WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Банківський кредит – найбільш поширена та основна форма видачі грошових коштів у тимчасове користування юридичним та фізичним особам.

Внутрішній кредит – видається суб"єктам господарювання та державі в цілому.

Міжнародний кредит – може отримати одна країна від іншої на встановлених в міжнародній практиці умовах. Буває комерційний, фінансовий, проміжковий тощо.

Якщо рух банківського капіталу – це його ринок, то приибуток банку повинен бути більшим за його витрати. Перевищення доходу над витратами забезпечується різністю ставок по його активним та пасивним операціям. Ставки по активним операціям завжди вище ставок по пасивним операціям. Однак різницю між ставками банк визначає не вільно. Висота банківського відсотку також визначається співвідношенням поиту та пропозиції банківського капіталу на ринку. Чим вище попит на банківський капітал, тим вище ставка по активним операціям і навпаки. Чим вище рівень виробничої та комерційної активності в суспільстві, тим вище кредитна та депозитна ставка банківського відсотку і навпаки.

47. Капітал у сфері торгівлі.

Торговий капітал – капітал, що забехпечує рух продукту від виробника до споживача

Умови:

По-перше, власник капіталу повинен вступити у відновини з іншими суб"єктами з приводу відносин купівлі та продажу.

По-друге, якщо його капіталу недостатньо, то він змушений буде вертатись до кредитних установ.

По-третє, він мусить найняти певну кількість працівників.

Капітал завжди має приносити доход. Для того, щоб визначити торговельний прибуток, необхідно порівняти виручку від проданої продукції з витратами на її закупівлю, а для закупівлі початкової продукції потрібен початковий капітал. Також необхідно враховувати витрати, наприклад, на транспортні послуги, зберігання та доставку.

48. Фін-кредитні установи – 45.

49. Роль ринкової інфраструктури в регулювання економічних процесів.

Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних приватних і громадських інститутів(організацій і установ) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію.

Вона містить такі елементи: аукціони, біржі, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, маркетинг, брокерські, страхові, аудиторські фірми тощо.

Великий вплив структури та інфраструктури на розвиток ринкових відносин обумовлюється нею таких важливих функцій, як:

 • забезпечення зворонього зв'язку між виробництвом і споживанням ;

 • акумуляція тимчасово вільних коштів суб'єктів ринку;

 • регулювання грошового обігу;

 • доведення товарів, сировини, послуг до безпосереднього споживача;

 • перерозподіл ресурсів між секторами економіки і всередині них;

 • регулювання ринку парці.

50. Домогосподарства як суб'єкти ринкової ек-ки.

Дмогосподарство – особа чи група осіб, що об'днані спільним веденням домогосподарства. Їм належить надзвиичайно важлива роль у системі економічних відносин.

Задоволення потреб домогосподарства у матеріальних та нематеріальних благах виступає природною метою вир-ва. Попит домогосподарств є одним з найвагоміших компонентів сукупного попиту на кінцеві блага. Домогосподарства виконують в економіці три основні функції: споживання, постачання (є постачальниками трудових, а також грошових ресурсів, капіталу)

та заощадження. Отже, домогосподарство – це економічна одиниця, що забезпечує ек-ку факторами вир-ва і використовує зароблені на цьому кошти для поточного споживання товарів та послуг і заощадження з метою задоволення своїх потреб. Вважається, що воно виступає єдиним економічним суб'єктом і реалізує свої потреби як єдине ціле.

50*. Об'єктивні основи формування доходів населення.

Доходи потрібні для того, щоб їх застосоввувати. Грошові надходження людей знаходять наступне застосування: 1) певна їх частина виплачується у вигляді податків до бюджету держави; 2) основна їх частина, як правило, використовується на придбання споживчих товарів та послуг; 3) якась їх частина перетворюється на заощадження, які можуть приймати різні форми.

Основною формою доходів населення заробітна плата – ціна, що виплачується за використання праці. Важливо розрізняти грошову (номінальну) заробітну плату від реальної. Номінальна зарплата – це сума грошей, що одержує працівник за годину, день, місяць. Реальна зарплата виражається в сумі товарів і послуг, які працівник може придбати на свою грошову зарплату.

Існують доходи, які реалізують власність на землю, капітал, майно. Доходи від власності відіграють важливу роль у мотиваційному механізмі трудової діяльності.

Величина реальних доходів залежить не лише від розмірів грошових доходів, а й від рівня цін на предмети споживання і тарифів на послуги. Необхідно також враховувати наявність безробіття, тривалість робочого дня, соц захист особи тощо. Показники реальних доходів населення найповніше характеризує рівень добробуту народу через сімейні доходи. Є досить різноманітні джерела доходів: оплата праці, надходження із суспільних фондів споживання, доходи від кооперативної діяльності, доходи від особистого підсобного господарства, доходи від індивідуальної трудової діяльності.

50**. Податки і соціальні виплати.

Податки – це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни. Податки можна класифікувати так:

 • за формою оподаткування – прямі і непрямі;

 • за об'єктом оподаткування – на доходи від споживання і на майно;

 • залежно від рівня держ структур, які встанов-люють податки – загальнодерж та місцеві;

 • за способом стягнення – розкладні та окладні.

Найбільшого значення набула класифікація податків на прямі та непрямі. Прямі – встановлюють безпосередньо щодо платників, це податки на їхні доходи та майно. Непрямі – це податки на споживання, тобто на товари та послуги. Прямі податки містять: особистий прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне страхування і на фонд зарплати, майнові податки, в томуу числі податки на власність.

Соціальні внески справляються з метою формування фондів соцго страхування – пенсійного, з безробіття тощо.

Соціальні виплати включають в себе: програму пенсійного забезпечення, програму соцго забезпечення на випадок хвороби, соціальну підтримку інвалідів, підтримання малозабезпечених осіб похилого віку, грошові виплати родинам, де матері зайняті малими дітьми; значну соціальну програму представляють державні заходи в галузі зайнятості тощо.

51. Підпр-во як суб"єкт ринкової ек-ки. Форми і види підприємств.

Підпр-во – господарська ланка ек-ки, яка виготовляє продукцію, виконує роботи або надає послуги. Кожне підпр-во є юридичною особою та здійснює виробничу, наук-досл, чи комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

Підпр-во є дуже важливою ланкою ек с-ми, бо:

- саме на ньому виробляються товари і послуги

- тут зосереджено певну частину прод сил

- тут відбуваеться первинний розподіл новостворе-ного продукту на доходи підприємця, працівника й держави

- тут виникають відносини власності

Всі підпр-ва за ознакою їх цілей функціонування та характеру діяльності можна класифікувати на такі:

 • комерційні (характер їх діяльності засновується на отриманні прибутку);

 • некомерційні ( в цілях їх діяльності немає отримання прибутку).

За формою організації:

- одноосібні

- партнерство чи тов-во

- корпорації та акц тов-ва

Також за формою власності підпр-ва класифікують як:

 • приватні ( засновуються на власності майна окремих громадян, з правом викор роб сили);

 • колективні (засновані на власності на майно трудових колективів);

 • державні (майно належить державі);

 • змішані (спільні) (створені на основі об"єднання майна різних власників).

Класифікація по правовому статусу:

 • одноосібні;

 • кооперативні;

 • арендні;

 • господарські товариства.

В залежності від характеру інтергації та ступеню відповідальності:

 • повні (всі учасники несуть відповідальність);

 • з обмеж відп ( має уставний фонд, учасники несуть відповідальність в розмірі своїх вкладів);

 • командитні (поряд з членами повну відповідальність мають і засновники);

 • акціонерні (поділ уставного капіталу на акції).

По чисельності робітників:

 • малі;

 • середні;

 • великі.

Також підприємтсва бувають промислові, с/г, будівельні, транспортні, торгові, посередницькі, лізінгові, банковські, туристичні тощо.

52. Кругооборот і оборот капіталу підпр-ва.

Капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це вартість, яка приносить прибавочну вартість. Лише вкладення капіталу у господарську діяльність приносить прибуток. Капітал повинен постійно


 
 

Цікаве

Загрузка...