WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Елементи матричних перетворень - Реферат

Елементи матричних перетворень - Реферат

Розглянемо докладніше ці характеристики.

Для визначення рангу матриці введемо поняття лінійної комбінації векторів і їх лінійної залежності (незалежності). Для n векторів лінійна комбінація векторів визначається як , де — дійсні числа.

Означення 3.13. Якщо вектор А подається у вигляді

A = , (3.12)

де — вектори одного й того самого простору, то говорять, що вектор А є лінійною комбінацією векторів . Числа називаються коефіцієнтами лінійної комбінації.

Означення 3.14. Вектори n-вимірного простору називаються лінійно незалежними, якщо

= 0 (нуль-вектор), (3.13)

коли

= 0,

тобто в разі лінійної незалежності векторів нульовий вектор 0 (0,0, ...0) має вигляд тривіальноїлінійноїкомбінаціі векторів .

Означення 3.15. Вектори лінійно залежні, якщо існує хоча б одне в лінійній комбінації (3.13) нульового вектора.

Іншими словами, в разі лінійної залежності векторів нуль-вектор не можна подати у вигляді тривіальної лінійної комбінації векторів , тобто

,

коли хоча б для одного і.

Означення 3.16. Максимальна кількість лінійно незалежних векторів-стовпців (рядків) матриці А називається рангом стовпців (рядків) цієї матриці .

Коли ранг стовпців збігається з рангом рядків матриці А, то можна говорити просто про ранг матриці А.

Зрозуміло, що

rg A min(m,n),

де m — кількість рядків матриці А; n — кількість її стовпців.

Говорять, що матриця А має повний ранг, коли

rg A = min(m,n).

Означення 3.17. Квадратна матриця повного (неповного) рангу називається відповідно невиродженою (виродженою) або регулярною (сингулярною) матрицею.

Прикладом невиродженої матриці є одинична матриця (n-го порядку), ранг якої дорівнює n, тобто

rg = n .

Для рангу виконуються такі співвідношення:

а) rgA = rg ;

б) rg A = rgA;

в) rgAB min(rgA, rgB).

Означення 3.18. Слідом матриці А порядку n є сума елементів її головної діагоналі, тобто

trA = .

Для сліду виконуються такі співвідношення:

а)

б) де А і В — квадратні матриці одного й того самого порядку; і — дійсні числа;

в) tr(AB) = tr(BA).

Якщо А — симетрична матриця, то

г)

д)

Означення 3.19.Детермінантом (визначником) квадратної матриці А порядку n називається алгебраїчна сума n членів, кожний з яких містить n співмножників, узятих по одному з кожного рядка (стовпця) матриці.

Позначається:

det A або (3.14)

Властивості визначників.

1. При транспонуванні матриці її визначник не змінюється, тобто

2. Якщо всі елементи рядка (стовпця) матриці дорівнюють нулю, то її визначник також дорівнює нулю.

3. При перестановці двох будь-яких стовпців (рядків) визначника його знак змінюється на протилежний, а абсолютна величина не змінюється.

4. Визначник з двома однаковими стовпцями (рядками) дорівнює нулю.

5. При множенні якого-небудь стовпця (рядка) на довільне число значення визначника множиться на це саме число.

6. Спільний множник всіх елементів стовця (рядка) можна винести за знак визначника.

7. Якщо два стовпці (рядки) визначника пропорційні, то визначник дорівнює нулю.

8. Визначник не зміниться, якщо до будь-якого стовпця (рядка) додати елементи другого стовпця (рядка), попередньо помноживши їх на відмінний від нуля множник.

Розглянемо визначник матриці n-го порядку

(3.15)

Викреслимо в ньому i-й рядок і j-й стовпець, на перетині яких міститься елемент aij. У результаті залишиться визначник матриці (n – 1)-го порядку

. (3.16)

Означення 3.20. Визначник матриці (n – 1)-го порядку, в якій викреслені і-й рядок та j-й стовпець, називається міноромелемента aij і позначається .

Мінор , який береться зі знаком (1)i + j (і — номер рядка; j — номер стовпця елемента aij), є алгебраїчним доповненням цього елемента, тобто

Визначник дорівнює сумі попарних добутків елементів будь-якого його стовпця (рядка) на відповідні їх алгебраїчні доповнення:

(3.17)

Ця властивість дає змогу розкласти визначник за елементами стовпця (рядка). Нехай потрібно знайти визначник . Розкладемо його за елементами другого рядка:

Зауважимо, що детермінант другого порядку обчислюють відніманням добутку елементів побічної від добутку елементів головної діагоналі:

Обчислити детермінант матриці А розміром 3 3 можна згідно з властивістю (18) або за правилом Сарруса (Sarrus):

+ + + – – –

– – – + + +

Визначимо за правилом Сарруса:

Правило Сарруса часто називають правилом трикутника. Далі поступово проілюструємо обчислення всіх членів визначника .

Члени зі знаком "плюс":

Члени зі знаком "мінус":

Користуючись поняттям детермінанта, дамо інше означення рангу матриці.

Означення 3.21. Рангом матриці А називається найвищий порядок відмінного від нуля мінора цієї матриці.

Якщо rg A = r, то це означає, що серед мінорів матриці є, зрештою, хоча б один мінор r-го порядку, відмінний від нуля, тоді коли всі мінори вищого порядку: r + 1, r + 2 і т.д. дорівнюють нулю.

Нехай потрібно знайти ранг матриці А:

Згідно з означенням рангу матриці його значення не може перевищувати 3.

Обчислимо один з визначників третього порядку матриці А:

Отже, ранг матриці А дорівнює 3.

Обернена матриця.Обернення (інвертування) матриць

Поняття оберненої матриці є одним з центральних у матричних перетвореннях. Дамо означення оберненої матриці та розглянемо її знаходження.

Означення 3.22. Для кожної невиродженої матриці А порядку n n існує однозначновизначена обернена матриця того самого порядку, така що виконується рівність

(3.18)

— одинична матриця порядку n.

Отже, умова невиродженості (несингулярності) матриці А є необхідною і достатньою для існування оберненої матриці . Процес знаходження називають інвертуванням матриці А

А інвертування

Таким чином, інвертуватись можуть тільки квадратні матриці, визначник яких відмінний від нуля.

Теорема 3.1. Якщо визначник (det А) не дорівнює нулю, то матриця А має обернену:


 
 

Цікаве

Загрузка...