WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

не повинні перевищувати суми економії витрат продавця по збуту великих партій продукції); знижка за продаж авансом; функціональні знижки (знижки торговельним посередникам, які пропонуються за вико-нання певних функцій при продажу, скажімо, за підготовку товару до продажу, за демонстрацію працездатності, зберігання, ведення обліку); сезонні знижки за позасезонні покупки (такі знижки дають змогу підтримувати стабільний рівень виробництва). Використовуються також залік - зменшення ціни нового товару за умови здавання старого (телевізори, автомобілі) та надбавка до ціни при продажу в кредит, яка залежить від суми платежу і строків надання кредитів. До того ж, слід зважати на можливість ініціативної зміни цін під час здійснення проекту. Причинами зниження цін можуть бути недозавантаженість виробничих потужностей, скорочення власної частки ринку. Витрати при цьому мають бути покриті за рахунок зростання обсягів збуту.
Причинами підвищення цін, як правило, є інфляція, наявність сталого попиту, реакція на зміну ціни конкурентом. Ціни підвищуються через скасування знижок або запровадження до-рожчих варіантів продукції.
5. Організація руху товару
Канали руху товару
Канал руху товару проекту являє собою сукупність організацій або окремих осіб. зайнятих передачею права власності на товар проекту під час його руху від виробника до споживача. Функції каналів руху товару такі: продаж товару; збирання інформації, необхідної для планування та організації руху товару; встановлення контактів з потенційними споживачами; участь у просуванні товару; пристосування товару до вимог споживача; організація та проведення переговорів з метою передачі товару від виробника до споживача; організація руху товару, пов'язана з транспортуванням іскладуванням товару; фінансування; прийняття ризику. Здійснюючи проект, використовують два базові типи каналів руху товару - прямі та непрямі.
Прямі канали руху товару пов'язані з переміщенням товарів від виробника до споживача без використання незалежних по-середників. Способи організації прямих каналів руху товару такі: торгівля розносом, посилкова торгівля, торгівля через власну торговельну мережу. Здійснюючи проект, прямі канали руху то-вару слід використовувати в таких випадках: коли ринок спо-живачів є сконцентрованим; продукція потребує організації спе-ціалізованої служби сервісу; продукція є вузькоспеціалізованою за призначенням; ціна на ринку ііестабільна і цінові зміни слід вносити оперативно; специфіка продукції проекту потребує вне-сення оперативних змін до конструкції за умовами експлуатації; існує широка мережа власних складів.
Непрямі канали руху товару пов'язані з переміщенням то-варів від виробника до незалежного учасника руху товару, а потім до споживача. Непрямий канал характеризується рівнем та шириною каналу і використовується в тих випадках, коли продукція проекту виводиться на недостатньо вивчений риігок або коли продукція поставляється без передпродажної підготовки, а післяпродажний сервіс не є складним.
При виборі типів каналів руху товару проекту беруться до уваги такі фактори: характеристики споживачів (кількість, кон-центрація, потреби, мотивація); потенціал організації виробника товару (цілі, стан ресурсного забезпечення, досвід); характерис-тики товарів (споживчі показники, включаючи умови зберігання, вартість, потенційний обсяг випуску); характеристики організацій-конкурентів (споживчі показники товару, потенційний обсяг випуску, вартість, показники каналів руху товару). Треба врахувати, що у відносинах між виробниками та учасниками збуту наголос робиться на ціновій політиці, умовах продажу, те-риторіальних правах, структурі послуг (відповідальність, три-валість контракту й умови його припинення).
Цінова політика пов'язана зі знижками, що Їх одержують учасники збуту за виконання торговельних функцій, масові за-купівлі, оплату готівкою, а також з розмірами комісійних. Умови продажу визначають ціну і гарантії якості, умови оплати й транспортування, компенсацію за непродану продукцію та знижки за повернення. Територіальні права визначають географічні райони, де можуть діяти учасники збуту і цільові ринки. Струк-тура послуг характеризує роль кожного учасника каналів збуту. Вона визначає, хто навчає торговельний персонал, поставляє то-вари. проводить рекламні заходи, зберігає запаси.
Організація руху товару характеризується такими показни-ками: оперативністю виконання замовлень; здатністю термінової поставки продукції на спсцзамовлення; можливістю заміни товару на якісний; забезпеченням різних партій товару; наявністю ефективної служби ссрнісу; рівнем цін надання послуг; якістю складської мережі; рівнем запасу товару та запасних частин; ко-ординацією асортименту; стабільністю поставок.
Просування продукції проекту
До комплексу заходів з просування продукції проекту входить реклама, стимулювання збуту і пропаганда.
Реклама покликана розповсюджувати відомості про органі-зацію, яка здійснює проект, впливати на процес прийняття рі-шення про покупку, надавати допомогу продавцям, підтримувати позитивні емоції у осіб, що придбали товар, поширювати інформацію про сервіс, формувати позитивне ставлення до ор-ганізації, яка здійснює проект.
Рекламні заходи проекту мають такі етапи: з'ясування цілей рекламної кампанії (вони можуть бути пов'язані з попитом або з образом (іміджем); звичайно цілі комбінуються і їх досягнення контролюється на кожному етапі рекламної кампанії); встанов-лення відповідальності (відповідальним може бути власний рекламний підрозділ або зовнішнє рекламне агентство); складання детального бюджету рекламної кампанії (визначення витрат на розробку і видання рекламної друкованої продукції, розробку й виготовлення етикеток і фірмових упаковок, рекламні заходи через засоби масової інформації, придбання, виготовлення, копіювання й дублювання рекламних кіно- і відеофільмів, виготовлення стендів, муляжів і рекламних щитів, зберігання, експедирування рекламних матеріалів, оформлення вітрин, вис-тавок-продажів, відрядження працівників на виставки); розробка рекламних тем (орієнтація на товар або послугу, на споживачів, інституційна орієнтація, пов'язана з образом організації, що здій-снює проект); вибір засобів реклами з урахуванням специфіки товару проекту, характеру аудиторії, ступеня охоплення ринку, частоти звернення, ступеня впливу, строку надання, вартості; створення рекламних оголошень (визначається зміст послання, місце оголошень, приміром, у передачі чи в друкованому виданні, кількість використовуваних варіантів базового послання); ви-значення строку виходу реклами (кількість показів даного ого-лошення. пора року, час зміни базових тем, координація реклами та інших інструментів просування); аналіз спільних зусиль (виз-начається частка витрат кожного учасника збуту, приміром, вир-обника і роздрібної торгівлі, уточнюються завдання івідпові-дальність кожного учасника рекламної кампанії).
Стимулювання збуту - це короткочасні спонукальні заходи заохочення покупки товару

 
 

Цікаве

Загрузка...