WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

макросередовище. Аналізу-ються такі фактори: демографічні (тенденції в демографічному розвитку, реакція проекту на ці події й тенденції); економічні (вплив основних подій у сфері доходів, цін, кредитування на реалізацію проекту, реакція на ці події); природні (прогнози щодо вартості й доступності ресурсів, заходи по збереженню довкілля); науково-технічні (можливість використання проектом досягнень науково-технічного прогресу, можливі заміни вироблюваного товару); політичні (можливі наслідки зміни законодавчої бази, основні політичні події та їх вплив на реалізацію проекту); культурні (ставлення громадськості до проекту, реакція проекту на нововведення у сфері підприємництва та моральні цінності споживачів).
Ревізія мікросередовища дає змогу з'ясувати ситуацію у таких питаннях: ринки (зміни, що відбуваються на ринку, уточнення характеристик основних сегментів); клієнтура (ставлення за-мовників до проекту, конкурентів, якості товару, каналів руху товару, ціни, порядок прийняття рішення про покупку); конку-ренція (основні характеристики конкурентів, фактори, що впли-вають на поведінку конкурентів у майбутньому); система руху товару (характеристики основних каналів руху товару, рівень ефективності і можливість розвитку торговельної мережі); по-стачання (можливість поставки основних ресурсів, тенденції щодо каналів поставок); допоміжні й маркетингові організації (характеристики транспортних і складських послуг, ефективність заходів по просуванню товарів); контактні аудиторії (ефективність взаємин з контактними аудиторіями, проблеми в розвитку взаємин з контактними групами).
Ревізії зазнає також стратегія маркетингу, а саме, завдання й цілі маркетингу, відповідність основоположної стратегії марке-тингу завданням проекту, забезпеченість маркетингової діяльності ресурсами, аналіз розподілу ресурсів по сегментах, регі-
онах, товарах, якість товару, сервісу, торговельного апарату, за-ходів по просуванню товару, каналів руху товару.
Відтак проводиться ревізія служби маркетингу - її фор-мальної структури, функціональної ефективності, результатив-ності взаємодії з іншими службами організації.
Після цього проводиться ревізія окремих систем маркетингу:
інформації, планування, контролю та розробки нових товарів. Далі перевіряються товари, ціни, функціонування каналів руху товару, заходи по просуванню товарів. Потім ревізується система просування товарів. І, нарешті, проводиться ревізія резуль-тативності маркетингової діяльності проекту: аналіз витрат мар-кетингу (регулярність проведення аналізу витрат, можливість скорочення витрат по окремих видах маркетингової діяльності);
аналіз прибутковості (рівень прибутковості різних товарів, ринків, регіонів, каналів руху товару, стратегія роботи в ринкових сегментах з урахуванням рівня рентабельності); аналіз рен-табельності (періодичність проведення аналізу рентабельності, рівень рентабельності товарів, ринкових сегментів, регіонів і ка-налів руху товару).
Висновки
Для вирішення питань, які ставить перед комерційним ана-лізом проектний аналіз, використовується комплекс маркетинго-вих прийомів, об'єднаних у процес управління маркетингом. Про-цес управління маркетингом включає в себе аналіз ринкових можливостей, відбір цільових ринків, розробку комплексу мар-кетингу і реалізацію маркетингових заходів, які в сукупності дозволяють дати відповіді па такі питання: на якому ринку ре-алізовуватиметься продукція проекту; які характеристики ринку;
за якою ціною продаватиметься продукція проекту; які заходи по управлінню маркетингом треба здійснити для виведення продукції на ринок.
Аналіз ринкових можливостей використовує систему ринко-вої інформації, що в свою чергу поділяється на системи внутріш-ньої звітності, зовнішньої інформації, маркетингових досліджень, аналізу інформації.
Розробка комплексу маркетингу - це розробка товарів з урахуванням товарної стратегії проекту, ціноутворення, ор-ганізація руху товару та стимулювання збуту.
Вибір пріоритету здійснюється при постановці завдань ціно-утворення, оцінюються цінові межі попиту, проводиться оцінка витрат, порівнюються ціни і споживчі характеристики товарів конкурентів, вибирається метод ціноутворення (як правило, це встановлення ціни на основі забезпечення цільового прибутку), для чого використовується графік беззбитковості і робиться ос-таточний прогноз ціни з урахуванням знижок та надбавок.
Далі вибираються канали руху товару і визначаються їх про-гнозовані показники (оперативністю виконання замовлень, якістю складської мережі, координацією асортименту і т.д.). Визна-чаються способи просування продукції, розробляється план кам-панії по просуванню продукції проекту на ринок, оцінюються витрати на маркетингові заходи.
Маркетингові заходи здійснюються на базі стратегічних пла-нів, які призначені для створення і підтримання стратегічної від-повідності між цілями проекту та його маркетинговими можли-востями (розробляється програма проекту, визначаються загдан-ня й цілі, складаються плани розвитку товарного портфеля, ви-робляється стратегія зростання проекту), а також на базі опера-тивних деталізованих планів маркетингу.
План маркетингу містить зведення контрольних показників, опис наявної маркетингової ситуації, визначає поточні завдання й проблеми, формулює стратегію маркетингу конкретного товару, містить програму дій, бюджет та порядок контролю. Контроль полягає у порівнянні поточних показників з контрольними цифрами плану. Контролюється прибутковість для виявлення найперспективніших напрямів вкладення коштів.
Обов'язковим елементом маркетингової діяльності є марке-тингова ревізія, що являє собою комплексне, системне, об'єктивне і регулярне дослідження маркетингової діяльності проекту. Ревізії зазнає маркетингове середовище, стратегія маркетингу, діяльність служби маркетингу, а також окремі системи маркетингу.
Контрольні запитання
1. У чому полягає мета та завдання маркетингового аналізу проекту?
2. Чи відрізняється алгоритм проведення маркетингового аналізу для проектів виробництва ігового продукту та товару, що вже реалізований на ринку?
3. Що містить аналіз ринкових можливостей?
4. У чому зміст товарної стратегії проекту?
5. Яке місце у маркетинговому аналізі проекту займає ціни-утворення товару, організація каналів його просунення та стиму-лювання збуту?
6. Ключові складові плану маркетингу.
7.Мета проведення маркетингової ревізії.
Практичні завдання
Ситуація. Вивчається можливість реалізації проекту здійснення переробки овочей та фруктів. Продуктом проекту с товари:
1) овочеві сухі порошки;
2) високодисперсні овочеві й фруктові насти;
3) концентровані фруктові соки.
Структура середньорічного споживання порошків, паст та соків у різних країнах
Порошки Пасти Соки'
Росія 60,9/920 138,4/780 400.1/630
Україна 24.5 40,2 52,7
Молдова 12,4 3,6 29,4
Німеччина 35,9 70,5 128,5
Іспанія 12,3 34.5 90,0
Перу 23,0
----------^-----1. 45,4 37,9
'

 
 

Цікаве

Загрузка...