WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства - Реферат

Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства - Реферат

ризику /експортних кредитів/, страхування від валютного та кредитного ризиків під час здійснення зовнішньоекономічних контрактів); стратегічний менеджмент міжнародних підприємницьких проектів (бізнес-план, фінансовий план, інвестиційний, фінансовий аналіз проектів, залучення кредитних ресурсів для впровадження міжнародних підприємницьких проектів); оцінку ефективності економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з менеджментом зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуваннями подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Для визначення економічної ефективності механізму прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, які приймаються керівництвом підприємства в цілях вибору оптимальних (ефективних) варіантів, для їх впровадження в ту, чи іншу систему операційної, чи іншої структури підприємства, необхідно зібрати показники (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію) управлінської діяльності підприємства, використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової кваліфікації. На основі сформованого масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель механізму формування та реалізації прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень на підприємстві. Статистична оптимізаційна економіко-математична модель механізму формування та реалізації прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень - це набір параметрів, об'єднаних в одне ціле регресійними рівняннями. Для отримання статистичних економіко - математичних моделей показників економічного обґрунтування управлінських рішень (в системі АСУ авіаційним підприємством), їх оптимальних кількісних показників, загальна методика проведення дослідження включає наступні основні етапи:
формування техніко-економічних параметрів підприємства з виділенням їх на вихідні показники економічного обґрунтування управлінських рішень Уі і вхідні Хі і Ці, що дає можливість вибрати основні признаки і визначити фактори їх майбутньої моделі;
дослідження підприємства і проведення оцінки точності вимірів і реєстрації його техніко-економічних параметрів;
обґрунтування об'єму вхідної статистичної інформації в цілях отримання достовірних даних для дослідження підприємства;
проведення дослідницько-статистичного експерименту по збору техніко-економічної інформації про об'єкт дослідження;
статистичний аналіз одержаної інформації (побудова гістограм /полігонів розподілу/, перевірка
гіпотези про нормальність емпіричного розподілу параметрів процесу дослідження і ін.);
відсів незначних параметрів із великої кількості Хі і Ці, впливаючих на Уі, виходячи з техніко-економічної суті підприємства і основуючись на результати парного кореляційного аналізу;
оцінка форми зв'язку;
проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз приватних коефіцієнтів кореляції і коефіцієнта багатофакторної кореляції, перевіряючи при цьому значущість коефіцієнтів регресії по Т - критеріям, перевіряючи адекватність рівняння регресії і інше);
одержання оптимальних значень показників від впровадження управлінських рішень на основі реалізації алгоритмів визначення оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі;
одержання реального (прогнозного) прибутку (об'єму виробництва продукції, собівартості продукції, /послуг/ і інше, з врахуванням якісних показників продукції), в результаті впровадження на авіаційному підприємстві механізму прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, здійснюючи визначення економічної ефективності на основі застосування оцінки приведених затрат. Приведені витрати / П / по кожному варіанту управлінського рішення представляють собою суму поточних витрат /|із| С / і капітальних вкладень / К /, приведених до однакової розмірності відповідно до нормативу ефективності /Ен ).
Приведені витрати|затрата| / П / визначаються по наступних|слідуючий| формулах:
П = С + Ен . К , (1)
П = К + Т . С (2)
де Т - нормативний термін окупності капітальних вкладень (величина, зворотна Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у даної галузі промисловості, /для авіаційних підприємств Ен = 0,15).
При цьому річний економічний ефект від впровадження|вживання| механізму прийняття управлінських рішень виз|начається | по формулі:
Е = ( Пб/А1 - П н/А2 ).А2 (3)
де Пб, Пн - приведені затрати|затрата| до і після впровадження механізму прийняття управлінських рішень| на одиницю продукції;
А1|, А2| - річний випуск продукції, відповідно, до і після впровадження механізму прийняття управлінських рішень|;
Приймається управлінське рішення |економічно ефективніше в порівнянні з базовим, якщо: приведені затрати після впровадження механізму прийняття управлінських рішень менші за базовий варіант (Пн Ер); нормативний термін окупності капітальних вкладень менший за розрахунковий (Тр < Тн ).
З даного дослідження випливають висновки про те, що визначення економічної ефективності впровадження механізму прийняття управлінських рішень на авіаційному підприємстві створює умови для одержання максимального прибутку, в результаті оптимізації комплексного механізму прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень на авіаційному підприємстві, що і є на сьогодні основною задачею господарювання в Україні, при цьому необхідно активно впроваджувати механізми реалізації продукції не тільки на внутрішньому, а і на міжнародному ринку.
При визначені перспективи подальшого розвитку у даному напрямку встановлено, що державна стратегія має бути спрямована на підтримку обов'язкового визначенняекономічної ефективності механізму реалізації прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, передумовою чого мають стати збільшення витрат на розвиток стратегічних галузей економіки, що стане головним фактором впливу на розвиток науково-технічних і економічних процесів прийняття управлінських рішень на державному рівні.
Список літератури
1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник - К., 2005. -624 с.
2. Василенко О.В., Шматько В.Г. Інноваціний менеджмент: Навчальний посібник.- К: 2003.-440 с.
3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навчальний посібник. - К, 2005. - 423 c.
4. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. Учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 141 с.
5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / за ред.А.В.Кредісова/,К.,2000.-448 с.
6. Кулаєв Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монографія .- К: Издат. " Феникс", 2004. - 667 с.
7. Азарян Е.М. Международний маркетинг. - К.: ИСМО МО Украины, НВФ " Студцентр ", 1995, - 668 с
8. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. К.: КНЕУ, 2001. - 426 с.
9. Виноградський М.Д. і інші. Менеджмент в організаціях. Навчальний посібник.К.: "Кондор"- 2004. - 598 с.
10. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник .- К.:Видавництво КНЕУ, 2000.-286 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...