WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат

Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств
Аналіз світового досвіду господарювання показує, що для ефективного функціонування економіки країни необхідна розвинена інфраструктура, яка є потужним каталізатором ринкових перетворень. Розвиток сучасних підприємств неможливий без залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Як зазначає Бочаров В.В., перехід від планово-адміністративних механізмів підприємництва до ринкових характеризується переходом від "...підприємства, під яким розуміється виробничо-технічний комплекс (основні і оборотні засоби), до підприємства, яке базується на капіталі (самозростаюча вартість)", тобто, це ще раз підкреслює, що ринкові механізми вимагають перебудови виробництва, введення нових технологій і, як наслідок, формування якісної інвестиційної діяльності.
Однією з найважливіших галузей, в якій відбувається формування ринкових механізмів є авіатранспортна галузь, яка впливає і разом з тим, відбиває рівень розвитку суспільного виробництва. Тільки на долю авіакомпаній світу припадає 1,6 млрд. чол. перевезених за рік.
Довгостроковість і велика вартість авіаційної техніки призводить до тривалої окупності інвестиційних проектів (не менш ніж 10 років), що мало зацікавлює сучасного інвестора вкладати інвестиційні ресурси в український авіатранспортний ринок. Також відсутність чіткого керівництва, вміння управляти інвестиційним процесом, невизначеність з власниками сучасних авіапідприємств стримує інвесторів від вкладання інвестицій в цю галузь.
Проблема залучення інвестицій різними суб'єктами господарювання економіки досліджувалась у роботах таких видатних вчених як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера, К. Маркса, П. Массе, сучасних економістів - В. Бернса, І. Бланка, В. Бочарова, В.Іноземцева, Л. Абалкіна, В. Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова, та українських науковців, таких як А. Пересада, В. Пономаренко О. Ареф'єва та інших; в сфері організації і підвищення ефективності роботи авіаційного транспорту та інших видів транспорту необхідно виділити наукові праці Є.М.Сича, Ю.Ф. Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.В.Матвєєва, В.М. Загорулько, Г.М. Юна, В.П. Ільчука, В.І. Щелкунова, О.М.Криворучко, В.Г. Шинкаренко , І.П. Садловської.
Водночас, на сьогоднішній день науковим і практичним аспектам з залучення і управління інвестиційними ресурсами суб'єктами авіатранспортної галузі, які б відповідали ринковим вимогам і задовольняли потреби сучасної економіки, до цього часу не приділялося достатньої уваги. Практично всі вчені у своїх розробках зводять оцінку інвестиційної діяльності підприємств до оцінки її економічної ефективності. Але економічна ефективність інвестиційної діяльності виступає лише однією з головних складових якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, так як на інвестиційну діяльність підприємства впливає ряд критеріїв, які не пов'язані з економічною (фінансовою) діяльністю підприємства - це соціальні, екологічні, управлінські та інші критерії.
На даний час, залучення інвестицій авіатранспортними підприємствами відбувається за рахунок ресурсів комерційних фінансових установ як вітчизняних, так і іноземних, та за участі міжнародних урядів та держав. Але використання і управління інвестиціями на вітчизняних авіатранспортних підприємствах здійснюється з грубими помилками, що призводе до не раціонального використання інвестиційних ресурсів.
Мета. Все це обумовлює необхідність проведення критичного аналізу теоретично-практичних проблем здійснення інвестиційної діяльності суб'єктами авіатранспортної галузі як за кордоном так і в Україні, та розробки механізму інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств.
На якість інвестиційної діяльності впливають зовнішні і внутрішні ризики.
До зовнішніх ризиків відносяться: політичні ризики (зміна законодавства; кадрові зміни на державному рівні, криміналізація, тероризм та ін.); економічні (зміни ставок оподаткування, вартість ресурсів, ринкової кон'юнктури, рівня конкуренції); соціальні (рівень зайнятості населення, рівень життя в регіоні); технологічні (прогресивність технології, її конкурентноздатність, ресурсозберігаюча можливість, характер впливу на навколишнє середовище) та ін.
До внутрішніх ризиків відносяться: ризики обґрунтування ефективності проектів; достовірна оцінка слабких і сильних сторін, створення команди менеджерів, які будуть керувати проектом, ризики проекту на стадіях його життєвого циклу, ризики дотримання планів-графіків робіт за проектом та ін.
В сучасній практиці для оцінки ризику проекту використовують методи аналізу чутливості проектів, які ґрунтуються на визначенні змін економічних результатів проектів в залежності від зміни умов, як показує довід, ризики в інвестиційних проектах описуються розпливчасто і враховуються на основі зміни одного чи двох параметрів проекту, наприклад тарифи на енергію та транспорт.
Для прогнозної оцінки ризику інвестиційної діяльності авіапідприємства нами пропонується як критерій використовувати індекс перспективної платоспроможності підприємств повітряного транспорту (IFFR - Future Financial Responsibility index).
Основні етапи виконаного статистичного дослідження: 1) формування двох начальних статистичних вибірок (вдало проведені інвестиційні проекти - не вдало) і формування масивів звітних фінансово-економічних даних авіапідприємств в ретроспективному періоді; 2) відбір з використанням навчальних статистичних вибірок найбільш інформативних показників (чинників), що характеризують ризик інвестиційної діяльності; 3) формування методами дискримінантного аналізу з використанням навчальних статистичних вибірок комплексного критерію (індексу перспективної платоспроможності IFFR) багатофакторного, що володіє якнайкращою прогностичною здатністю прогнозу не виконання інвестиційної діяльності; 4) обґрунтування діапазонів критерію IFFR, використовуваних для класифікації авіапідприємств на групи по рівню ризику не виконання інвестиційної діяльності.
Критерій IFFR, розроблений за допомогою математичного апарату множинного дискримінантного аналізу, дозволяє з достатньо високою надійністю на основі обмеженого числа найбільш інформативних фінансово-економічних показників (чинників), що відображають стан майна і ефективність діяльності авіапідприємств, розділити господарюючі суб'єкти на групи, що розрізняються ризиком не виконання інвестиційної діяльності (прогнозування потенційного невиконання здійснюється, як правило, на тимчасовому прогнозному інтервалі до 18 місяців).
Початкова інформація і форма представлення результатів розрахунку індексу перспективної платоспроможності характеризуються даними, представленими в табл. 1-2 Математична модель формування індексу перспективної платоспроможності (IFFR) і набуті статистичними методами значення коефіцієнтів моделі k1-k6 приведені в (табл.1).
Таблиця 1
Визначення індексу перспективної платоспроможності (IFFR )
ОСНОВНІ ЧИННИКИ (показники) Метод розрахунку Значення показника
1.Вм - середньомісячна виручка, млн. грн/місяць Виручка від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг,

 
 

Цікаве

Загрузка...