WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

прогнозування одержують, використовуючи систему маркетингової інформації, після аналізу ринкових можливостей проекту і після лозиціюваиня продукції проекту на ринку. Слід додати, що прогнозування збуту має здійснюватися з урахуванням формування потенційного товарного портфеля проекту, у тісному зв'язку з процесом ціноутворення, з огляду на вибір каналів руху товару, а також беручи до уваги активний вплив на попит через здійснення запланованих заходів з просування товару.
При цьому слід зважати на те, що інвестиційний проект може мати за мсту або збільшення обсягів випуску раніше ви-готовлюваної продукції, або випуск вже існуючої на ринку, але нової для організації, що здійснює проект, або виробництво цілком нового товару.
1. Метод простого аналізу тренда полягає в тому, що обсяг збуту прогнозується ііа основі недавніх або поточних показників. Так, приміром, якщо обсяг збуту продукції організації, яка здій-снює проект, збільшувався у середньому на 10% протягом кількох попередніх років, то передбачається, що показники наступного року дещо (на 2-5%) перевищать це значення. Недолік методу в тому. що не враховуються минулі коливання в продажах, стан економіки, мінливість смаків споживачів, ступінь насиченості ринку, а також те, що темпи зростання обсягів збуту організацій-конкурентів можуть змінитися внаслідок дії цих факторів.
2. Метод аналізу частки на ринку є аналогічним поперед-ньому, але прогноз грунтується на припущенні, що частка про-дукції організації, яка здійснює проект, на ринку не зміниться. Недоліки методу ті самі, що й у методу простого аналізу тренда. Перевагою методу є те, що він дає змогу організації, яка здійснює проект, зорієнтувати свої показники на середні показники галузі.
3. Метод колективного аналізу керівників і спеціалістів по-лягає в тому, що вони під час ділової зустрічі обговорюють пер-спективи і визначають оцінки обсягів збуту на основі власного досвіду, результатів аналізу ринкових можливостей та можливо-стей своєї організації, а також ділової інтуїції. Метод спирається на неформальний аналіз, що є ефективним у поєднанні з іншими методами, оскільки дає змогу інтерпретувати Їх дані. З огляду на те, що керівники самі беруть участь у визначенні майбутніх обсягів збуту та цін, вони розділяють і відповідальність за точність прогнозування.
4. Метод опитувань торговельного персоналу дає змогу виз-начити нові тенденції, сильні й слабкі сторони запропонованої продукції, оцінити опір споживачів новому товару, з'ясувати риси масових користувачів, розподілити прогнози збуту по товарних категоріях, групах споживачів і районах. Недоліком методу є тс, що торговельний персонал неадекватно сприймає ситуацію і часто дає зміщені оцінки, а також може неправильно інтерпретувати бажання покупців.
5. Метод опитувань споживачів дає змогу організації, яка здійснює проект, одержати інформацію про наміри зробити по-
купку, про рівень споживання, зміну торгових марок, періоди й причини покупок. Недоліком методу є те, що іноді поведінка споживачів різниться від ними декларованої. Така різниця осо-бливо часто проявляється в умовах зниженої платоспроможності населення.
6. Метод нарощування ринку полягає в тому, що дані про-гнозів обсягів збуту збираються з окремих ринкових сегментів, а потім зводяться разом. При цьому слід зважати на те, що смаки споживачів, конкуренція, чисельність споживачів по географічних сегментах можуть різнитися.
7. Метод пробного маркетингу являє собою своєрідний різновид методу нарощування ринку. Сукупний обсяг можливого збуту оцінюють, виходячи з короткострокових, географічне обмежених продажів товару. Під час пробних продажів прово-диться маркетингова кампанія. Метод є ефективним для нових товарів, і навіть той його недолік, що пробні ринки неспроможні адекватно відобразити можливий обсяг збуту для всіх регіонів, не зменшує його практичної ваги для прогнозування обсягів збуту продукції інвестиційного проекту.
8. Для прогнозування обсягів збуту можуть використовува-тися методи статистичного аналізу. Втім, застосування цих методів обмежене через відсутність як математичних ринкових моделей, так і вірогідних баз даних щодо стану ринку (особливо внутрішніх ринків СНД).
Залежно від цілей проекту вибирають відповідний метод прогнозу збуту або їх поєднання. Прогноз обсягу збуту вже ви-роблюваного товару повинен використовувати методи аналізу тренда, аналізу частки на ринку, оцінки керівників і спеціалістів, а також опитувань торговельного персоналу або їх поєднання. За відсутності істотних змін в економіці, за умов конкуренції та з огляду на можливості споживачів такі методи забезпечують прийнятну точність.
Прогноз обсягу збуту товару, нового для організації, яка здійснює інвестиційний проект, але відомого на ринку, має ви-користовувати методи оцінки керівників і спеціалістів, опитувань торговельного персоналу та споживачів, пробного марке
тингу або їх поєднання. Втім, прогноз обсягів збуту буде точним лише відносно, оскільки особливо складно оцінити продажі пер-шого року, ставлення споживачів та поведінку конкурентів. Про-гноз обсягів збуту товарів, нових і для організації, яка здійснює:
проект, і для галузі, має спиратися на метод пробного маркетингу і метод оцінок керівників та спеціалістів.
Прогнози обсягів збуту слід періодично коригувати як у пе-ребігу підготовки проекту, так і під час початкового періоду здійснення проекту, що дає змогу використовувати нові дані і зменшує розрив між прогнозами та реальною ситуацією. Однак прогнози повинні проводитися з урахуванням вартості викорис-тання різних методик. Звичайно існує поріг, вище якого збіль-шення вигоди від одержання додаткової інформації про обсяг збуту не виправдовує додаткових витрат.
Залежно від ступеня невизначеності наявних даних може бути складено один оптимальний прогноз імовірного обсягу збуту, запропоновано широкий прогноз з урахуванням найважливіших невизначеностей, розроблено комплекс прогнозів і сценаріїв, що відображає різноманітні можливі в майбутньому ситуації.
4. Розробка комплексу маркетингу
Комплекс маркетингу містить заходи, які використовує ор-ганізація під час здійснення інвестиційного проекту з метою впливу на попит на свій товар. Розробка комплексу маркетингу проекту включає розробку товарів (формування товарного порт-феля проекту), ціноутворення по кожному товару проекту, ор-ганізацію руху та просування товару.
Ціноутворення продукту проекту
Упорядкована методика формування ціни на продукцію має такі етапи:
1) постановка завдань ціноутворення;
2) визначення ціпових меж попиту;
3) аналіз витрат;
4) аналіз цін і товарів конкурентів;
5) вибір методу ціноутворення;
6) встановлення остаточної ціни.
Постановка завдань ціноутворення полягає у визначенні організацією, яка здійснює проект, своїх пріоритетів на поточному етапі. Це може бути забезпечення виживання, щоставиться за мету в тих випадках, коли на ринку надто багато виробників і існує гостра конкуренція або

 
 

Цікаве

Загрузка...