WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Переддипломна практика для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" з метою поглиблення практичних навичок, опрацювання прийомів і методів організації і виконання фінансово-економічної роботи на підприємствах (організаціях ) і їх структурних підрозділах – на посадах, які заміщаються спеціалістами даної спеціальності. Студенти в процесі переддипломної практики повинні також зібрати необхідні матеріали для написання дипломної роботи і виконати її основну частину.

Переддипломна практика для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" проводиться з метою як поглиблення практичних навичок та опрацювання прийомів і методів організації і виконання фінансово-економічної роботи, так набуття навичок управління капіталом підприємства, фінансового планування і прогнозування, вироблення фінансової стратегії. В процесі переддипломної практики студенти-магістри повинні також зібрати необхідні матеріали і виконати основну частину магістерської роботи.

Тема 5. Методика підготовки лекції

 1. Лекція як система передачі інформації для формування економічних знань. Специфіка лекції, її місце і роль у навчальному процесі.

 2. Етапи підготовки лекції: аналітичний, стратегічний, тактичний, редакційний, робочий, контрольно-підсумковий.

 3. Дидактичні матеріали для викладання теми, які забезпечують ефективне використання часу, засвоєння матеріалу, зворотній зв'язок.

 4. Структура методичного забезпечення лекції. Опорний конспект лекції, його зміст і значення.

Урок - форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. За способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін.За етапами навчальної діяльності — вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки. За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи: 1) урок засвоєння нових знань; 2) урок формування вмінь і навичок; 8) урок застосування знань, умінь і навичок; 4) урок узагальнення і систематизації знань; 5) урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок; 6) комбінований урок.

Лекція – (з лат. lectio) означає читання. Лекція – усний виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу. Лекція складається на визначену тему. Метод лекції передбачає із ознайомленням студентів з її планом, що дає змогу слідкувати на послідовністю розкриття теми. Важливим є занотовування основних тез, положень з теми (конспектування за викладачем). Спільність і відмінність уроку і лекції зображено в таблиці 2.

Таблиця 2..

Типи лекцій і уроків

вступна

тематична

заключна

оглядова

установча

Урок

Лекція

діалог

монолог

бесіда

дискусія

консультація

Засоби, що застосовуються

Діапозитиви

Відеофільми

Комп'ютер

Конспекти-схеми викладача

Конспекти-схеми студентів

Із застосуванням зворотного зв'язку

Колоквіум

Індивідуальні контрольні картки

Письмові завдання

Тести

Навчальні завдання

Лекції бувають: навчальні і публічними. Головні вимоги до лекції: науковість, доступність, єдність форми і змісту, емоційність викладу, органічний зв'язок з іншими видами навчальних занять.

2. Методика проведення лекції складається із: підготовки до лекції як складової частини навчального курсу, розробки системи контролю за якістю навчального матеріалу, а також самоконтролю і контролю за якістю викладання з боку навчальної частини закладу освіти. Підготовчий процес до читання лекції передбачає такі етапи:

 • складання чіткого плану,

 • добір матеріалу, який змістовно розкриває тему,

 • добір наочного матеріалу для демонстрування відповідних технічних пристроїв.

За структурою лекції поділяють на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі.

Таблиця.3.

Етапи підготовки лекції

Назва етапу

Зміст етапу

Результат етапу

Аналітичний

Проблемний аналіз теми

Формулювання основних питань

Пошук відповідей на них

Формулювання відповідей

Теоретична концепція лекції

Стратегічний

Визначення "обличчя" аудиторії

Формулювання цільової установки

Завдання і над завдання

Формулювання тезису і цікавого заголовка

Робочі тези та рекламна назва

Тактичний

Підбір фактів, аргументацій, ілюстрацій

Вибір прийомів та засобів активізації

Композиція матеріалу

Загальний план і композиція лекції

Редакційний

Заміна незрозумілих слав

Роз'яснення важких термінів

Зменшення повторів, штампів

Спрощення мови

читання вголос відредагованого тексту

Робочий (аудиторний)

Орієнтація на аудиторію

Тактика лекції

Читання лекції

Зворотний зв'язок із слухачами

Лекція (урок)

Контрольно-підсумковий

Самоаналіз: позитивні якості і вади

Аналіз відгуків

Виправлений текст

3. Мінімально необхідним дидактичним матеріалом для викладання теми є такі , що забезпечують:

 1. ефективне використання часу (план заняття),

 2. ефективне засвоєння матеріалу (база знань, наочність подання матеріалу, актуалізація знань, активність та самостійна робота),

 3. ефективний зворотний зв'язок (тестовий контроль).

Будь-яке заняття передбачає наявність таких елементів як: організація, визначення мети заняття, мотивація, актуалізація опорних знань, подача матеріалу теми, закріплення засвоєного, завдання для самостійної роботи, контроль засвоєного.

На кожній лекції повинні бути реалізовані всі ланки процесу навчання:

 • постановка пізнавального завдання (що буде вивчатись),

 • мотивація (чому це треба вивчати),

 • відбір змісту, встановлення послідовності його викладання,

 • використання методичних засобів і дидактичних прийомів.

Завершальним етапом кожної лекції є аналіз та самоаналіз лекції.

4.

У структуру методичного забезпечення лекції входять:

 1. опорний конспект-схема лекції,

 2. перелік основних понять, що треба повторити для розуміння теми,

 3. перелік і пояснення основних економічних понять і концепцій або моделі засвоєння бази знань,

 4. визначення, якому матеріалу слід приділити особливу увагу, які можливі труднощі у його сприйнятті,

 5. запитання, тести, завдання, задачі, графіки, ситуативні завдання, рольові вправи,

 6. результат - ілюстративний блок, що повинен знати і вміти студент після вивчення теми.

Конспект-схема – своєрідна база знань, відображає логіку навчального предмета, тобто послідовність змісту, порядок вивчення, зв'язки елементів і частин курсу (їх особливість - наочність).


 
 

Цікаве

Загрузка...