WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

ціноутворенні;
в) організації руху і просуванні товару;
г) усіх вище перелічених заходах.
3. Життєвий цикл товарів відображає:
а) ефективність рекламної кампанії;
б) рівень витрат на гарантійне обслуговування;
в) порядок виведення на ринок нових моделей;
г) залежність від грошових надходжень.
4. Сегментування ринку це:
а) розподіл товарів на групи з огляд на їх споживчі якості;
б) розподіл регіонів збуту між основними виробниками;
в) процес поділу споживачів на групи;
г) розподіл виробленої продукції між оптовими покупцями.
5. Комплекс заходів з просування товру - це:
а) створення мережі дилерів;
б) реклама, стимулювання збуту, пропаганда;
в) розширення каналів руху товару;
г) укладання угод про наміри щодо розширення збуту товарів проекту.
6. Розробка нових товарів - це:
а) розробка конструкторсько-технологічної документації;
б) генерування принципу дії нового товару;
в) пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виготовлення та випробування дослідного зразка, організація серійного виробництва;
г) розробка товарної стратегії проекту.
Опорний конспект до теми
Комерційний аналіз
1. Мета, методи та основні види комерційного аналізу.
Метою комерційного аналізу інвестиційного проекту є оцінка інвестиції з погляду перспектив кінцевого ринку для продукції чи послуг.
Завданнями комерційного аналізу є відповіді на питання:
" якими є характеристики ринку, де рсалізуватиметься продукція або послуги проекту;
" за якою ціною продаватимуться продукція чи послуги;
" які заходи з управління маркетингом треба буде здійснити для виведення продукції чи послуг на ринок і яка вартість цих заходів.
Комерційний аналіз грунтується на п'яти основних підходах, згідно з якими організації ведуть свою промислово-ринкову діяльність. Це такі концепції:
" вдосконалення виробництва;
" вдосконалення товару;
" інтенсифікація комерційних зусиль;
" маркетинг;
" соціально-етичний маркетинг.
Система маркетингової інформації
Комерційний аналіз використовує безперервне збирання та опрацювання інформації, а також підготовку й коригування прогнозів ринкових факторів у міру формування й розвитку ринкової ситуації, що утворює систему маркетингової інформації. Система маркетингової інформації складається з чотирьох допоміжних систем:
" внутрішньої звітності;
" збирання зовнішньої інформації;
" маркетингових досліджень;
" аналізу інформації
Система збирання зовнішньої інформації призначається для забезпечення необхідною інформацією про стан середовища про-екту, в якому він діє. Джерелами зовнішньої інформації є газети, журнали, телебачення, радіо, публіковані річні звіти, виробнича статистика, статистика споживання, галузеві журнали й газети організацій та підприємств, видання організацій і підприємств з даними про вироблювану продукцію, спеціалізовані видання, особисті контакти з клієнтами, працівниками інших організацій і підприємств, постачальниками, здобування відомостей у спеціалізованих організацій, реклама конкурентів.
Процес управління маркетингом
З метою комерційного аналізу інвестиційного проекту застосовується відомий процес управління маркетингом.
2. Аналіз ринкових можливостей
В умовах конкретної інвестиційної ситуації вирішується завдання аналізу ринкових можливостей, а саме, проводиться аналіз мікросєредовища та макросередовища проекту, аналіз роз-дрібного та оптового ринку.
Аналіз мікро- та макросередовища проекту
Під мікросередовищем проекту розуміється сукупність відношень, що складаються всередині організації, яка здійснює ін-вестиційний проект, між організацією іклієнтами, організацією конкурентами.
Для аналізу потенційних покупців використовуються такі показники: становище на ринку, частка в загальному споживанні товару, основні постачальники продукції, вимоги фірми до про-дукції, організаційна структура, торговельні потужності, методи роздрібної торгівлі, умови надання пільг покупцям і постачаль-никам, ефективність каналів реалізації, загальний обсяг продажів, рентабельність торговельних операцій, розміри витрат на збут, вартість утримання складів, розмір комісійних, одержуваних фірмою за посередництво.
Аналіз роздрібного та оптового ринків
Роздрібний або споживчий ринок являє собою ринок покупців товарів і послуг для особистого споживання. Процес загального вивчення роздрібного ринку має включати визначення самого ринку (насамперед ідеться про товари й покупців цих товарів, які відрізняються рівнем доходів і споживання, соціальним становищем, національністю, культурними традиціями) та визначення факторів, що зумовлюють поведінку покупця при здійсненні купівлі (економічних, науково-технічних, політичних, факторів культурного середовища). Процес прийняття покупцем рішення ііро придбання товару полягає в усвідомленні ним потреби в товарі, в пошуку інформації про товар, виборі прийнятного варіанта покупки, прийнятті рішення про покупку та реакції на покупку.
Оптовий ринок - це ринок осіб або організацій, зацікав-лених у товарах і послугах для їх подальшого використання в процесі виробництва, перепродажу або перерозподілу. Оптовий ринок репрезентований підприємствами, що закуповують товари для Їх подальшої переробки, організаціями-посередниками, які перепродують придбані товари з метою одержання прибутку, державними установами, що здійснюють покупки задля забез-печення виконання своїх функцій.
3. Прогноз обсягів збуту продукції проекту
Вивчення поточного рівня попиту здійснюється в такій послідовності: досліджується сукупний попит на товар; аналізуються сукупні потреби в товарі іга даний момент; розгля-даються потреби в товарі в певному регіоні; вивчаються потреби тих категорій покупців, яким даний товар може бути проданий; визначаються вимоги споживача до товару і фактори переваги при виборі товару покупцем (новизна й технічний рівень товару; якість; рівень післяпродажного сервісу; асортимент; якість упа-койки; кліматичні умови; діючі стандарти; надійність; ціна; репутація постачальника; унікальність; дизайн; надійність поставок; наявність післяпродажного сервісу);
Відбір цільовихсегментів та позиціювання тавару на ринку.
Позиціювання товару - це визначення його місця на ринку серед іннгих аналогічних йому товарів з погляду самого спожи-вача. Після вибору сегмента, в який буде виведено продукцію проекту, слід провести аналіз наявних в ньому конкурентів. Цс дасть змогу прийняти рішення про позиціювання свого товару. При цьому можливі два варіанти дій: зайняти місце поруч з одним ізконкурентів і вести з ним боротьбу за першість у даному сегменті або вийти на ринок з новими продуктами, виробленими з урахуванням нових запитів споживачів.
Прогнозування обсягів збуту продукції проекту
При цьому слід зважати на те, що інвестиційний проект може мати за мсту або збільшення обсягів випуску раніше ви-готовлюваної продукції, або випуск вже існуючої на

 
 

Цікаве

Загрузка...