WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Частка коваріації свідчить про ступіньвзаємозвязку між прогнозним і фактичним значеннями.зауважимо що всі розрахованні характеристики для оцінювання прогнозних можливостецй мають розглядатися системно і робити висновки на основі лише окремих хар немає сенсу.

69. Охарактеризувати етапи економіко-математичного моделювання

  1. попередня орієнтація та аналіз системи,формулювання основних припущень та гіпотез,розробка перших сценаріїїв і нормативних установ

2. формалізація гіпотез

3 . відбір і формалізація необхідної інформації

4. дослідження моделі перевірка на чутливість, адекватність,стійкість результатів.

5. побудова альтернативних сценаріів та експериментів з замовлення

6. якісний аналіз та інтерпретація в результаті моделювання

70. переваги математичного моделювання як засобу пізнання

сучасні методи управління економічними системами та процесами базуються на широкому використанні матем методів та еом. Матем моделювання є вираженням процесу матизації наукоко-економ знання.проникаючи в сутність еонои науки приносить із собою точність та універсальність розвязків,строгість і довершеність наукових концепцій.

Мат модель можна тлумачити як особливий перетворювач зовн умов обєкта х на характеристики обєкта у ,які мають бути знайдені.основна ідея – пізнаня сутності обєкта через найважливіші прояви цієї сутності:діяльність,функціонування,поводження.можна дізнатися про звязок наших показників,його вплив на інші показники їх точність та однорідність.

71. Перевірка лінійної регресійної моделі на адекватність

Здійснюється на підставі критерію Фішера

1 розраховується величина

2 вибираємо рівень значущості альфа=0,05

3за стат табл.F-розподілу принаявності величини F1.n-2,альфа знаходиться F кр

4 при виконанні нерівності

F1,n-2>Fкр стверджується що побудована регр модель адекватна реальній дійсності.

72. Передумови появи економ мат моделювання, як сучасного методу пізнання

На початку ХХ ст в деяких країнах були спроби скласти так звані барометри розвитку . найвідоміший з них "гарвардський барометр",за допомогою якого в 1920 році намагалися передбачити поводження товарного і грошового ринку.

Гарвардська школа вважалася центром економ досліджень.тут вперше почали системно вивчати ряди екон показників з урахуванням взаємозвязків між ними на основі цих показників досліджувати тенденції та цикли ек процесів.криза 1929-1933 р призвела до критичного перегляду методів аналізу,які застосовувалися в економіці.у дослідж почали враховувати аспекти економ явищ,що стало початком формування економетрії як галузі ек науки.засновники- Р. Фріш, Шумпетер,Тінберген.усі вони перебували під впливом неоклас школи і кейнсіанства.спочатку обмежувалися вивченням деяких моделей попиту і пропонування а після 2 св війни було побудовано комплексні економ моделі на макрорівні,де прділялась увага попиту,прибутку фін стану ,податкам.

73. Перша теорема двоїстої задачі лінійного програмування,її економ тлумачення

Терема .якщо одна з пари спряжених задач має оптимельний план,то й друга задача також має розвязок причому для оптимальних розвязків значення ціловихфункцій обох задач збігаютьчся. Тобто maxF=minZякщо цільва функція однієї із задач необмежена,то спряжена задача також немає розвязку

Зауважимо що коли одна із задачі немає допустимого розвязку,то двоїста до неї також не може мати дрпустимого розвязку.

Економічний зміст першої теореми двоїстості. Максисальний прибуток(Fmax)підприємство отримує за умови виробництва продукції згідно з оптимальним планом Х*=(х1*,х2*,..,Хп*),однак таку саму суму грошей(Zmin=Zmax)воно може мати,реалізувавши ресурси за оптимальними цінами Y*=(y1*.y2*,..,ym*)ЗА УМОВ використання інших планів ХнедорівнюєХоптим,УнедорівУоптим на підставі основної нерівності теорії двоїст задачі можна стверджувати,що прибутки від реалізації продукції завжди менші,ніж витрати на її виробництво.

74. Підготовка економічної інформації для моделювання, її особливості

Підготовка початкової інформації - в економічних задачах це, як правило, найбільш трудомісткий етап моделювання. Математичне моделювання пред'являє жорсткі вимоги до системи інформації; при цьому треба брати до уваги не тільки принципову можливість підготовки інформації необхідної якості, але і витрати на підготовку інформаційних масивів. В процесі підготовки інформації використовуються методи теорії ймовірності, теоретичної і математичної статистики для організації вибіркових обстежень, оцінки достовірності даних і т.д.

Під економічною інформацією розумітимемо інформацію, яка виникає при підготовці і в процесі виробничо-господарської діяльності промислових підприємств і організацій і управління цією діяльністю, і є об'єктом зберігання, передачі і перетворень.

Економічна інформація володіє рядом особливостей в порівнянні із загальною масою інформації:

1. у основній своїй масі вона має дискретну форму уявлення; виражається в цифровому або алфавітно-цифровому вигляді;

2. відображається на матеріальних носіях (документах, магнітних стрічках і дисках);

3. її великі об'єми обробляються у встановлених тимчасових межах, залежних від конкретних функцій, найчастіша циклічна регулярна обробка;

4. початкова інформація, що виникає в одному місці, знаходить своє віддзеркалення в різних функціях управління і у зв'язку з цим піддається різній обробці кілька разів, що вимагає багатократного перегруповування даних;

5. об'єми початкової інформації досягають великих розмірів при відносно малому числі операцій її обробки;

6. початкові дані і результати розрахунку, а іноді і проміжні результати підлягають тривалому зберіганню.

75. Подолання мультиколінеарності

Звільнитися від мультиколінеарності можна задопомогою розглянутих далі методів перетвореня вихідної інформації

1 взяти не абсолютні значення змінних,а іхні відхилення від середнього.цей спосіб підвищує рівень незалежності інформації в часі необхідному в даному випадку.

2 узяти перші різниці,тобто пе абсолютні показники, а їхній абсол приріст

3 використати темпи зміни показників

4 використати темпи приросту показників

5 узяти другі різниці показників

76. Поняття соціально-економічної системи, її характеристика

Соціально-економічна система - це складний об'єкт, що самоорганізовується, що розвивається під впливом багатьох чинників, що змінюються , як внутрішніх, так і зовнішніх

Характерною рисою більшості соціально-економічних систем є: динамічність зміни даних, їх неповнота, унікальність, а також великі і надвеликі потоки даних, що не піддаються формальній структуризації і ін. Інша важлива характеристика цих систем - заборона експериментування методом "проб і помилок", кожна помилка може привести до необоротних наслідків. З другого боку, правильні і узгоджені в системі рішення дозволяють у багато разів покращувати всі її життєво важливі параметри

77. Послідовність оцінки економічного ризику

Крок1-аналіз та діагностика економічної (управлінської) ситуації, пов'язаної з певним об'єктом(проектом) і обтяженої ризиком. Визначення головних завдань, основних суперечностей (неузгодженості), домінуючих тенденцій.

Крок2-Виявлення інтересів основних учасників подій, їхнього ставлення до ризику

Крок3-Виявлення управлінських цілей, методів та засобів їх досягнення

Крок4-Аналіз основних чинників(параметрів), які впливають на прийняття рішень, розподіл їх на керовані та некеровані параметри ризику

Крок5-Здобуття інформації про можливі діапазони значень некерованих параметрів (чинників) ризику

Крок6-Генерація набору альтернативних варіантів проекта (об'єкта, способу дій)

Крок7-Виявлення пріоритетів (системних критеріїв) суб'єкта ризику щодо різних варіантів проекту (об'єкта, способу дій)

Крок8-Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів. Вибір їх підмножини, що найкраще відповідає вимогам суб'єкта ризику

Крок9-Розробка відповідного способу дій (програми), яка була б найкращою (найбільш ефективною) з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у більш сприятливу.

78.Правила побудови двоїстих задач.

Для побудови двоїстої задачі необхідно звести пряму задачу до стандарт. вигляду. Задача лінійного програмування подана у стандарт. вигляді, якщо для відшукання максимального значення цільової функції всі нерівності її системи обмежень приведені до вигляду "<=", а для відшукання мінімального значення до виду ">=". Дв. задача утв. За такими правилами:

1.Кожному обмеженню прямої задачі відповідає змінна двоїстої задачі. К-сть невідомих двоїстої задачі=к-сті обмежень прямої задачі.

2.Кожній змінній прямої задачі відповідає обмеження двоїстої задачі, причому к-сть обмежень двоїстої задачі=к-сті невідомих прямої задачі.

3.Якщо цільова ф-я прямої задачі задається на пошук max, то цільова ф-я двоїстої задачі-на визначення min, і навпаки.


 
 

Цікаве

Загрузка...