WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства - Реферат

Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства - Реферат

Реферат на тему:
Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства

1. Аналіз розвитку промисловості.

Аналіз розвитку промисловості здійснюється поетапно.

На першому етапі аналізу визначається частка промисловості у ВВП та тенденції її зміні:

(5.1)

(5.2)

де α – частка галузі "і" у ВВП в періоді (t);

ВВПit – валовий внутрішній продукт (валова додатна вартість) галузі "і" в році (t);

ВВПt – валовий внутрішній продукт в цілому по економіці в році (t);

ВПit – валова продукція галузі "і" в році (t);

ПСit – проміжне споживання галузі "і" в році (t).

Тенденції зміни частки певної галузі у ВВП дозволяють виявити структурні зрушення в економіці.

На другому етапі аналізують показники динаміки промислового виробнитцва:

 • індекс реального (фізичного) обсягу промислового виробництва;

 • обсяг і динаміка випуску продукції промисловості в абсолютному вимірі;

 • темпи оновлення промислової продукції;

 • зміна валової продукції промисловості за рахунок зміни продуктивності праці або чисельності працюючих.

Індекс реального (фізичного) обсягу промислового виробництва – це відносиний показник. Він розраховується на основі даних про обсяги натуральних показників випуску найважливіших видів продукції може охоплювати сотні та десятки тисяч найменувань. Насамперед до них відноситься продукція провідних галузей промисловості, що визначають науково-технічний прогрес.

Динаміка випуску продукції промисловості визначається за формулою:

(5.3)

де Tnp. – темпи росту випуску продукції промисловості;

Onp.t; Onp.(t-1) – обсяг промислової продукції в натуральному вимірі в роках (t) і (t-1);

Рnp.t – ціна промислової продукції в році (t).

Оновлення промислової продукції аналізується по показниках частки нових видів промислової продукції, яка визначається в натуральному або вартісному вимірі, та темпів оновлення.

Вплив продуктивності праці на динаміку валової продукції промисловості визначається за формулою:

(5.4)

де Δ ВПпр-п. – зміна ("+" збільшення, "-" зменшення) валової продукції

промисловості за рахунок зміни продуктивності праці;

Чб – чисельність працюючих в примісловості в базовому році;

ПрПб, ПрПt – продуктивність праці в промисловості в базовому та розрахунковому періоді (t).

Зміна валової продукції галузі під впливом зміни чисельності працюючих ( Δ ВПпр.ч) розраховується за формулою:

(5.5)

де Чt – чисельність працюючих в промисловості в періоді (t).

 • На третьому етапі визначаються основні показники розвитку промисловості, аналізується структура промисловості та тенденції структурних зрушень.

2. Аналіз розвитку сільського господарства

Аналіз розвитку сільського господарства здійснюється також поетапно.

На першому етапі аналізуються частка сільськогосподарської продукції у ВВП, тенденції її зміни.

(5.6)

де αс.г. – частка сільського господарства у ВВП в році (t);

ВВПс.г.t – обсяг валового внутрішнього продукту (валової додатної вартості) сільського господарства в році (t);

ВВПt – валовий внутрішній продукт в цілому по економіці в році (t).

Оскільки сільське господарство складається з двох основних галузей – рослинництва і тваринництва на цьому етапі визначається також галузева структура сільського господарства та аналізуються тенденції її зміни.

Динаміка структурних зрушень в сільському господарстві розраховується за формулами:

(5.7)

(5.8)

(5.9)

де Δαр. Δαтв. – приріст частки рослинництва і тваринництва у валовій

продукції сільського господарства;

ΔВПр, ΔВПтв. – приріст валового продукту рослинництва і тваринництва;

ΔВПс.г. – приріст валової продукції сільського господарства.

На другому етапі аналізується динаміка сільськогосподарського виробництва в цілому і по окремих галузях. Для цього визначаються показники:

 • індекс реального обсягу сільськогосподарського виробництва в цілому, по рослинництву та тваринництву;

 • обсяг і динаміка виробництва продукції сільського господарства, рослинництва і тваринництва;

 • зміна валової продукції сільського господарства за рахунок зміни продуктивності праці та чисельності працюючих.

Індекс реального обсягу сільськогосподарського виробництва (Ір.с.г.) розраховується по найважливішим видам продукції рослинництва і тваринництва.

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції аналізується по роках у вартісному вимірі в співставлених цінах.

Вплив продуктивності праці на динаміку валової продукції сільського господарства визначається за формулою:

(5.10)

де Δ ВПс.г.п. – зміна ("+" збільшення, "-" зменшення) валової продукції

сільського господарства за рахунок зміни продуктивності

праці;

Чб – чисельність працюючих в сільському господарстві в базовому році;

ПрПб, ПрПt – продуктивність праці в промисловості в базовому та розрахунковому періоді (t).

Зміна валової продукції галузі під впливом зміни чисельність працюючих Δ ВПс.г.п. розраховується так:

(5.11)

де Чt – чисельність працюючих в промисловості в періоді (t).

На третьому етапі аналізуються показники розвитку рослиннництва і тваринництва.

На цьому етапі визанчається також частка приватного сектору у загальному обсязі виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Особливістю галузі, яка повинна враховуватись при її аналізі, є сезонність сільськогосподарських робіт та неспівпадіння в наслідок цього календарного і сільськогосподарського року. Це стосується, в першу чергу, галузі рослинництва, в якій сільськогосподарський рік починається з посівної і закінчується жнивами.

3. Показники ефективності виробництва.

Ефективність промислового виробництва аналізується за показниками:

 • фондовіддача;

 • фондомісткість;

 • фондоозброєність;

 • продуктивність праці;

 • матеріаломісткість;

 • енергомісткість;

 • конкурентоздатність продукції.

Фондовіддача – показник ефективного використання основних виробничих засобів

Фондомісткість характеризує потребу в основних виробничих засобах для виробництва одиниці продукції промисловості.

Фондоозброєність – це показник оснащеності працюючих в промисловості основними виробничими засобами.

Продуктивність праці – показник ефективності використання робочої сили, зайнятої в промисловості:

Матеріаломісткість характеризує величину прямих матеріальних витрат в промисловості (вартість проміжного споживання) на одиницю продукції. Прямі матеріальні витрати включають вартість всіх матеріальних ресурсів, використання у виробництві промислової продукції: сировини, палива, тепло- та енергоенергії, основних та допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів. До прямих матеріальних витрат не відноситься амортизація.

Енергомісткість характеризує витрати первинних паливно-енергетичних ресурсів в натуральному виразі (тонах умовного палива) на одиницю валового продукту або валового внутрішнього продукту:

Конкурентоздатність продукції визначається як:

 • одиничний показник – по конкурент промисловим товаром;

 • груповий показник – по групі промислових товарів;

 • інтегрований показник – по технічним та економічним характеристикам промислової продукції;

Ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується специфічними для цієї галузі показниками. Умовно їх поділяють на дві групи:

 1. показники продуктивності:

 • урожайність (валовий збір / пасівні площі);

 • продуктивність тваринництва (надої молока з однієї корови, настриг вовни з однієї вівці тощо);

 1. показники забезпеченності:

 • виробництва зерна на душу населення;

 • державні закупки сільськогосподарської продукції.

Список літератури

 1. Анализ економики. Страна, рынок, фирма. Под. ред. проф. В.Е.Рыбалкина. Учебник. - М: Международные отношения,1999- 304 с.

 2. М.И.Баканов, А.Д.Шремет.Теория економического анализа. -М., 1996.

 3. В.З.Баликоев Общая економическая теория.Учебное пособие.-Новосибирск. Лада,1999. - 678 с.

 4. О.М.Бандурка, К.Я. Петрова, В.И.Удодова.Державне регулювання економіки. Харьков, 2000.

 5. Гальперін В.М.,Гребенников П.И , Леусский А.И.,Тарасевич Л.С. Макроекономіка.Учебник .Под ред. Л.С.Тарасевича С. - Петербург, 1997-718с.

 6. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Ред. В.Ф.Беседін, І.К.Бондарь, В.І.Пила, Н.А.Соколенко т.4,Київ, 1996.-429с.

 7. В.И.Ляшенко.Фондовые индексы и рейтенги. Д.Сталер,1998 - 317с.

 8. С.М.Меньшииков. Новая економіка. Основи економических знаний Учебное пособие. - М: Международные отношения, 1999. - 400с.

 9. Мікроекономіка і макроекономіка.Підручник у двож частинах. За ред.С.Будаговської.Київ.Основи,1998.-517с.

 10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка; Підручник. - к.: Либідь, 1999, - 288с.

 11. Статистика. Підручник. С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За ред. С.С.Герасименка. Київ, 2000 - 467с.

 12. Єкономіка и организация риночного хозяйства. Под. ред. Б.К.Злобина. - М; Єкономика, 20000 - 450с.


 
 

Цікаве

Загрузка...