WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна система суспільства - Реферат

Економічна система суспільства - Реферат

Реферат на тему:

Економічна система суспільства

План

 1. Економічна система: її суть та структурні елементи.

 2. Класифікація систем.

 3. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

 4. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.

 5. Критерії періодизації розвитку суспільства. Формаційний і загальноцивілізаційний до типізації суспільства.

Економічна система – об'єктивна єдність закономірно пов'язаних одних з іншими явищ і процесів економічного життя. Вона характеризується багатогранністю, всі елементи знаходяться в органічному взаємозв'язку, не існують поза її межами. Якісна однорідність системи не є абсолютною, вона допускає появу елементів нової якості, зо відповідають етапам зрілості продуктивних сил і виробничих відносин. Характерними ознаками економічної системи є:

 • ієрархічність:

місце системи елементів визначено і їх субординація (підпорядкованість);

 • цілісність, самодостатність:

наявність необхідних і достатніх елементів для саморозвитку, самовідтворення;

 • органічність:

внутрішня єдність, нечужинність елементів системи;

 • мобільність:

здатність системи адекватно, своєчасно і комплексно реагувати на зміни середовища.

Економічна система характеризується різними сферами функціонування, рівнями господарювання її суб'єктів, вона є складною субординованою системою різних рівнів.

Економічна система включає провідний тип власності на ресурси, основні групи суб'єктів і відносин між ними, економічну форму результатів виробництва, принципи організації суспільного виробництва (виробництво, розподіл, обмін і споживання), економічні закони. Така структура системи розглядається, як правило, через зв'язок продуктивних вил, виробництва економічних і надбудовних відносин у тій їх частині, що обслуговує економіку через формування господарської поведінки суб'єктів.

В такому випадку класифікація систем базується на провідному типі власності на засоби виробництва. Існує й інший підхід щодо структури, сутності і класифікації економічних систем. Деякі автори визначають економічну систему як сукупність певним чином упорядкованих і скоординованих видів економічної діяльності суб'єктів господарювання в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання економічних благ.

Економічна система – це спосіб організації національної економіки. Національна економіка – сукупність домашніх господарств, підприємств, державних інститутів, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища та державної території.

Основними елементами економічної системи (національна економіка, спосіб організації) є:

 • спосіб узгодження діяльності суб'єктів господарського життя чи спосіб розвитку основних проблем організації економіки (що? як? для кого?);

 • власність на виробничі ресурси та вироблені блага;

 • принципи розподілу та перерозподілу національного продукту.

В цілому найбільш поширеною є точка зору, що основними елементами економічної системи, її підсистемами є продуктивні сили, економічні відносини (організаційно-економічні, техніко-економічні, соціально-економічні), господарський механізм.

Економічна система – складне, багатоструктурне і поліфункціональне соціально-економічне явище. Класифікація економічних систем різна, вона залежить від різних критеріїв. В цілому об'єктивна різноманітність якостей економічної системи обумовлює наявність їх багатокритеріального погляду. Критерії можна поділити на:

 • структуроутворюючі;

 • соціально-економічні (змістовні та об'ємні й динамічні).

Відповідно до них економічні системи бувають:

 1. Системи виробничих відносин, системи функціональних зв'язків, інституційні системи.

 2. Економічні системи за формами господарювання, за формаційними ознаками, по відношенню до типу технічного розвитку.

 3. Економічні системи "чисті" та "змішані", статичні та такі, що історично розвиваються.

Головні критерії

 1. Домінуюча форма власності на засоби виробництва. Маркс.

 2. Технологічний спосіб виробництва. Інституціалізм:

 • доіндустріальне суспільство;

 • індустріальне суспільство;

 • постіндустріальне суспільство;

 • інформаційне суспільство.

 1. Спосіб управління і координації економічної діяльності (німецький лібералізм).

Щодо класифікації застосовується багатокритеріальний підхід. Значного поширення набули погляди, згідно з якими виокремлюються 4 типи 4 типи основних систем організації економічного життя:

 • традиційна;

 • ринкова;

 • командна;

 • змішана.

Матеріальною основою економічної системи виступають продуктивні сили – вони є органічним поєднанням особистого та речового факторів. Згадані елементи (робоча сила і засоби виробництва) складають основні елементи продуктивних сил. На рівень їх розвитку впливають:

 • освітній фактор;

 • ступінь майстерності;

 • дисципліна праці на всіх рівнях ієрархії;

 • наукова організація праці;

 • рівень суспільної комбінації виробничого процесу;

 • природні умови;

 • розвиток науки та ступінь її технічного застосування;

 • технічний прогрес – глобальна закономірність розвитку суспільства.

В історії розвитку техніки виділяються 3 етапи:

 • інструменталізація виробництва;

 • механізація;

 • автоматизація.

Тип зв'язку людини з технікою на різних етапах розвитку характеризується технологічним способом виробництва. Зміст цього поняття складають знаряддя праці в поєднанні з математикою, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва. Відповідно до 3 етапів у розвитку техніки виділяють 3 технологічні способи виробництва:

 • ручний;

 • машинний;

 • автоматизований.

Традиційні економічні системи ґрунтуються на звичаях, обрядах тощо, як завжди передавались із покоління у покоління. Саме ці обставини визначали, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Зазвичай такі економічні системи недостатньо сприймали технічний прогрес і все нове, що породжує динамізм розвитку суспільства.

Основними рисами традиційної системи є:

 • виробництво, розподіл та обмін базуються на звичаях. Релігійні і кастові цінності первинні щодо нових форм економічної діяльності;

 • спадковість і кастовість чітко визначають економічну роль індивідів;

 • соціально-економічний застій "рельєфно" виражений, оскільки економіка розвивається повільно, протягом багатьох десятків років;

 • розвиток техніки обмежений, оскільки він об'єктивно підбиває підвалини традиційної системи;

 • стійке перевищення темпів зростання чисельності населення над темпами економічного розвитку, тому наявний високий рівень безробіття і низька продуктивність праці;

 • зубожіння і бідність основної маси населення;

 • нерозвинутість ринкових відносин і ринкової інфраструктури, слабкий виробничий потенціал в країні в цілому.

Нині країни з суттєвими елементами традиційної економіки є постачальниками сировини й матеріалів у світове господарство, виступають ринком збуту готової продукції для розвинутих держав.

Командна, або адміністративно-командна, система: всі ресурси становлять власність держави, яка й здійснює централізоване управління на всіх його рівнях. Держава вирішує, що, як і для кого виробляти.

Характерними рисами системи є:

 • державна власність практично на всі фактори виробництва, які відокремлено нікому не належать, навіть господарюючим суб'єктам;

 • колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічною діяльністю;

 • централізоване виділення підприємствам ресурсів для виконання державних планів та централізоване ціноутворення;

 • практично відсутня конкуренція, звідси – монополізм виробників і панування їх над споживачами.


 
 

Цікаве

Загрузка...