WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Елементи матричних перетворень - Реферат

Елементи матричних перетворень - Реферат

Реферат на тему:

Елементи матричних перетворень

Означення матриці. Основні види матриць

Розглянемо множину m n дійсних чисел, записаних у вигляді прямокутної таблиці з m рядків і n стовпців:

. (3.1)

Означення 3.1. Матрицею називається таблиця упорядкованих чисел, яка складається з m рядків і n стовпців.

Позначаються матриці літерами A, B, C тощо.

Числа називаються її елементами. Індекси i та j елемента позначають відповідно номер рядка та стовпця, на перетині яких міститься даний елемент. Наприклад, елемент a23 міститьсяв другому рядку і третьому стовпці.

Розглянемо матрицю

, (3.2)

яка має два рядки (m = 2) і три стовпці (n = 3), тобто розміром 2  3. Загалом, якщо матриця m рядків має рядків і n стовпців, розмір такої матриці дорівнює (m n).

Означення 3.2. Якщо в матриці А кількість рядків m дорівнює кількості стовпців n (m = n) ,її називають квадратною порядку m (або n). Якщо m n, то матриця А є прямокутною розміром (m n).

Матриця А в (3.2) є прямокутною розміру 2 3.

Розглянемо основні види матриць.

Означення 3.3. Матриця-стовпець є прямокутна матриця порядку m 1:

. (3.3)

Означення 3.4. Матриця-рядок є прямокутна матриця порядку 1n:

.(3.4)

Матриці (3.3) і (3.4) можна розглядати як вектори.

Означення 3.5. Матриця, усі елементи якої дорівнюють нулю, називається нульовою:

.

Розглянемо квадратну матрицю порядку n n.

. (3.5)

Елементи утворюють головну діагональ матриці А; елементи — побічну діагональ матриці А.

Означення 3.6. Квадратна матриця, в якої всі елементи, крім елементів головної діагоналі, дорівнюють нулю, називається діагональною, тобто

. (3.6)

Скорочено: квадратна матриця є діагональною, якщо для та для .

Означення 3.7. Квадратна матриця En є одиничною n-го порядку, якщо всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші елементи — нулю, тобто

(3.7)

Скорочено: квадратна матриця є одиничною, якщо для та для .

Означення 3.8. Квадратна матриця є трикутною, якщо всі її елементи над головною діагоналлю ( ,коли i < j) або під цією діагоналлю ( , коли i > j) дорівнюють нулю:

або .

Означення 3.9. Якщо в матриці А (3.1) поміняємо місцями відповідно елементи рядків на елементи стовпців (або навпаки), дістанемо транспоновану матрицю (позначається A або ):

(3.9)

Транспонуючи вектор-стовпець, дістанемо вектор-рядок і навпаки, а саме:

i

Означення 3.10. Матриця А називається симетричною, якщо A = A, тобто матриця А дорівнює її транспонованій матриці A.

Очевидно, що симетрична матриця має бути квадратною і aij = aji.

Приклад 3.1.

тобто A = A.

Неважко показати, що — симетричні матриці.

Зауважимо, що справджується тотожність

.

Елементарні дії над матрицями

Дві матриці та одного й того самого порядку (m n) вважаються рівними, якщо всі відповідні елементи цих матриць рівні між собою, тобто

Отже, матриці різних порядків завжди не рівні між собою.

матриці можна додавати, віднімати, множити матрицю на число та матриці на матрицю.

Додавання і віднімання виконуються лише для матриць одного й того самого порядку. Якщо і мають порядок m n, то

(3.10)

Скорочено: .

Очевидно,що

При додаванні матриць А, В, і С одного й того самого порядку справджується закон асоціативності:

(А + В) + С = А + (В + С).

Добутком скаляра  на матрицю порядку (m n) називається матриця, елементи якої дорівнюють aij, тобто

(3.10)

При множенні матриці А на скаляр  виконуються такі закони:

а)

б)

в)

г)

д)

Дві матриці А і В можна помножити одна на одну, тобто визначити С = АВ, коли кількість стовпців матриці А дорівнює кількості рядків матриці В.

Рис. 3.1

Нехай маємо матрицю А порядку m k і матрицю Вk n. Добуток двох матриць С = АВ існує, бо матриця А має k стовпців, і стільки ж рядків має матриця В. Матриця-добуток С = АВ матиме порядок m n, тобто стільки рядків, скільки має перша матриця А, і стільки стовп-ців — скільки їх має матриця В. Цей висновок унаочнює рис. 3.1.

Правило множення двох матриць А на В: кожний елемент матриці є сумою добутків відповідних елементів i-го рядка матриці А на елементи j-го стовпця матриці В, тобто

Приклад. Знайти добуток С = АВ, коли

— порядок 2 3;

— порядок 3 2.

Добуток цих двох матриць існує, оскільки кількість стовпців матриці А дорівнює трьом, стільки ж рядків має матриця В, тобто виконується умова множення двох матриць. Перемноживши ці матриці, дістанемо:

(3.11)

Порядок матриці С, яка є добутком А і В, дорівнює 2 2.

При множенні матриць діють такі закони:

а) , тобто добуток матриць не є комутативним.

Нехай

Отже, .

б) (АВ)С = А(ВС);

в) (А+В)С = АС + ВС;

г) С (А+В) = СА + СВ;

д)

е) АE= EA = A, де E — одинична матриця того самого порядку, що й матриця А;

є)

ж)

Як окремий випадок добуток матриці розміру 1 p (вектор-рядок) на матрицю порядку p 1 (вектор-стовпець) дає скаляр, а саме:

Якщо вектор ,

то

і

Означення 3.11. Два вектори А і В, для яких скалярний добуток дорівнює нулю і , називаються взаємно ортогональними, тобто або .

Нехай ; , тоді , отже, вектори А і В — взаємно ортогональні.

Означення 3.12. Квадратна матриця А, яка задовольняє умову (), тобто квадратна матриця, яка при множенні сама на себе не змінюється, називається ідемпотентною.

Нехай , тобто , матриця А є ідемпотентною.

Скалярні характеристики матриць

Кожна матриця А має скалярну характеристику, яка називається рангом матриці А (rg A). Крім неї, квадратні матриці мають ще дві скалярні характеристики: слід матриці А (tr A) і її детермінант, або визначник, який позначають (det A або ). Значення всіх трьох характеристик пов'язане з конкретною матрицею.


 
 

Цікаве

Загрузка...