WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

або послуги проекту, що приводить до відносно короткострокового зростання продажів продукції і доповнює рекламу. Стимулювання збуту використовується в тих випадках, коли на ринок виводиться нова продукція, а також при потребі подальшого збільшення збуту і при переході товару в стадію зрілості. До прийомів стимулювання відносяться: знижки, продаж у кредит, преміальний продаж, конкурси та лотереї.
Пропаганда - це неособисте і неоплачуване стимулювання попиту на продукцію або послугу через поширення про них ко-мерційне важливих відомостей у друкованих засобах інформації, по радіо і телебаченню.
Визначення витрат на маркетингові заходи
Для прогнозування витрат па маркетингові заходи проекту використовують такі методи:
1. Залишковий метод. Спочатку виділяються кошти на всі елементи маркетингу, крім просування. Залишок надходить до бюджету витрат на маркетингові заходи. Недоліки методу полягають у відсутності зв'язку витрат з поставленими цілями і в нестачі коштів. Метод використовують для невеликих проектів.
2. Метод приросту бюджету. Новий бюджет маркетингових заходів складається на основі попередніх асигнувань, збільшуючи або зменшуючи бюджет попереднього року на певний процент. Перевагами методу є можливість використання вихідних даних і легкість визначення. Недоліком методу є те, що розмір бюджету недостатньо узгоджений з цілями. Тут велику роль відіграє інтуїція.
3. Метод паритету з конкурентами. Бюджет маркетингових заходів збільшується або зменшується залежно від дій кон-курентів. Його недоліки: це метод наздоганяючого, важко визна-чити витрати конкурентів на просування, заснований на при-пущенні про подібність організацій, яка здійснює проект, та кон-куруючої.
4. Метод частки від продажів. Бюджет маркетингових заходів пов'язується з надходженнями під збуту продукції проекту. Перевагою методу є взаємозв'язок продажів і маркетингових заходів. Недоліком методу є те, що заходи по просуванню про-дукції проекту проводяться після збуту, а не випереджують його.
5. Метод погодження цілей і завдані.. Організація, що здійснює проект, чітко визначає цілі у просуванні своєї продукції, з'ясовує, які завдання треба вирішити для Їх досягнення, а потім складає бюджет маркетингових заходів. Перевагами методу є чітке визначення цілей, погодження витрат з виконанням цільових завдань, адаптивність, легкість оцінки ефекту. До недоліків слід віднести складність визначення цілей та конкретних завдань.
6. Втілення маркетингових заходів
Стратегічне планування
Втілення в життя маркетингових заходів проекту полягає в стратегічному плануванні, плануванні маркетингу, організації контролю та ревізії маркетингу.
Стратегічне планування призначається для створення і під-тримання стратегічної відповідності між цілями проекту та його
маркетинговими можливостями. Воно виходить з наявності у проекті кількох сфер діяльності і має завданням виділення най-більш перспективних і привабливих з метою їх розвитку та скорочення найслабших.
Стратегічне планування має чотири основні етапи: вироб-лення програми проекту; постановка завдань і цілей; складання планів розвитку товарного портфеля проекту; розробка стратегії зростання проекту. Програма проекту звичайно формулюється у письмовому вигляді в офіційній програмній заяві організації. яка здійснює проект.
Постановка завдань і цілей здійснюється на розвиток прог-рами проекту. На основі програми ставиться завдання проекту, пов'язане із задоволенням певних потреб споживачів продукції проекту. З цього завдання випливають конкретні заходи по за-доволенню цих потреб і визначенню джерел коштів для фінан-сування цих заходів. Виходячи з цього, формулюються завдання в галузі маркетингу по збільшенню збуту і/або зниженню витрат. Для вирішення цих завдань маркетингу розробляються маркетингові стратегії, визначається вид товару або сегмент рин-ку. На цій основі виділяються найбільш рентабельні й привабливі напрями проекту (для вкладення в них інвестицій) і менш рентабельні (для вибіркового інвестування або вилучення з них коштів). Окрім того, організація, яка здійснює проект, повинна розробити стратегію зростання, орієнтовану на відкриття нових виробництв, спрямування зусиль в інші сфери діяльності.
Розробка плану маркетингу
План маркетингу має такі розділи: зведення контрольних показників; поточну маркетингову ситуацію; завдання і проблеми; стратегію маркетингу; програми дій; бюджет; порядок контролю. У першому розділі плану маркетингу міститься перелік кон-трольних показників, на які проект повинен вийти в результаті здійснення плану. Далі дається характеристика цільового ринку і становища проекту на ньому. При цьому особлива увага приді-ляється величині ринку, його сегментам, факторам середовища, потребам споживачів, наявним основним товарам та конкурентам. На основі проведеної оцінки ставляться завдання і визначаються пов'язані з ними проблеми. Завдання конкретизуються.
У наступному розділі плану маркетингу викладається стра-тегія маркетингу, яка включає конкретні стратегії стосовно цільових ринків комплексу маркетингу і рівня витрат на мар-кетинг. Маркетингові стратегії розвиваються в програмах дії, які відображають зміст заходів, строки їх проведення, відповідальних виконавців та рівень витрат на них. Згідно з цими програмами розробляється бюджет маркетингових заходів. На завершення визначається порядок контролю за здійсненням наміченого плану.
Для постійного нагляду за виконанням маркетингових планів проекту та відповідності поставлених в них цілей наявній маркетинговій ситуації створюється система маркетингового контролю. Це контроль за виконанням річних планів, контроль прибутковості та стратегічний контроль.
Контроль за виконанням річних планів призначається для нагляду за виконанням планів через порівняння поточних показ-ників з контрольними цифрами плану. До основних засобів кон-тролю належать аналіз можливостей збуту, аналіз частки рийку, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом, на-гляд за ставленням клієнтів.
Контроль прибутковості призначається для виявлення най-перспективніших напрямів вкладення коштів, що досягається че-рез визначення рівнів рентабельності по окремих товарах, регіонах, ринкових сегментах, каналах збуту та розміром замов-лень.
Стратегічний контроль є засобом для нагляду за відповід-ністю програми, завдань і стратегії проекту поточній та прогно-зованій ринковій ситуації. Він здійснюється за допомогою ревізії маркетингу. Всі типи контролю завершуються виробленням про-позицій щодо коригування маркетингових стратегій проекту.
Ревізія маркетингу
Маркетингова ревізія являє собою комплексне, системне, об'єктивне й регулярне дослідження маркетингової діяльності проекту. Спочатку визначаються особи, які займатимуться ревізією, її періодичність, ділянка ревізії, перелікпитань, що їх мають розглянути ревізори, уточнюється охоплення ревізією, ступінь конфіденційності, вид підсумкового документа.
Ревізії підлягає маркетингове

 
 

Цікаве

Загрузка...