WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат


Реферат на тему:
Комерційний аналіз інвестиційного проекту
План
1. Мета, методи та основні види комерційного аналізу
2. Аналіз ринкових можливостей.
3. Прогноз обсягів збуту продукції проекту.
4. Розробка комплексу маркетингу.
5. Організація руху товару.
6. Втілення маркетингових заходів.
1. Мета, методи та основні види комерційного аналізу
Метою комерційного аналізу інвестиційного проекту є оцінка інвестиції з погляду перспектив кінцевого ринку для продукції чи послуг.
Завданнями комерційного аналізу є відповіді на питання:
" якими є характеристики ринку, де рсалізуватиметься продукція або послуги проекту;
" за якою ціною продаватимуться продукція чи послуги;
" які заходи з управління маркетингом треба буде здійснити для виведення продукції чи послуг на ринок і яка вартість цих заходів.
Для розв'язання завдань, які ставить перед комерційним аналізом проектне планування, використовуються ефективні підходи до оцінки ціни, попиту і пропозиції, розроблені світовою практикою. Передбачається також, що протягом часу здійснення проекту застосовується стратегія активного впливу на ринок, яка характеризується відмовою від практики пасивного присто-сування до ринкових умов і переходом до політики впливу на ринок конкретного споживача продукції. Комерційний аналіз ураховує, що орієнтація па ринок збуту є дуже важливою озна-кою маркетингової стратегії управління інвестиційним проектом і виражається в перенесенні центрів економічних рішень у збутові ланки, 3 цього випливає, що основними об'єктами вивчення і впливу стають споживач, конкурент, кон'юнктура ринку, якісні характеристики товару, умови руху товару та заходи по просу-ванню товару на ринок.
Комерційний аналіз грунтується на п'яти основних підходах, згідно з якими організації ведуть свою промислово-ринкову діяльність. Це такі концепції:
" вдосконалення виробництва;
" вдосконалення товару;
" інтенсифікація комерційних зусиль;
" маркетинг;
" соціально-етичний маркетинг.
Ці концепції уособлюють різні періоди в.економіці розвину-тих капіталістичних країн і мають загальну тенденцію - перене-сення акценту з виробництва й товару на комерційні зусилля, але разом з тим всі вони тією чи іншою мірою можуть бути за-стосовані в промислово-ринковій діяльності підприємств і ор-ганізацій у державах з перехідною економікою та при ко-мерційному аналізі інвестиційних проектів. Залежно від існуючого на ринку попиту і пропозиції на певний товар, а точніше, від їх співвідношення, розрізняють "ринок продавця" і "ринок покупця". Перший утворюється тоді, коли попит значно перевищує пропозицію. Збут не вимагає від продавця особливих зусиль. Другий виникає, коли пропозиція перевищує попит. Це змушує продавця вживати певних заходів для збуту товару. Для ринку країн з перехідною економікою на початкових етапах властивий перший тип ринку, але тенденції в світовій економіці підтверджують відносну нетривалість його існування. Ця обста-вина, а також те, що продукція певної частини інвестиційних проектів призначена на експорт і продаватиметься на ринках розвинених капіталістичних країн, зумовлюють необхідність за-стосовувати інструментарій та ринкові прийоми, властиві для сформованих ринків, - концепції маркетингу і соціально-етич-ного маркетингу. Звісно, це не виключає застосування в обгрун-тованих випадках інших ринкових концепцій. Їх застосування та поєднання значною мірою залежать і від виду товару, і від кон-кретного ринку. Слід ураховувати, що застосування тієї чи іншої концепції зумовлює використання певного набору вихідних пе-редумов і ринкових прийомів для аналізу ринку, а також певного типу ринкової політики. Таким чином, правильність застосування ринкових прийомів забезпечить прийнятну точність одержаних показників і необхідний вплив на поведінку ринкових факторів у перебігу здійснення проекту.
Система маркетингової інформації
Комерційний аналіз використовує безперервне збирання та опрацювання інформації, а також підготовку й коригування прогнозів ринкових факторів у міру формування й розвитку ринкової ситуації, що утворює систему маркетингової інформації. Система маркетингової інформації складається з чотирьох допоміжних систем:
" внутрішньої звітності;
" збирання зовнішньої інформації;
" маркетингових досліджень;
" аналізу інформації.
Система внутрішньої звітності спрямована на відображення поточної ділової інформації, а також видачу оперативних даних-Джерелами внутрішньої інформації є статистична звітність, бух-галтерська звітність, результати внутрішніх досліджень, акти ре-візій та перевірок тощо.
Система збирання зовнішньої інформації призначається для забезпечення необхідною інформацією про стан середовища про-екту, в якому він діє. Джерелами зовнішньої інформації є газети, журнали, телебачення, радіо, публіковані річні звіти, виробнича статистика, статистика споживання, галузеві журнали й газети організацій та підприємств, видання організацій і підприємств з даними про вироблювану продукцію, спеціалізовані видання, особисті контакти з клієнтами, працівниками інших організацій і підприємств, постачальниками, здобування відомостей у спеціалізованих організацій, реклама конкурентів.
Маркетингові дослідження передбачають точне формулю-вання завдань, що стоять перед інвестиційним проектом, і виз-начення цілей маркетингових досліджень. Цілі можуть полягати в попередньому збиранні інформації про ринок, клієнтів, конку-рентів, просування товару, у відборі джерел інформації для по-легшення пошуку необхідних даних. На цьому етапі виробляється план відбору інформації, яку можгіа поділити на вторинні й первинні дані. Як вторинні дані використовується інформація, яка була створена раніше й існує в готовому вигляді. Як правило, вторинні дані є неповними, неточними або застарілими. Це вимагає, в свою чергу, проведення додаткових заходів по збиранню нової інформації, тобто первинних даних. З цією метою складається план збирання інформації, в якому дістають відображення способи збирання даних (спостереження, експеримент, опитування); інструментарій дослідження (анкети тощо); план вибірки, що визначає: об'єкти опитування, кількість респондентів і методи їх відбору; способи встановлення контактів з цільовою аудиторією (по телефону, поштою, на основі особистого контакту); збирання інформації, яке полягає в прак-тичному здійсненні намічених у плані заходів; аналіз зібраної інформації, який зводиться до вивчення й опрацювання за допо-могою спеціальних методів і прийомів та подальшого здобуття необхідних даних; подання результатів досліджень у вигляді звіту з аналізом даних, статистичною інформацією та інтерпретацією фактів.
Призначення системи аналізу інформації полягає в опрацю-ванні даних, що дають змогу зробити висновки й накреслити ос-новні шляхи розв'язання проблем. Система включає в себе ста-тистичний банк (набір сучасних статистичних методик і методів опрацювання інформації, в тому числіметод відносних величіні, метод

 
 

Цікаве

Загрузка...