WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методологічні основи аналізу національної економіки - Реферат

Методологічні основи аналізу національної економіки - Реферат

Держава суттєво впливає на процес кругообігу ресурсів, через державні закупки, податки і пропозицію грошей.

 • Закордон охоплює економічні субєкти, які розташовані за межами даної країни і мають з нею господарські звязки. Види економічної активності закордону такі:

 • формування експорту-імпорту товарів і послуг на товарному ринку;

 • формування експорту-імпорту капіталу на фінансовому ринку;

 • здійснення валютних операцій.

Тепер розглянемо макроекономічні ринки.

 • Товарний ринок представлений сукупним товаром і сукупними послугами. На товарному ринку формується сукупний попит і сукупна пропозиція; визначається рівновага, яка може бути досягнута за умов різних рівнів економічної активності; здійснюються структурні зрушення, які впливають на рівень ефективності функціонування всієї економічної системи; розгортаються конкурентна боротьба або процеси монополізації.

 • Ресурсний ринок взагалі є ринком факторів виробництва, до яких належать праця, земля, капітал і підприємництво. Але з усіх факторів виробництва в макроекономічному аналізі, як правило, розглядається праця. Підприємництво, як фактор виробництва, враховується американською макроекономікою і вимірюється не кількісно, а якісно – як ділові якості людей. Що стосується капіталу, як фактору виробництва, то він розглядається як процес інвестування – перетворень грошового капіталу в інвестиційні товари – який поєднує фінансовий ринок з товарним ринком через економічну діяльність підприємств, домашніх господарств, держави.

Отже, на ринку праці формується пропозиція робочої сили з боку домашніх господарств, попит на робочу силу – з боку підприємств і держави. Важливим індикатором стану ринку праці є рівень безробіття; аналізуються також структура зайнятих та безробітних по галузям, регіонам, рівні кваліфікації, міграційні процеси.

 • Фінансовий ринок охоплює грошово-кредитний, фондовий та валютний ринки. На грошово-кредитному ринку формується пропозиція грошей і попит на них, визначається процентна ставка, попит на кредити для інвестування. На фондовому ринку формується попит і пропозиція цінних паперів, визначаються біржові індекси, а також обсяг продажу цінних паперів. На валютному ринку формуються попит і пропозиція валют, визначаються валютні курси.

Існують три види аналізу: статичний, порівняльної статики і динамічний. Вони відрізняються врахуванням фактора часу при економічних дослідженнях. При статичному аналізі фіксуються значення ендогенних параметрів на певний час. При порівняльній статиці визначаються ендогенні параметри в різні моменти часу, але не аналізується процес переходу від одного рівноважного стану до іншого. При динамічному аналізі екзогенні та ендогенні чинники розглядаються як функції часу, досліджується процес переходу економіки від одного стану рівноваги до іншого, виявляються також причини можливого неповернення економіки в стан рівноваги після екзогенного шоку.

Методи аналізу економіки

Методика – це сукупність способів, прийомів вивчення економічних явищ і процесів.

Методи наукового дослідження можна обєднати у три групи:

 1. Методи емпіричного дослідження.

 2. Методи емпірико-теоретичного дослідження.

 3. Методи теоретичного дослідження.

Конкретним виразом загально-наукових методів є методи економічного аналізу. Основні з них:

 • екстраполяції;

 • корреляції;

 • факторний;

 • балансовий;

 • математичного моделювання;

 • експертних оцінок;

 • компютерної обробки статистичних даних.

Екстраполяція – це метод статистичного аналізу, який дозволяє переносити тенденції та звязки, що склалися у минулому, на поточний період та на перспективу. Протилежною дією є інтерполяція, коли виявлені тенденції та звязки досліджуваного періоду переносяться на минулий період, в якому ці тенденції з певних причин неможливо проаналізувати.

 • Корреляційний аналіз – це сукупність методів математичної статистики, які дозволяють встановити тісноту нефункціональних (випадкових) звязків між різними показниками.

 • Факторний аналіз дозволяє виявити фактори, які впливають на досліджувані процеси та явища, визначити окремі, найбільш впливові фактори.

 • Балансовий метод є найбільш доцільним для виявлення і підтримки певних кількісних звязків в економіці. Його сутність полягає у конкретизації економічних процесів та їх співставленні. Балансовий метод спирається на систему балансів, кожний з яких взаємоповязує дві групи показників – ресурсів, з виявленням їх джерел, та потреб за економічними формами використання. Отже, балансовий метод дозволяє проаналізувати наскільки потреби економіки забезпечуються її можливостями.

 • Метод економіко-математичного моделювання спирається на систему моделей: макроекономічних, галузевих, регіональних, моделей мікрорівня.

В аналізі макроекономічних процесів можуть застосовуватись економіко-математичні моделі типа:

 • виробничої функції;

 • економетричні моделі;

 • відтворювальні моделі;

 • міжгалузеві статичні та динамічні моделі.

Інформаційне забезпечення моніторингу на макрорівні

Ефективність аналізу національної економіки суттєво залежить від інформаційного забезпечення, показників, що характеризують тенденції економічного розвитку. Аналітична робота інформаційно забезпечується діяючою державною статистичною та бухгалтерською звітністю, наближеною до світових стандартів. За відсутністю необхідних даних використовують результати опитувань, обстежень, які проводяться незалежними соціологічними та економічними службами і центрами. Всі показники соціально-економічного розвитку можна класифікувати як:

 • кількісні та якісні;

 • натуральні та вартісні;

 • абсолютні та відносні.

Першоджерелом всіх показників, що аналізуються, є звітність підприємств. Якщо аналіз проводиться в масштабах області, то безпосереднім джерелом інформації є данні по області облстатуправління. Якщо аналіз здійснюється в масштабі всієї країни, то використовуються данні Міністерства статистики України стосовно соціально-економічного розвитку.

По кожному ринку аналізується також умови рівноваги і фактори, що впливають на відхилення від стану рівноваги

Список літератури

 1. Анализ економики. Страна, рынок, фирма. Под. ред. проф. В.Е.Рыбалкина. Учебник. - М: Международные отношения,1999- 304 с.

 2. М.И.Баканов, А.Д.Шремет.Теория економического анализа. -М., 1996.

 3. В.З.Баликоев Общая економическая теория.Учебное пособие.-Новосибирск. Лада,1999. - 678 с.

 4. О.М.Бандурка, К.Я. Петрова, В.И.Удодова.Державне регулювання економіки. Харьков, 2000.

 5. Гальперін В.М.,Гребенников П.И , Леусский А.И.,Тарасевич Л.С. Макроекономіка.Учебник .Под ред. Л.С.Тарасевича С. - Петербург, 1997-718с.

 6. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Ред. В.Ф.Беседін, І.К.Бондарь, В.І.Пила, Н.А.Соколенко т.4,Київ, 1996.-429с.

 7. В.И.Ляшенко.Фондовые индексы и рейтенги. Д.Сталер,1998 - 317с.

 8. С.М.Меньшииков. Новая економіка. Основи економических знаний Учебное пособие. - М: Международные отношения, 1999. - 400с.

 9. Мікроекономіка і макроекономіка.Підручник у двож частинах. За ред.С.Будаговської.Київ.Основи,1998.-517с.

 10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка; Підручник. - к.: Либідь, 1999, - 288с.

 11. Статистика. Підручник. С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За ред. С.С.Герасименка. Київ, 2000 - 467с.

 12. Єкономіка и организация риночного хозяйства. Под. ред. Б.К.Злобина. - М; Єкономика, 20000 - 450с.


 
 

Цікаве

Загрузка...