WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Основні властивості ринку в Україні - Реферат

Основні властивості ринку в Україні - Реферат

  1. Бути передусім ринком цивілізованих покупців, тобто наслідувати ситуацію на ринках багатьох розвинених країн світу, за якої покупець завжди правий. Вона передбачає, що пропозиція товарів дещо перевищує попит, і підприємці намагаються реалізувати свої товари і послуги шляхом підвищення якості, подовження гарантійного терміну товарів, зниження ціни тощо, тобто через удосконалення виробництва. Такий ринок виконує щодо виробництва стимулюючу роль.

  2. Сучасний ринок значною мірою має виконувати регулюючу роль в економіці, тобто поряд із державою та наддержавними органами сприяти встановленню оптимальних пропорцій між попитом і пропозицією, між сферами та галузями економіки. Таку роль він виконує за умови досконалої маркетингової діяльності (тобто вивчення ринку) не лише торговельних підприємств, що функціонують у сфері обігу, але й підприємств-товаровиробників, а також із урахуванням державних прогнозів розвитку народного господарства, державних п'ятирічних та поточних планів тощо.

  3. Виконує інтегруючу роль, тобто об'єднує в єдине ціле (поряд із державою та наднаціональними органами) виробництво і споживання, а значною мірою – і сферу розподілу шляхом посилення горизонтальних зв'язків між підприємствами різних видів, сфері галузей, а також частково і вертикальних зв'язків на основі ринкових відносин між підприємствами.

5.Механізм дії ринку

Складові елементи ринку (ринкового механізму):

  • попит

  • пропонування

  • ринкова ціна

  • конкуренція

У загальному вигляду попит являю собою потребу у певному товарі, що забезпечено грошима. Розмір попиту визначається кількістю товарів, яка може бути реалізована на ринку за існуючими цінами.

Пропонування– це сукупність товарів, які представлені на ринку його розмір „визначається кількістю товарів, що пропонуються для продажу в певний період часу за існуючими цінами".

Ринкова цінаце ціна, що встановлюється на ринках. Розрізняють ціни попиту, пропонування рівноваги. Під ціною попиту розуміють граничну максимальну, ціну за якою покупці ще згодні брати товар, а під ціною пропонування – граничну мінімальну ціну за яку продавці ще готові пропонувати свій товар.

Ціна рівноваги – це ціна за якою розмір попиту дорівнює попиту пропонування, конкуренція являє собою процес суперництва між окремими продуцентами постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови їх виробництва та реалізації.

6.Умови формування і розвитку ринку

Для ефективного функціонування цивілізованого ринку потрібні відповідні умови:

По-перше, реальний плюралізм типів і форм власності та форм господарювання. Якщо виходити з досвіду розвинених країн Заходу, то для забезпечення такого плюралізму мають існувати індивідуальна (приватна) власність (заснована як на власній, так і чужій праці), колективна власність (у формі акціонерних компаній, кооперативів, власність трудових колективів), державна власність, змішані форми власності як наслідок різних комбінацій названих типів і форм.

По-друге, ефективність функціонування ринку залежить від здатності суб'єктів підприємницької діяльності впливати на рівень цін. Наявність такого впливу, що передбачає існування монополії (у тому числі олігополій як колективних монополій), знижує ефективність функціонування ринку.

По-третє, розвинене антимонопольне законодавство та наявність достатніх механізмів його реалізації певною мірою послаблюють монополістичні тенденції в економіці та сприяють ефективному функціонуванню сучасного ринку.

По-четверте, добре розвинена система економічного та адміністративного регулювання економіки державою (за переважання економічних методів) створює передумови для існування регульованого ринку.

По-п'яте, надійність і доступність всебічної інформації про ринок, розвинена маркетингова діяльність.

По-шосте, конкурентна боротьба між різними суб'єктами підприємницької діяльності, кількість яких у виробництві однотипної продукції має становити більш як 7 – 8, оскільки 1 – 2 суб'єкти – це монополія, а 3 – 5 – олігополія.

По-сьоме, розвинений і розгалужений комплекс об'єктів власності, що можуть стати об'єктом купівлі-продажу (засоби виробництва, в тому числі земля, робоча сила, інтелектуальна власність у формі патентів, ліцензій тощо, послуги, різні види цінних паперів – акції, облігації, сертифікатів тощо, гроші, нерухомість, предмети споживання та ін.).

По-восьме, наявність ринкової інфраструктури, тобто комплексу інститутів, підприємств, служб та установ, що забезпечують обслуговування ринку, купівлю-продаж різних об'єктів власності.

По-дев'яте, свобода господарської діяльності, що передбачає здатність суб'єктів господарювання самостійно вибирати партнерів і укладати з ними контракти, договори за взаємовигідними цінами, вільно розпоряджатися частиною прибутку (після сплати податків), різними ресурсами, незалежність в ухваленні інших господарських рішень, що поєднується з відповідальністю за економічно необґрунтовані рішення, господарювання на принципах господарського розрахунку (самоокупності, самофінансування та ін.) тощо.

По-десяте, поступова і наростаюча інтегрованість національної економічної системи у світове господарство, передусім, через механізм міжнародного поділу праці.

По-одинадцяте, наявність економічно доцільного доступу до джерел фінансування – низьких ставок за банківські кредити, сприятливого інвестиційного клімату в країні тощо.

Наявність таких умов дає можливість сучасному ринку виконувати більшість конструктивних функцій, інтегрованих у комплекс основних ролей. Відсутність комплексу таких умов в Україні зумовлює особливості функціонування ринку.

7. Інфраструктура ринку

Під інфраструктурою розуміють систему держави приватний і громадських інститутів (організацій і установ). У технічних засобів, що обслуговують інтереси клієнтів ринкових відносин забезпечують їхню ефективну взаємодію, розрізняють організаційну, технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідницьку інфраструктури ринку.

До організаційно-технічної інфраструктури ринку належать товарні біржі і аукціони, торгові палати, холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки, сервісні центи, державні інспекції різного роду асоціацій підприємств споживачів, транспортні комунікації і засоби оперативного зв'язку.

Одні з цих установ покликані сприяти ділових контактів між підприємцями, надавати їм формаційні консультативні розрахункові та інші послуги (ярмарки, біржі, виставки), інші беруть на себе функцію загальної координації ринкових зв'язків представляють інтереси своїх чинів на регіональному, державному та міжнародному рівнях (асоціації торгової господарські палати), треті – являють собою спеціальні державні органи регулювання ринкових відносин.

Фінансово-кредитну інфраструктуру ринку утворюють банки, фондові валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, фонди профспілок та інших громадських організацій.

8. Особливості ринку в Україні

До таких особливостей належать :

а) значна частина бартерних операцій, внаслідок яких звужується сфера ринкових відносин;

б) засилля імпортних дешевих товарів (нерідко сумнівної якості), надмірна питома вага, яких не дозволяє вітчизняному ринку виконувати стимулюючу, регулюючу, інтегруючу роль, низку конструктивних функцій;

в) наявність низки монополістичних підприємств і компаній, що деформують ринок, відсутність дієвого державного регулювання цін на товари цих структур, внаслідок чого звужується платоспроможний попит населення, місткість внутрішнього ринку. Така ситуація склалася на ринку енергоносіїв, на транспорті (передусім, залізничному), ринку хлібопродуктів та ін.;

г) мізерна частка заощаджень населення (частина з яких знаходиться, до того ж на руках ), що звужує джерела кредитних ресурсів, сприяє існуванню високих відсоткових ставок на кредит (такі кредити надавалися наприкінці 2000 року за ставкою 40 %, що залишається руйнівною для виробників);

д) доступ до інформації мають представники кланово-номенклатурної еліти, наближенні до влади;

е) наявність незначної кількості малих підприємств, а отже, відсутність вільної конкуренції ринкового середовища та існування немонополістичного сектора економіки;

є) надмірний податковий прес, який значною мірою унеможливлює господарювання на основі принципів самоокупності, самофінансування, рентабельності, а тому формує потужну тіньову економіку, в межах якої цивілізований ринок неможливий;

з) наявність неефективної системи економічного, правового та адміністративного регулювання, зокрема відсутність надійної та стабільної правової бази ринкових реформ, виваженої економічної політики, що робить ринок стихійним, руйнівним щодо народного господарства;

и) майже повна відсутність інтегрованості у міжнародний поділ праці;

і) незначна розвиненість ринку робочої сили, свідченням цього є надзвичайно низька ціна на цей специфічний товар, що за умови значного відриву цін на товари широкого вжитку стимулює значний відтік кваліфікованої робочої сили за кордон і робить неповноцінним даний вид ринку, який є одним із найважливіших, що негативно впливає на розвиток ринку товарів широкого вжитку і послуг та інших ринків;

ї) формуванню цивілізованого ринку в Україні перешкоджає несприятливий інвестиційний клімат, на низьку якість якого впливає, передусім, висока, корумпованість (за цим показником Україна займала у 2000 році третє місце у світі).

Основними структурними елементами ринку є попит, пропозиція і ціна, взаємодія яких втілює у механізм досягнення ринкової рівноваги.

Література

  1. С.В.Мочерний „Політична економія" Навчальний посібник Київ „Знання - Прес" 2002 р.

  2. Б.Ф. Заболоцький „Перехідна економіка"Видавництво центр „Академія" Київ 2004 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...