WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Учення про детермінацію та причинність у теорії детінізації економіки - Реферат

Учення про детермінацію та причинність у теорії детінізації економіки - Реферат

класифікаційна система та економіко-кримінологічний моніторинг стану та змін джерел ТЕ і об'єктивно побудована на їх основі комплексна профілактична система усунення причин і умов тінізації відносин є важливою складовою теорії детінізації економіки, яка вивчається і розробляється в розрізі всіх елементів даної теорії в контексті наукового пошуку ефективних засобів усунення макро- і мікрорівневих причин та умов тінізації, а також розбудови превентивної інфраструктури детінізації конкретних галузей народного господарства, видів і напрямів підприємницької діяльності, що в сукупності утворює комплексну інфраструктуру детінізації економіки в цілому. Дані проблеми тісно пов'язані з причинно-мотиваційним комплексом ризик-менеджменту, економічної безпеки підприємництва, документооборотних, облікових і інформаційних технологій тощо. Організаційно-правова інфраструктура детінізації економіки за своєю природою передбачає вирішення проблем протидії тіньовим процесам також у контексті всіх наведених елементів, перш за все, на засадах усунення основних причин тінізації підприємницьких відносин, шляхом встановлення економічного інтересу підприємців створити на власному підприємстві окремі елементи загальної інфраструктури детінізації економіки.
Слід ще раз наголосити, що це можливо зробити за умови визначення реальних причин тінізації і методів протидії тіньовим процесам. У свою чергу, досягти об'єктивної реальності у встановленні причинного комплексу можливо за умов, якщо врахувати галузево-напрямові технологічні особливості капітало- і документообороту, притаманних тій чи іншій галузі або напряму підприємницької діяльності, іншим об'єктам, що піддаються моніторингу на предмет наявності джерел ТЕ, а також якщо врахувати типи осіб-суб'єктів тіньових діянь, фактори, механізми й моделі формування психології тіньовика-делінквента, причини, що його спонукають здійснювати свої капіталооборотні операції в підпільному секторі тіньової економіки.
Для створення ефективної профілактичної системи, здатної протистояти стрімкому відтворенню криміногенного потенціалу процесів тінізації, економіко-кримінологічному моніторингу слід піддати багато інших параметрів, пов'язаних з тіньовою економікою. Це така, наприклад, проблема, як екосестейт (економічна безпека держави).
Як зазначалося вище, довготерміновий чинник зовнішньої небезпеки "взаємозалежність" (збільшення складності асиметричних дезінтеграційних економічних зв'язків країни) на причинно-детермінаційному рівні призводить до неминучих змін при формуванні принципів у основних напрямах державної політики. Водночас останні автоматично, на рефлективно-залежному рівні відтворюють у країні соціально-політичні, організаційно-управлінські, психологічні умови, які сприяють зовнішньоекономічній дискримінації країни, зовнішньоекономічному диктату відносно неї, детермінують її економічне засилля, порушення економічної рівноваги, підтримання потенціалу конфліктів, економічну експансію, економічну інтервенцію тощо. Дана категорія тіньових відносин є значно складнішою, а детермінанти, чинники, фактори, умови цієї категорії тінізації так чи інакше пов'язані або зумовлені головною причиною (мотивом, каталізатором) - корисливим, криміногенним інтересом з боку організаторів і виконавців-суб'єктів цих небезпечних для країни тіньових процесів.
Література:
1. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. - М., 1977. - С. 102 - 103 .
2. Аскин Я.Ф. К вопрорсу о категориях детерминизма // Современный детерминизм и наука. - Новосибирск, 1975. - Т. 1. - С. 44 - 45.
3. Базелюк А.В., Коваленко С.О. Тіньвоа економіка в Україні. Київ: Україна НДЕІ Мінекономіки, 1998. - 206 с.
4. Бандурка О.М. Бюджетні процеси тінізації економіки та заходи її профілактики // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. - Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, - 2000. - С. 15.
5. Бантишев О.Ф. Контрабанда, що вчинюється організованими групами, та суміжні з нею злочини. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 39.
6. Барановский А. Преступный айсберг // Финансы Украины. - 1995. - № 36. - С. 8.
7. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973. - С. 68 - 76.
8. Блувштейн Ю., Яковлев А. Введение в курс криминологии. - Минск, 1983. - 311 с.
9. Борисов В.І. Вивчення проблем боротьби з економічною злочинністю вченими НДІ ВПЗ АПрН України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 21.
10. Бородюк В., Турчинов О., Приходьмо Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. - 1996. - №11. - С.19 - 23.
11. Беккер Г. Crime and Punishment // Journ. Polit. Econ. 1966. Vol. 76, №2; Економічний аналіз і людська поведінка // THESIS. 1993.- Т.1, - Вип.1. - С. 38.
12. Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. - М., 1982. - С. 68.
13. Ворович Б.А. Философская структура практики. - М., 1972. - С. 41.
14. Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. - 1996. - №11. - С. 23; Глуховский М. Криминальная экономика // Деловые люди. - 1992. - №9. - С. 14 - 16; Головин С. Теневая экономика: преступление без наказания? // Коммунист. вооруж. сил. - 1990. - № 23. - С. 33 - 38; Кербер С.Н. О теневой экономике // Пробл. Прогнозирования. - 1992. - №6. - С. 111 - 113; Клюня В.Л., Пузиков В.В. Теневая экономика: генезис, структура и современные особенности // Вести Белорус. ун-та. Сер.3: История. Философия. Политология. Социол. Экономика. Право. - 1992. - №2. - С. 52 - 54; Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - М.: Правл. Всесоюз. о-ва "Знание", 1990. - 29 с.; Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопр. экономики. - М., 1990. - № 3. - С. 120 - 127; Корягина Т.И. Теневая экономика: что это такое? // Коммунист Грузии. - 1990. - №10. - С. 20 - 27; Лазовский В. О сущности, структуре и субъектах "теневой экономики" // Эконом. науки. - 1990. - № 8. - С. 62 - 67; Ларьков А.В. Теневая экономика: история и сущность // Хоз-во и право. - 1991. - № 2. - С. 119 - 126; Осипенко О.В. Экономическая криминология: Пробл. старта // Вопр. экономики. - М., 1990. - № 3. - С. 130 - 133; Осипенко О.В., Козлов Ю. Г. Что отбрасывает тень // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. - 1989. - № 2. - С. 47 - 59; Проблемы теневой экономики // Изв. АН СССР. Сер. экон. - М., 1990. - № 2. - С. 86 - 113; Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор лит. и исслед. // Свобод. мысль. - 1991. - №17. - С. 119 - 125; Савельева Т. "Коза ностра" по-советски // Моя Москва. - 1991. - №10. - С. 4 - 5; Теневая экономика / Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. - М.: Экономика, 1991. - 159 с.; Шохин А.Н. О структуре и масштабах теневой экономики // Финансы СССР. - 1990. - № 7. - С. 23 - 28; Шохин А. Теневая экономика: Мифы и реальность // Экономика и жизнь. - 1990. - № 33. - С. 9.
15. Гиргинов Г., Янков М. Наука и творчество / Пер. с болг. - М., 1979. - С. 127.
16. Голіна В.В. Місце організованої злочинності в структурі загальної злочинності (на матеріалах Харківського регіону) // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 44.
17. Горщак А., Дидоренко Э., Иванов. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. - Луганск: РИО ЛИВД. - 1997. - 173 с.
18. Грошевий Ю.М. Процесуальні особливості розслідування і судового розгляду справ про злочини, вчинені організованою групою // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 24
19. Даньшин І.М. Щодо питання про кримінологічне поняття економічної злочинності // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. - Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. - С. 34

 
 

Цікаве

Загрузка...