WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Форми оцінювання – виявлення позитивного або негативного ставлення викладача до результатів діяльності студента. Оцінка може бути як схвальною посмішкою, доганою, так і "одиницею", "5". Тобто діяльність учня може бути оцінене як кількісно так і якісно.

Однією з форм контролю та оцінювання є тест. Педагогічний тест – це система завдань специфічного змісту, зростаючої трудності, яка дозволяє якісно оцінити структуру та виміряти рівень знань, умінь і навичок. Тестова перевірка дає змогу ефективно використати час, висуває до всіх учнів однакові вимоги, усуває суб'єктивізм, сприяє дотриманню єдності вимог, не настроює учня проти вчителя.

Алгоритм складання тестового матеріалу:

 1. структурування навчального матеріалу,

 2. встановлення логічних зв'язків між елементами та складання логіко-структурних схем,

 3. складання тестових завдань на базі логіко-структурних схем,

 4. вибір оптимальної форми тестових завдань,

 5. складання плану тестування,

 6. перевірка тестів у різних групах.

Серед форм оцінювання зараз новою є модульно-рейтингова система. Вона полягає у тому, що навчальний матеріал розподіляється на блоки-модулі, які є базою для рейтингової оцінки знань. Рейтинг це система балів, що набирає студент, виконуючи якусь самостійну працю. Рейтингова система оцінювання охоплює такі види контролю: тестові завдання, самостійні і контрольні роботи, індивідуальні завдання. Рейтинговими можуть бути завдання на знання теорії, вирішення типових завдань, розв'язування індивідуальних задач, виконання практичних, залікових і контрольних робіт, ініціативні виступи, участь у проведенні дискусії, виконання проблемних завдань, розгляд і рецензування праць своїх товаришів.

Тема 10. Методичні підходи щодо визначення ККР і КККЗ з економічних дисциплін

 1. Комплексні контрольні роботи як засіб перевірки знань з фахової дисципліни.

 2. Комплексні контрольні кваліфікаційні завдання як засіб перевірки знань, умінь і навичок та готовності виконання відповідних функціональних обов'язків, передбачених освітньо-професійною програмою чи освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

1. З метою перевірки знань з фахової дисципліни використовують комплексні контрольні роботи (ККР). До складу пакетів ККР входить:

 1. навчальна програма нормативної дисципліни,

 2. рецензія на ККР,

 3. критерії оцінки виконання завдань ККР,

 4. перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні ККР.

Пакети ККР розробляються кафедрами навчальних закладів і використовуються:

 • при проведенні самоаналізу Вузу з метою корекції робочих навчальних програм, вдосконалення організації навчального процесу;

 • при проведенні атестаційної експертизи з метою державної оцінки рівня підготовки студентів.

ККР – перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. ККР з кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів формалізованих завдань різнозначної складності; термін виконання кожного варіанта – 80-90 хв. Всі завдання ККР повинні мати професійні спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів курсу, їх інтегрованого застосування. При їх вирішенні студент повинен продемонструвати не репродуктивну, а творчу розумову діяльність.

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 4-бальною системою "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". При розробці критеріїв оцінки за основу слід брати повноту, правильність виконання завдань. Крім цього, необхідно враховувати здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання,

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях,

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми,

 • аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень,

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, стисло.

Рецензію на пакет ККР з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін дають випускаючі кафедри (циклові комісії) на основі всебічно проведеного аналізу. При складанні рецензії необхідно показати:

 • позитивні моменти розробленої ККР,

 • відповідність варіантів завдань програмним вимогам,

 • професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності розроблених варіантів завдань,

 • рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість застосування комп'ютерної техніки при їх вирішенні,

 • обґрунтованість критеріїв оцінки виконаних завдань,

 • обґрунтованість запропонованого переліку довідникової літератури,

 • недоліки та шляхи покращення завдань,

 • можливість їх використання для оцінки рівня готовності студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

До переліку довідкової літератури включаються таблиці, довідники, які не мають методик проведення розрахунків або короткого викладу процесів і явищ.

2. Складовою частиною освітнього стандарту, що характеризує рівень готовності випускників до діяльності за фахом та визначає їх відповідність вимогам кваліфікаційних характеристик є розв'язання комплексних контрольних кваліфікаційних завдань, професійне тестування, виконання та захист студентами курсових, дипломних проектів, складання державних іспитів. До складу КККЗ входять:

 • безпосередньо КККЗ,

 • три рецензії на них,

 • критерії оцінки за 4-бальною системою,

 • перелік довідкової літератури, що необхідна для виконання КККЗ.

Пакет КККЗ повинен включати контрольні завдання з 3-4 професійно-орієнтованих дисциплін. В кожному комплекті повинно бути від 25 до 30 завдань трьох варіантах кожне, якими охоплюється повний курс підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності). Контрольне завдання складається з теоретичної та практичної частини, зміст яких повинен відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця, потребам виробництва і дозволяти визначити рівень готовності випускника до використання набутих знань, умінь та навичок при майбутній діяльності за фахом. Теоретичною частиною КККЗ спеціальностей (контроль знань), як правило, є тести та ключ до них або перелік контрольних питань. У практичній частині (контроль умінь та навичок) КККЗ ставиться творче ситуаційне завдання, пошукова або розрахункова задача, що відповідає обов'язкам тих посад, які зазначені в кваліфікаційній характеристиці.

Використання КККЗ є обов'язковим при проведенні закладом освіти самоаналізу діяльності за заявленим напрямом і рівнем підготовки фахівців, а також комісіями фахових рад Державної інспекції закладів освіти відповідно в процесі акредитаційної та атестаційної експертиз. Етапи розробки КККЗ:

 • розробка та обговорення КККЗ на засіданні кафедри,

 • направлення пакету на зовнішню експертизу (до відповідної науково-методичної комісії Міносвіти, організації замовників фахівців, провідного Вузу, акредитованого з зазначеного напряму за ІУ рівнем),

 • доопрацювання КККЗ з метою усунення висловлених зауважень і виконання рекомендацій,

 • затвердження КККЗ при акредитаційній експертизі відповідною фаховою радою.

До виконання КККЗ залучається не менше 75% груп студентів випускників курсів кожної з ліцензованої спеціальності всіх форм підготовки після завершення ними повного курсу навчання. Для проведення контрольних замірів за рішенням органу, який проводить акредитаційну експертизу, можуть використовуватись як КККЗ, розроблені безпосередньо Вузом, так і розроблені іншим Вузом того ж акредитаційного рівня.


 
 

Цікаве

Загрузка...