WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Бакалавр – другий рівень кваліфікації фахівців в України (з 1992р.) , який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальноосвітню підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані вміння і знання для вирішення типових професійних завдань в певній галузі з економіки, науки, культури, техніки.

Магістр – завершальний освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої раніше кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у вищому закладі ІУ рівня, має досвід їх застосування і продукування нового знання для вирішення професійних завдань у певній галузі.

Система освіти в Україні будується згідно з такими сформульованими у Ст. 6 Закону України "Про освіту", принципами зокрема: доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок зі світовою і національною історією, культурою, традиціями; незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок з освітою інших країн; гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і спадкоємність системи освіти; неперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Залежно від мети і характеру підготовки учнів розрізняють загальну, політехнічну й професійну освіту.

1. Загальна освіта - сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині. Загальна середня освіта має три рівні: початкова, основна, повна.

 • Початкова освіта.

 • Основна середня освіта.

 • Повна середня освіта.

Загальну освіту здобувають у таких загальноосвітніх навчальних закладах:

 • середня загальноосвітня школа;

 • спеціалізована школа;

 • гімназія;

 • ліцей;

 • колегіум;

 • загальноосвітня школа-інтернат;

 • спеціальна загальноосвітня шнола;

 • загальноосвітня санаторна;

 • школа соціальної реабілітації.

До інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти належать:

 • позашкільний навчально-виховний заклад; міжшкільний навчально-виробничий комбінат; професійно-технічний навчальний заклад; вищий навчальний заклад І—II рівнів акредитації .

2. Політехнічна освіта – сукупність знань про головні галузі і наукові принципи виробництва, оволодіння загально технічними вміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.

3. Професійна освіта – сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи у певній галузі трудової діяльності.

У Державній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") окреслено стратегію розвитку освіти на найближчі роки і на перспективу, визначено курс на створення життєздатної системи неперервного навчання й виховання, забезпечення можливості духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як вищої цінності нації. Передбачено такі основні шляхи реформування загальної середньої освіти: визначення державних стандартів усіх рівнів загальної середньої освіти; визначення змісту загальноосвітньої підготовки і відповідних базових дисциплін, упровадження інтегрального і варіантного принципів навчання; реформуванні структури загальноосвітніх навчально-виховних закладів відповідно до рівнів освіти та потреб регіонів; кооперація загальноосвітніх навчально-виховних закладів з вищими навчальними закладами; розвиток мережі навчально-виховних закладів, заснованих на різних формах власності; формування мережі навчально-виховних закладів загальноосвітнього, профільного (спеціалізованого) та професійного спрямування; наукове та методичне забезпечення загальної середньої освіти, підготовка і впровадження нових навчальних планів і програм, підручників, посібників; проведення науково-дослідної та експериментальної роботи щодо впровадження педагогічних інновацій, інформатизація загальної середньої освіти; впровадження у загальноосвітніх навчально-виховних закладах психологічної та соціально-педагогічної служб; пріоритетне фінансування, кадрове та матеріально-технічне забезпечення сільської школи; розширення можливостей здобуття загальної середньої освіти для тих, хто працює, через систему шкіл, класів, груп з очною, заочною, вечірньою формами навчання або екстерном; розроблення науково обґрунтованих методик оцінки якості діяльності навчально-виховних закладів загалом та кожного педагогічного працівника зокрема; державна атестація та акредитація загальноосвітніх навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від форм власності.

"Державним стандартом загальної середньої освіти" "Економіка" запропоновано чотири рівневий підхід, що передбачає послідовність і безперервність економічної освіти та виховання школярів. Наступність виявляється в лінійно-циклічній структурі курсів:

 • нульовий рівень — 1—4 (1—3) класи;

 • перший рівень — 4—7 класи;

 • другий рівень — 8—9 класи;

 • третій рівень — 10—11 класи.

4.

Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня загальноосвітньої підготовки громадян України визначає державний стандарт загальної середньої освіти, основоположним документом якого є Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Він дає цілісне уявлення про структуру загальної середньої освіти.

Державний стандарт загальної середньої освіти — звід норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти і гарантії держави щодо її здобуття.

Навчальний пландокумент, що визначає структуру навчального року, перелік та розподіл предметів для вивчення в конкретному навчальному закладі, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет.

Навчальна програма є обов'язковим документом, що використовується викладачем і студентами як база для вивчення даної дисципліни. Навчальна програма - документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок, які необхідно засвоїти з кожного навчального предмета, а також зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання. У програмі формулюється мета і завдання вивчення курсу, подається її стисла характеристика, короткий зміст тем курсу, зміст практичних і семінарських занять, форми самостійної роботи і контролю знань, науково-методична література. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.

Відповідно до навчальних програм створюють підручники і навчальні посібники. До навчальних посібників належать збірники задач і вправ, хрестоматії, словники, довідники, атласи та ін.

Кожна проблема навчальної дисципліни трансформується в лекцію або урок з конкретної теми. При цьому весь курс можна представити у вигляді блоків-модулів.

Важливе значення має врахування міжпредметних і внутрішніх взаємозв'язків. Внутрішньопредметні зв'язки – вибір аспектних проблем, які є наскрізними для конкретної навчальної дисципліни і застосовуються у процесі аналізу явищ, які вивчає даний предмет. Для цього слід активізувати попередні знання, отримані у попередніх темах курсу. Міжпредметні зв'язки – узгодженість між навчальними предметами, що дає змогу розглядати факти і явища у комплексі.

До навчально-методичного комплексу економічної дисципліни входять:

 1. робочі програми курсів,

 2. підручники або навчальні посібники,

 3. практикуми та тренінги з самостійної роботи,

 4. тести для навчання та контролю засвоєння предмета,

 5. наочний та роздатковий матеріал,

 6. ситуаційні та навчальні ігри.

Тема З. Форми організації навчання

 1. Форми організації навчання.

 2. Форми навчання: лекція, семінар, практичне заняття, науково-дослідна робота, курсова робота, практика, дипломна робота.

 3. Контрольні заходи, їх мета, форми і методи. Поточний і підсумковий контроль організації навчального процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...