WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології (Реферат) - Реферат

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології (Реферат) - Реферат

Г. Авер'янова, вивчаючи особливості економічної соціалізації підлітків в умовах трансформації українського суспільства, підкреслює суперечливість соціальних умов соціалізації. Це виявилось у тому, по-перше, що високий рівень визнання доцільності ринкової економіки супроводжується негативним ставленням підлітків до того, як проводяться економічні реформи. По-друге, в тому, що хоча заняття бізнесом позитивно сприймає основна маса респондентів, проте їх уявлення про цю сферу мозаїчне, розмите. Бізнес часто ототожнюється тільки з торгівлею. По-третє, в тому, що хоча підлітки здебільш відкидають будь-які аморальні способи добування грошей, дехто все ж їх схвалює.

Дослідження економічної соціалізації спираються на традиції аналізу особистості в онтогенетичному аспекті, так би мовити, в горизонтальному зрізі. Не менш важливим є вертикальний зріз цого процесу, тобто розгляд його як міжпоколінського процесу. Такий підхід до розгляду економічної соціалізації актуальний для нашого суспільства, економіка якого динамічно перебудовується. В умовах трансформації різні покоління, що соціалізувалися в якісно різних економічних умовах, мають також суттєву різницю в економічних установках. Історична ситуація склалася так, що у безпосередній взаємодії опинились представники поколінь, які дотримуються протилежних економічних установок. Процес соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості кожної вікової когорти в сім'ї та їх взаємодії.

Формування установок відбувається в період первинної соціалізації і проходить через життя, зазнаючи випробувань при соціальній кризі. В процесі економічної соціалізації діти отримують економічну інформацію, головним чином, з таких джерел: активного – самостійної участі в економічному житті; видовищному – перегляду реклами; соціального – через спілкування з батьками, ровесниками і дорослими, які сприймають дитину як економічного партнера. Всі три джерела спочатку функціонують у рамках сім'ї, їй належить пріоритетна роль у формуванні економічних уявлень та установок. У більшості випадків сім'я – це взаємодія і взаємостосунки трьох поколінь, які мають різні системи цінностей і установок щодо сучасної економічної реальності, що створює суперечливі умови економічної соціалізації в сім'ї. Ситуацію в сучасній сім'ї з точки зору взаємодії поколінь можна описати так. Зміна системи суспільних відносин призвела до серйозних зрушень в системі цінностей дорослих. Представники старшого покоління не змогли пройти ресоціалізацію.

Покоління батьків проходить активний етап ресоціалізації, подолання радянських, відродження національних і активного впливу західних традицій. Тому їх ставлення до економічних змін буває суперечливим.

Покоління дітей виросло в перехідний період. Для нього криза стала нормою. Діти легше адаптуються. Зараз вони рано починають заробляти (половина дітей і підлітків має такий досвід). І все ж сучасні діти вступають в економічне життя, часто не маючи необхідних знань і навичок, що може створити серйозні проблеми.

Всіма видами досліджень найактивніше охоплюються діти 15 – 16 років. На основі вивчення особливостей економічної соціалізації цієї групи можна зробити таку економіко-психологічну характеристику. Підлітки – це самостійні, „теоретично" незалежні від батьків люди, занепокоєні тільки своєю долею, де на першому місці – бажання розбагатіти, мати власну справу, добре влаштуватися. Багато з них ставить своє щастя в пряму залежність від кількості грошей. Підлітки прагматичні, самостійні і орієнтовані на успіх. Поява нових ідеалів у суспільстві (наприклад, матеріальне благополуччя) обумовлює швидкі зміни в їх системі цінностей. Цінність багатства маніфестується у них в значимість індивідуального і престижного споживання. Це покоління, в якому романтизм (мрії про „краще життя") тісно переплітається з прагматизмом (ставка на власні сили, готовність до соціально несхвалюваних дій – частина з них вже заробляла гроші незаконними способами). В економічній свідомості і поведінці підлітків криза суспільства відобразилась найяскравіше, оскільки вона припала на період їх активної соціалізації.

Отже, міжпоколінна взаємодія детермінується, з одного боку, спрямованістю соціально-економічної трансформації в суспільстві, а з другого – місцем покоління в історії економічної соціалізації. Характер економічних установок визначається належністю до певної поколінської групи. У членів однієї сім'ї різні уявлення про життєві цінності, роль грошей в їхньому житті, різні оптимальні моделі діяльності і поведінки. Відбувається руйнування ціннісного простору сім'ї. Сімейні традиції відходять на другий план, визначальним стає належність до покоління.

Висновки

Як самостійна галузь науки, економічна психологія оформилася в середині ХХ століття завдяки працям американського вченого Дж. Катони, який, досліджуючи відносини між психологією та економікою, запропонував перший проект емпіричного дослідження психологічних аспектів економічної поведінки.

Економічна психологія виникла як наука, що поставила за мету дослідження практичних причин неузгодженості реальної поведінки суб'єкта економічної діяльності з класичною моделлю „раціональної економічної людини" – максимізатора, що володіє повною інформацією про ринок, мета діяльності якої – отримання вигоди, доходу.

Економічна психологія, яка з'явилась на Заході внаслідок полеміки економістів і психологів про раціональну поведінку „економічної людини", заявила про себе як наука суб'єктивних уявлень про економічну реальність, що впливають на прийняття рішень суб'єктом економічної діяльності, яка детермінується психологічними факторами.

Економічна психологія є синтетичною міждисциплінарною наукою, яка вирішує широкий спектр проблем, що перебувають на стикові психології і економічної науки. Вона має такі розділи:

психологія споживача;

психологія економічної поведінки;

психологія прийняття рішення;

психологія грошей;

психологія накопичення;

економічна соціалізація.

Вітчизняна економічна психологія почала розвиватися лише в останні п'ять років і має зовсім інші, порівняно з західною, пріоритети у вирішенні прикладних економічних завдань, які обумовлюються, по-перше, культурно-історичними традиціями, по-друге, проведенням ринкових реформ і проблемами, які виникають у зв'язку з трансформацією суспільства.

Економічна психологія почала свій розвиток з дослідження психологічних чинників економічного рішення. Одним з перших і найважливіших висновків західних вчених в руслі економічної психології було відкриття того, що на принцип максимізації вигоди руйнівно діють ефект насиченості і особливості колективної дії і впливу. Головним об'єктом, що вивчається сучасними економічними психологами у прийнятті рішень, є особистісні особливості, які досліджуються в когнітивній парадигмі.

Підприємництво є багатоаспектним соціально-психологічним явищем, що охоплює сферу суспільних, міжгрупових, внутрішньогрупових відносин і пов'язане з діяльністю спільнот і окремої особистості. Визначальні риси підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку як головної мети, це – самостійність, відповідальність, невизначеність, ризикованість, творчість, новаторство, ініціативність. Сукупність цих рис виражається в понятті підприємливість. Підприємництво – це діяльність людей, наділених здатністю до підприємливості, і які належать до соціальної групи підприємців. Підприємництво – це також процеси організації підприємницької діяльності відповідно до потреб суспільства.

Психологія грошей – одна з найактуальніших тем економічної психології. Дослідження виявили, що ставлення людини до грошей обумовлюється особистісними особливостями, статтю, віком, а також соціально-культурним оточенням, економічним статусом. З'ясовано, що люди довше зберігають здоров'я, залишаються психічно урівноваженими і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задоволенні витрачати гроші. У людей, які відмовляють собі у всьому, нижчі показники в особистих фінансових досягненнях, песимістичність.

Психологічні особливості ставлення до грошей виявляються в структурі витрат, заощадженні коштів, в почуттях до бідних і багатих, в проблемах зрівняльного розподілу. Соціокультурні відмінності, обумовлені економічними факторами, виявляються в сфері негативних емоцій – провини, тривоги, напруги, дискомфорту, які виникають при втраті контролю свого фінансового становища. З'являються перші економіко-психологічні дослідження „грошової" типології особистості. Гроші є важливим компонентом економічної соціалізації. Відчуття себе бідним чи багатим здійснює вплив на психічні якості та особистісні особливості людини, на формування її спрямованості і професійного вибору.


 
 

Цікаве

Загрузка...