WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Основні причини явища автокореляції:

 1. інерційність та циклічність економічних процесів.

 2. похибка специфікації.

 3. ефект павутиння – реакція економічних чинників на зміну економічних умов відбувається із запізненням.

Наслідки автокореляції:

 1. оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними, тобто вибіркові дисперсії вектора оцінок можуть бути невиправдано великими.

 2. оскільки вибіркові дисперсії обчислюються не за уточненими формулами, то статистичні критерії t- і F-статистики, які знайдено для лінійної моделі, практично не можуть бути використані в дисперсійному аналізі.

 3. неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить, як правило, до неефективних прогнозів, тобто прогнозів з дуже великою вибірковою дисперсією.

105. Явище емерджентності.

Незводимість (ступінь незводимості) властивостей системи до властивостей її елементів називається емерджентністю системи. Це поняття тісно пов'язане з поняттям структури системи, а саме: структура є механізмом реалізації емерджентності. Іншими словами, саме структура визначає той спосіб, у який проявляються властивості окремих елементів в контексті даної системи. Взаємодія елементів системи відбувається під впливом зв'язків між ними, які залежать від взаємовідносин, що склалися, і від поточного стану системи. Тут важливим питанням є опис закономірностей динаміки системи, тобто впливу системи як цілого на зміну на зміну у часі її окремих елементів і навпаки. Наприклад, емерджентність геополітичних систем, як правило, збільшується з часом. Зокрема, ця тенденція знаходить прояв в зростанні співпраці між суб'єктами геополітичних систем, розвитку міжнародної транспортної та інформаційної інфраструктури, появі нових засобів воєнного стримування (ядерна зброя) та інших факторах. Збільшується також взаємопов'язаність функціональних систем в рамках геополітичних систем за рахунок явищ, подібних дифузії (наприклад, економічна і воєнна підсистеми перетинаються у військово-промисловому комплексі, посилюється взаємовплив політичної і культурної підсистем тощо). Формально тенденцію зростання емерджентності геополітичних систем можна як збільшення з часом абсолютної суми зв'язків між її елементами. Разом з тим, структурні зміни в системі викликають зміну властивостей самих елементів, які підпорядковуються загальним законам розвитку системи як цілого. В науковій теорії перехід від опису до пояснення, від явищ до сутності співпадає з пізнанням структури досліджуваних систем і процесів, з переходом від одних структурних рівнів до інших, більш глибоких. У зв'язку з цим у сучасній науці і техніці отримали значний розвиток системно- структурні дослідження, а також відповідні їм методи.

106. Явище синергетики в економіці.

Синергетика (sinergos — спільно дію) розкриває механізми самоорганізації й еволюції систем і дає змогу пояснити, як з хаосу народжується порядок. Ідеться про явища, що виникають внаслідок одночасного впливу кількох різних факторів, у той час як кожен чинник окремо до цього явища не призводить. Аналіз, що розкриває причину несподіваного явища, і становить предмет синергетики.В її основі — твердження про фундаментальну роль випадкових флуктуацій (відхилень від середнього) в їхньому розвитку. Одне із завдань синергетики — з'ясування законів виникнення впорядкованості. На відміну від кібернетики, акцент тут робиться не на процесах керування й обміну інформацією, а на принципах побудови організації, її виникненні, розвитку й самоускладненні.Використовуючи математичний апарат нелінійної динаміки, синергетики розробляють математичні моделі розвитку найрізноманітніших процесів (хімічних, економічних, соціальних і багатьох ін.). Варіюючи значення зовнішніх умов і внутрішніх параметрів систем, за допомогою синергетики створюють безліч можливих варіантів їхніх станів, прогнозують розвиток, вибирають оптимальний (найменш енергоємний, економічно вигідний, найбільш безпечний), що дає змогу за найменших затрат одержати найкращий результат.107. Якісні показники ризику.

Ризик – це економічна категорія, яка відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами економічних відносин об'єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами та невикористаними можливостями

Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри господарської діяльності i розглядаються в контексті майбутнього, піддається аналізу, власне, для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.

Головна мета якісного аналізу ризику – визначення джерел (факторів), суб'єктів та об'єктів ризику, зони дії ризику, ідентифікації та класифікації основних видів та типів ризику.

У кожній ситуації, що пов'язана з ризиком, виникають питання: що означає виправданий (допустимий) ризик, де проходить межа, що відділяє допустимий ризик від нерозумного? Відповісти на ці запитання - значить знайти рівень "прийнятного" ризику, кількісну та якісну оцінки конкретних ризикованих рішень. Знати про існування економічного ризику, проаналізувати його на якісному рівні просто необхідно, а вже потім знаходити його кількісний ступінь. До якісних показників ризику варто віднести такі: 1) збільшення тривалості виконання контракту, що обтяжує проект додатковим ризиком зміни зовнішніх умов діяльності; 2) зростання затрат на оплату праці, що може бути пов'язане з державною соціальною політикою і регулюванням рівня оплати праці; 3) підвищення рівня конкуренції в галузях, що може призвести до зниження рівня цін на продукцію, що, відповідно знизить грошовий потік та ефективність підприємства; 4) зниження економічної активності галузі; 5) змінення вимог щодо якості продукції, що певним чином підвищує обсяг необхідних грошових ресурсів тощо.

108. Якісні чинники економічного ризику.

Ризик – це економічна категорія, яка відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами економічних відносин об'єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами та невикористаними можливостями

Головна мета якісного аналізу ризикувизначення джерел (факторів), суб'єктів та об'єктів ризику, зони дії ризику, ідентифікації та класифікації основних видів та типів ризику.

До об'єктивних чинників належать такі, що не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб'єктів прийняття рішень). Це зокрема: інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, екологія, мито, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо. До суб'єктивних чинників належать ті, які характеризують суб'єкт прийняття рішень (безпосередньо менеджера, підприємця).

Під зовнішніми чинниками слід розуміти ті чинники, які підприємці, як правило, не в змозі змінити. Згідно із загальною теорією менеджменту зовнішні чинники доцільно розподілити на дві групи:

 • чинники безпосереднього впливу;

 • чинники опосередкованого впливу.

В економічній літературі, присвяченій проблемам підприємництва, виокремлюють такі чотири групи чинників, які належать до внутрішніх чинників ризику:

 • стратегія фірми;

 • принципи діяльності фірми;

 • ресурси та їх використання;

 • якість і рівень використання маркетингу.

Джерелами ризику є також такі чинники: відсутність професійного досвіду у керівництва фірм, недостатні економічні знання, некомпетентність, несовісність, не ретельність, фінансові прорахунки, погана організація праці співробітників, сумнівні морально-етичні принципи, недостатня пристосованість (маневреність) фірми до змін навколишнього ринкового середовища, відсутність належного досвіду в сфері маркетингу тощо. Розголошення конфіденційної інформації — одне з найвідчутніших внутрішніх джерел ризику. Наступним з дієвих внутрішніх чинників ризику є якість продукції та послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...