WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проектний аналіз. Концепція проекту - Реферат

Проектний аналіз. Концепція проекту - Реферат

хто присвятив себе бізнесу. Повинні їх знати й ті, хто створює умови для розквіту суспільства (державні службовці, причетні до регулювання економіки), і ті, хто має справу з використанням своїх та чужих грошей (банки, інвестиційні компанії, фонди).
Оточення проекту та його учасники Відповідно канонам методології, необхідно визначити середовище, в якому виникає, існує і завершується проект. Адекватне бачення оточення проекту має неабияке значення, оскільки проект є породженням цього середовища і існує для задоволення тих чи інших його потреб. Тому життєздатність проекту максимальною мірою залежить від того, наскільки точно подано опис оточення проекту з позиції його взаємодії з проектом.
Оточення проекту - це чинники впливу на його підготовку та реалізацію.
Зовнішні чинники поділяються на політичні, економічні, суспільні, правові, науково-технічні, культурні та природні.
До політичних чинників належать політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності, міждержавні стосунки.
До економічних - структура внутрішнього валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, умови регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної валюти, розвиненість банківської системи, стан ринків, ступінь свободи підприємництва тощо.
До суспільних - умови та рівень життя, рівень освіти, свобода пересування, соціальні гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоров'я, свобода слова, місцеве самоврядування тощо.
До правових - стабільність законодавства, права людини, права власності, права підприємництва тощо.
До науково-технічних - рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних та промислових технологій, рівень розвитку енергетики, транспорту, зв'язку та комунікацій тощо.
До культурних чинників належать рівень освіченості, історично-культурні традиції, релігійність тощо.
До природних - кліматичні умови, наявність природних ресурсів, вимоги до захисту навколишнього природного середовища тощо.
До внутрішніх належать чинники, пов'язані з організацією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відповідальності та обов'язків між учасниками проекту.
Серед головних учасників проекту виділяють ініціаторів, за-мовників, інвесторів, керуючих та контракторів.
Ініціатор проекту - особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього обгрунтування та пропозицій щодо здійснення проекту. Ним може бути будь-який учасник проекту.
Замовник проекту - головна особа, яка зацікавлена у здійсненні проекту та досягненні його мети і буде користуватися його результатами. Замовник висуває основні вимоги до проекту, його масштаб, забезпечує його фінансування за власні кошти та за кошти інвесторів, що залучаються, укладає угоди щодо забезпечення реалізації проекту, керує процесом взаємодії між всіма учасниками проекту.
Інвестор проекту - особа, що здійснює інвестиції у проект та зацікавлена у максимізації вигід від своїх вкладень. Може бути як банківською, так і небанківською установою, фізичною особою. Якщо проект не є інвестиційним, замість інвестора виступає організація, що фінансує проект.
Керуючий проектом - юридична особа, якій замовник та інвестори делегують повноваження щодо управління проектом:
планування, контроль та координація дій учасників проекту. Керуючий проектом для виконання своїх функцій утворює команду проекту у складі виконавців, які реалізують ці функції.
Контрактор проекту - особа, що за угодою з замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт, пов'язаних з проектом.
До учасників проекту відносять також субконтракторів, по-стачальників, органи влади, споживачів продукції проекту тощо.
Учасники проекту можуть виступати у декількох обличчях, наприклад, замовники можуть бути й інвесторами, інвестори - керуючими проектом тощо.
До внутрішніх чинників відносяться взаємини між учасниками проекту, професіоналізм команди проекту, стиль керівництва проектом та засоби комунікації.
Взаємини між учасниками проекту повинні бути такими, щоб їх інтереси були узгоджені.
Професіоналізм команди проекту повинен забезпечити досягнення його мети.
Стиль керівництва проектом визначає психологічний клімат та атмосферу у команді проекту, впливає на її творчу активність та працездатність. Він має відповідати нормам і правилам сучасного менеджменту.
Засоби комунікації визначають повноту, достовірність та оперативність обміну інформацією між учасниками та неабияким чином забезпечують успіх проекту.
1.2. Класифікація проектів
Основні властивості проектів До основних властивостей проекту, за якими вони можуть бути класифіковані на типи,відносять:масштаб,складність, якість та тривалість.
За масштабом проекти поділяються на малі, середні, великі та надвеликі.На практиці до малих проектів відносять проекти вартістю до 10 млн амер. доларів, до середніх - від 10 до 50 млн USD, до великих - від 50 до 100 млн USD, до надвеликих - більше 100 млн USD.
За складністю проекти поділяються на монопроекти, муль-типроекти та мегапроекти.
Монопроект - це окремий проект певного виду і масштабу.
Мультипроект - це комплексний проект, який складається з декількох монопроектів, що вимагає багатопроектного управління.
Мегапроект - це комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки тощо, який складається з декількох монопроектів та мультипроектів, об'єднаних однією метою.
За якістю проекти поділяються на звичайної якості та бездефектні. На відміну від звичайних до бездефектних проектів висуваються особливі вимоги щодо якості. Їх вартість може бути значною.
За тривалістю проекти поділяються на короткострокові (до З років), середньострокові (від 3 до 5 років) та довгострокові (більше 5 років).
Види проектів Очевидно, що всі проекти є інвестиційними, але вони можуть бути комерційними або некомерційними.
У Законі України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції трактуються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, котрі вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. З цього визначення випливає, що будь-яке використання ресурсів потребує вкладення цінностей у вигляді людських, матеріальних та фінансових ресурсів, тобто здійснення інвестицій. Якщо однією з цілей проекту є одержання прибутку, він належить до комерційних, якщо тільки соціального ефекту - до некомерційних.
В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" інвестиція трактується як "господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав тацінних паперів в обмін на гроші або майно". Стосовно ринку цінних паперів інвестицію розглядають як придбання цінних паперів інвестором.
У проектному аналізі інвестиція трактується в найширшому змісті як вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту.
Таким чином, інвестиційний проект можна визначити як "комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення

 
 

Цікаве

Загрузка...