WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

І. Економіка— це наука, що вивчає об'єктивні закони і категорії суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання; методи і форми організації та управління виробництвом.

2. Економіка — система знань про методи ефективного господарювання.

3. Економіка— суспільна наука, яка описує і аналізує вибір суспільства за обмежених ресурсів для задоволення потреб.

Предметом економіки є економічні зв'язки і відносини у сфері суспільної діяльності.

Об'єктом дослідження економіки як науки є суспільне виробництво в усіх його проявах.

Головним завданням економічної науки, завданням економістів-професіоналів є вивчення й оцінка ефективності господарювання на різних рівнях, у різноманітних конкретних умовах, цілеспрямоване економічне регулювання виробничих, розподільчих та обмінних процесів у суспільстві, створення передумов для подальшого зростання ефективності праці.

Методологія економічної науки передбачає дослідження і пізнання фактів, принципів і теоретичних закономірностей, що визначають економічну політику держави та економічну поведінку людей. Вона сприяє вирішенню таких питань, як економічне піднесення, економічна свобода, зайнятість, розподіл прибутків, рівень цін та ін.

4.

Навчальний процес як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забезпечити виконання цього завдання реалізацією трьох функцій: освітньої, розвиваючої та виховної.

1. ОСВІТНЯ ФУНКЦІЯ покликана забезпечити засвоєння учнями системи наукових знань, формування вмінь і навичок.

Знання - узагальнений досвід людства, що відображає різні галузі дійсності у вигляді правил, висновків, закономірностей, ідей, теорій, якими володіє наука.

Знання є головним компонентом освіти. Виділяють такі види знань: основні терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти жодного тексту, жодного висловлювання; факти щоденної дійсності та наукові факти, без знання яких неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, доводити і обстоювати ідеї; основні закони науки, що розкривають зв'язки й відношення між різними об'єктами та явищами дійсності; теорії, що містить систему наукових знань про певну сукупність об'єктів, методи пояснення та передбачення явищ певної предметної галузі; знання про способи діяльності, методи пізнання й історії здобуття знань (методологічні знання); знання про норми ставлення до різних явищ життя (оцінні знання).

Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні.

Теоретичні знання -- поняття, системи понять, абстракції, теорії, гіпотези, закони, методи науки.

Фактичні знання — одиничні поняття (знаки, цифри, букви, географічні назви, історичні особи, події).

Окрім засвоєння системи знань, освітня функція забезпечує формування в учнів умінь та навичок.

Уміння — здатність наналежномурівні виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною знань і навичок.

Навичка - психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, точно і швидко, без зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії.

У педагогічній літературі розглядають первинні та вторинні вміння.

Первинні вміння — неавтоматизовані дії, підпорядковані певному правилу; це може бути неавтоматизована навичка (початкова стадія її становлення), а отже бути й дія, в повній автоматизації якої нема потреби. Особливість первинних умінь у тому, що вони близькі до навичок, піддаються автоматизації.

Вторинні вміння — дії, які принципово не можуть бути автоматизовані, тому що не мають однозначного правила в своїй основі й передбачають елементи творчості; ці вміння включають навички, але не зводяться до них.

2. РОЗВИВАЮЧА ФУНКЦІЯпередбачає розвиток учнів у процесі навчання. Розвиваюче навчання сприяє розвиткові мислення, формуванню волі, емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей. Учні загальноосвітньої школи (неповної та повної) мають навчитися: структурування; систематизації; конкретизації; варіювання; пояснення; класифікації; аналізу; синтезу; порівняння; абстрагування; узагальнення.

3. ВИХОВНА ФУНКЦІЯ

Центральною проблемою будь-якого навчання, а економічного особливо, можна вважати відповідь на питання: як зробити духовно-моральні сили учня підґрунтям і спонукою до саморозвитку та самоосвіти.

Головною складністю педагогічної діяльності є те, що її ОБ'ЄКТ (учень) являє собою СУБ'ЄКТА спілкування, пізнання та праці. Його (цей об'єкт) можна розвити, перетворити, тільки не вбиваючи в ньому творчу особистість. Навчання завжди зв'язано з вихованням: чим ефективнішою є освіта, тим надійнішим є виховний ефект навчання. Зараз на перший план виходить завдання саморозвитку, самоосвіти, саморегулювання, мобільності особистості, її здатності до швидкої перебудови у відповідь на зміну соціально-суспільних обставин.

5.

СТУПЕНЕВИЙ ПРИНЦИП НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ передбачає поступове комплексне навчання економіки. Для цього основи економічних знань концентруються у таких 5-ти комплексах:

 1. родинна економіка – 8 клас,

 2. економіка підприємництва – 9 клас,

 3. економіка системи суспільства – 10 клас,

 4. міжнародна економіка – 11 клас,

 5. основи ринкової економіки – І-ІІ курси вузів.

Термін "економічне мислення" полягає увмінні осмислити безліч економічних подій, фактів та спостережень і здатності прийняти економічно грамотне рішення.

Економічні рішення можна приймати значно ефективніше, якщо замінити емоційні, не аргументовані твердження об'єктивним, послідовним і обґрунтованим підходом.

Таким чином, мета економічної освіти: найприступнішими і найцікавішими методичними засобами і прийомами розвинути в учнів основи раціонального (економічного) мислення і закріпити його (хоч би у формі гри) на рівні поведінки.

Завданням курсу МВЕ є осмислення економіки майбутнім викладачем-економістом з метою формування в учнів економічного способу мислення через відбір матеріалу та форм його подання, розробку методики контролю навчання тощо.

Тема 2. Реалізація завдань економічної освіти в методиці викладання економічних дисциплін

 1. Принципи управління освітою.

 2. Система освіти в Україні.

 3. Ступеневий принцип неперервної економічної освіти. Система економічної освіти.

 4. Створення навчальних програм з економічних дисциплін.

1. Науково обґрунтоване керівництво закладами освіти можливе за дотримання таких принципів управління: державотворення, науковості, демократизації, гуманізації, цілеспрямованості, плановості, компетентності, оптимізації, ініціативи й активності., об'єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов'язків, поєднання колегіональності з персональною відповідальністю.

Органи освіти: їх функції та структура

Рис 2. Структура органів управління освіти

Важлива функція органів освіти — інспектування діяльності закладів освіти.

2. Зміст освіти - система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі та поведінки, підготовку до суспільного життя і праці.

Згідно ЗУ "Про освіту" система освіти в Україні складається з таких ланок:

 1. дошкільна освіта,

 2. загальна середня освіта,

 3. позашкільна освіта,

 4. професійно-технічна освіта,

 5. вища освіта,

 6. післядипломна освіта,

 7. аспірантура,

 8. докторантура,

 9. самоосвіта

Встановлено й відповідні освітні рівні: початкова освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта. До освітньо-кваліфікаційних рівнів віднесено такі: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр; спеціаліст, магістр.


 
 

Цікаве

Загрузка...