WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат

Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат

ділена на число місяців в звітному періоді
2. До - чистий оборотний капітал, млн. грн. Позики і кредити + Кредиторська заборгованість+ Інші короткострокові зобов'язання + Заборгованість перед учасниками (засновниками) на останню звітну дачу
3. То - період обороту дебіторської заборгованості і інших оборотних активів, місяці Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) + Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)+ Інші оборотні активи на останню звітну дату, поділено на Вм
4. ? - прибутковість діяльності, % Сальдо нерозподіленого прибутку (+) і непокритого збитку (-) звітного періоду плюс амортизаційні відрахування за звітний період, поділені на виручку від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг в звітному періоді, в %
5. Ро - продуктивність основного капіталу (віддача внеоборотних активів) Вм, віднесена до загальної балансової вартості внеоборотних активів на останню звітну дату
6. f0 - рівень заборгованості перед фіскальною системою Сумарна заборгованість перед фіскальною системою (бюджет, державні соціальні фонди, дорожній фонд) на останню звітну дату, віднесена до Вм
Звідси,
IFFR = (Ko/Bм)-k1*[k2*To+exp(-k2*To)]*exp(-3/To)+0,01*k3*?+?(fo)-(k5/Po)+ k6
де, 0, при fo?k4
?(f0)= f0 - k4, при f0 > k4
k1 = 8,1769; k2 = 0,0719; k3 = 17,981; k4 = 0,9966; k5 = 0,12406; k6 = 4,6175
Таблиця 2
Критерій (індекс) перспективної платоспроможності
Загальна характеристика господарюючих суб'єктів по групах (класам) їх перспективної платоспроможності (на прогнозному інтервалі до 18 місяців) Межі (діапазони) індексу IFFR по групах (класам) перспективної платоспроможності
1. Підприємство в перспективі платоспроможне.
Не виконання інвестиційної діяльності мало вірогідне . IFFR ? 1
2. Перспективна платоспроможність недостатньо забезпечена.
Невиконання можливе при продовженні дії існуючих негативних чинників. 0 < IFFR < 1
3. Нестійке (кризове) фінансово-економічне становище
Без невідкладного здійснення кардинальних чи санаційних заходів реорганізацій авіапідприємство з високою вірогідністю не виконає інвестиційні зобов'язання . - 4 < IFFR < 0
4. Авіапідприємство знаходиться в істотно нестійкому фінансово-економічному стані і фактично є банкротом (неплатоспроможним боржником). IFFR ? - 4
Аналіз і інтерпретація накопиченого досвіду розробки і застосування представленого критерію, що відображає через статистичні взаємозв'язки особливості існуючого стану авіатранспортного ринку, дозволяє зробити ряд висновків:
- найбільш інформативним чинником, що визначає вірогідність не виконання інвестиційної діяльності показник прибутковості діяльності d, рівний відношенню (у %) чистого грошового потоку (амортизація плюс чистий прибуток або мінус загальний збиток) до виручки від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг. Вказаний чинник значною мірою визначає прогнозний вектор зміни, динаміку фінансово-економічного стану підприємства, здатність підприємства за рахунок ефективної (неефективної) діяльності поліпшити (погіршити) поточний фінансово-економічний стан, ліквідувавши наявний дефіцит капіталу або, навпаки, втративши раніше накопичений капітал.
- на другому місці по значущості (інформативності) при прогнозуванні ризику інвестиційної діяльності є показник рівня наявності (+) /дефіциту (-) чистого оборотного капіталу (відношення чистого оборотного капіталу до середньомісячної виручки Bм), який характеризує фінансово-економічний стан підприємства в статиці (досягнутий рівень) і також по прогностичній здатності перевершує такі традиційні показники, як коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами.
- при прогнозуванні ризику банкрутства в умовах вітчизняного авіатранспортного ринку, що характеризується недостатньо відладженою дисципліною взаєморозрахунків і, відповідно, сповільненою оборотністю оборотних коштів, основну частину яких складає дебіторська заборгованість, важливим чинником є облік середніх термінів обороту дебіторської заборгованості та інших оборотних активів тоді, в цьому випадку значна частина простроченої (понад три місяці) заборгованості, при прогнозуванні перспективної платоспроможності, може інтерпретуватися (на прогнозному інтервалі до 18 місяців) як безнадійна до стягнення.
- для зниження ризику інвестиційної діяльності, розширення майна повинне супроводжуватися розширенням продуктивного використовування основного капіталу (зростанням віддачі внеоборотних активів Po, фондовіддачі і інших показників інтенсивного використовування внеоборотних активів, що знижує ризик інвестиційної діяльності).
Далі розробимо систему критеріїв які впливають на оцінку якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства. Слід зауважити що для економічної оцінки ефективності інвестицій, як одного з критеріїв якості інвестиційної діяльності ми будемо використовувати методику ПЕР (зазначену в минулих статтях).
Побудуємо структуру, що дозволить декомпозитувати інтегральний показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії на більш прості складові частини, що надасть уявлення про ієрархічність елементів.
Забезпечення якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства вимагає вирішення багатьох складних задач, серед яких суттєве значення мають показники які впливають на інвестиційну діяльність авіатранспортного підприємства. Число обраних показників повинно бути оптимальним, тобто мінімально необхідним та достатнім для аналізу. Самі показники повинні повно і достовірно розкривати сутність оцінки якості інвестиційної діяльності, показники не повинні дублювати один одного.
Сучасна авіакомпанія є складною стохастичною, ієрархічною і що динамічно розвивається соціально-економічною і виробничо-збутовою системою. Багатоцільовий підхід до оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії, унаслідок застосування досить великого числа показників, в першу чергу, має на увазі провести її з використанням інтегральних оцінок.
Для розробки економіко-математичних моделей інтегральних оцінок якості інвестицій можуть бути використані різні методи. Наприклад, інтегральний показник може бути представлений як середнє арифметичне або середнє геометричне із значень, що входять в його склад індивідуальних показників. Перевагою цих методів є простота розрахунків. Відсутність же значень вагових коефіцієнтів при індивідуальних показниках, у свою чергу, зрівнює їх вплив на інтегральний показник, що є недоліком даних методів.
Враховуючи необхідність операції з інформацією як якісного, так і кількісного характеру, для формалізації показників оцінки якості інвестицій, на наш погляд, може бути використанометод аналізу ієрархій, тобто метод багатокритеріальної (векторної) оптимізації. Суть його полягає у використанні спеціальних математичних методів, що забезпечують отримання ефективних значень у змінних умовах, коли присутні декілька показників оцінки, а їх ступінь впливу на підсумковий показник не визначений. У найбільш елементарному вигляді ієрархія

 
 

Цікаве

Загрузка...