уміння та навички. Вони проводяться, як правило, після вивчення теми чи розділу курсу.

Важливим питанням контрольної роботи є підбір тем, завдань, системи вправ, чітке їх формулювання. Теми контрольних робіт, завдання і вправи мають бути посильними для студентів, відповідати рівневі їх знань, але водночас потребувати певних зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу. Визначаючи обсяг письмової контрольної роботи, слід враховувати необхідний для виконання час: залежно від її призначення — від 15 до 45 хв.

Контрольну письмову роботу перевіряє викладач. За її результатами він аналізує якість знань, умінь та навичок класу загалом та окремих учнів і вживає заходів для усунення помилок і недоліків та оцінює.

Для контролю знань часто використовують метод тестового контролю, щопередбачає відповідь студента на тестові завдання за допомогою розставляння цифр, підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу. Зручні тести і для статистичної обробки результатів перевірки.

Комплексні контрольні кваліфікаційні завдання призначені для перевірки рівня і якості закріплення знань, умінь і навичок з кількох споріднених предметів.

Тема 8. Організація самостійної роботи при вивченні економічних дисциплін

 1. Самостійна робота як методична проблема. Самостійна робота - основний засіб засвоєння навчального матеріалу.

 2. Форми організації самостійної праці. Форми активізації самостійної праці.

 3. Формування тематики рефератів, курсових і дипломних робіт. Підготовка інформаційно-методичного забезпечення самостійної праці.

Самостійна навчальна робота учнів – різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності учнів (студентів), яка здійснюється ними на навчальних заняттях або дома за завданням викладача, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі. Найбільш поширені види самостійної роботи: робота з підручником, навчальними посібниками, персональним комп'ютером, розв'язування задач, виконання вправ, написання рефератів курсових робіт, самостійні спостереження, лабораторні роботи, науково-дослідницька діяльність.

За дидактичною метою самостійну роботу можна поділити на:

 • підготовчу,

 • спрямовану на засвоєння нових знань, тренувальну,

 • узагальнюючо-повторювальну,

 • контрольну роботу.

Завдання для самостійної роботи можуть бути фронтальними та індивідуальними.

Детально плануючи самостійну працю, викладач зобов'язаний створити відповідні умови для її виконання (тут є необхідна мотивація виконання тієї чи іншої діяльності, чітке визначення зв'язку цих робіт із практичною діяльністю).

При самостійній діяльності студентів внутрішній процес засвоєння знань складається з таких ланок:

 • сприймання,

 • осмислення і розуміння,

 • узагальнення,

 • закріплення,

 • застосування на практиці.

2.

Форми активізації самостійної праці: задачі та вправи, тренінги, спеціально розвиваючі нестандартні питання, рольові ігри, тести на поглиблене розуміння матеріалу, написання рефератів, програмоване навчання та контроль, комп'ютерні ігри. Крім того, широко застосовуються завдання для самостійного вивчення певної частини навчальної інформації:

У практиці викладання економіки застосовуються різні форми самостійної діяльності студентів: робота з підручником, реферування проблемних ситуацій, робота з конспектом-схемою, аналіз виробничих ситуацій, виконання індивідуальних завдань (реферати), побудова "дерева проблем" і "дерева цілей", самоперевірка з програмованого контролю, розв'язування задач, складання завдань з теми, колоквіум, виступ з рефератом на лекції або семінарі, проведення проблемних семінарів, заняття у виробничих умовах, робота з ЕОМ, участь у навчально-виробничій грі.

Для самостійної роботи використовується така методична література: робоча програма, методичні вказівки, конспекти-схеми лекцій, розроблені викладачем, методичні вказівки до навчально-методичної гри. При підготовці до семінарів і практичних занять студенти повинні використовувати іншу літературу (систематичні журнали).

Важливим у підготовці самостійної роботи є визначення співвідношення між аудиторною та поза аудиторною самостійною працею, розробити відповідні методичні рекомендації, що потребує і спеціального методичної забезпечення навчального процесу. Активізації навчання сприяє також розробка системи навчальних тестів, багатоваріантних завдань, використання кросвордів, коміксів, економічних вправ, вікторин та диспутів, використання комп'ютера. До нових форм організації самостійної праці студентів і контролю їх знань є модульно-рейтингова система.

Цікавою є і адаптивна система навчання, яка базується на оптимальній моделі уроку і на безперервному управлінні навчальним процесом за допомогою сіткового плану і графіку само обліку. Вона полягає у тому, що студент має сітковий план свого навчання, який показує що він має виконати за тиждень, місяць, семестр. Така система навчання дозволяє значно скоротити час на вивчення теоретичного матеріалу, і збільшити - для самостійної праці. Тут подаються випереджаючі укрупнені блоки завдань у поєднанні з аркушами відкритого обліку знань (екран успішності).


 
 

Цікаве

Загрузка...