WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання - Реферат

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання - Реферат

особливим договором, а полягають у площині більш зруч-ного доступу до одного з видів сировини чи сприятливістю умов отримання кредиту; в такій ситуації відіграє роль репутація фірми, досвід її діяльності в певній галузі, надійність співпраці з контрагентами. Іноді бар'єр утворює сам процес виробництва, коли успіху може досягти лише підприємство, що діє у великих масштабах, залучає значні капітальні ресурси. Різновидом бар'єрів є вертикальна інтеграція, коли фірма поєднує ефективне виробництво з ефективним збутом продукції, попереджаючи т. зв. "подвійну маржиналізацію". Особливістю такого методу збільшення ринкової влади є те, що створюються перешкоди на шляху вступу нових суперників до певного ринку на окремий відрізок часу, тобто уникається потенційна конкуренція [5, 33-36].
Для створення та закріплення вищезгаданих бар'єрів у транзитивній економіці України склалася досить сприятлива ситуація: динамічність юри-дичноїбази можна використати на власну користь; наявність корупції, пок-ладання на особисті зв'язки, що мають корені ще в командно-адміністра-тивній системі, утворюють неринкові бар'єри; вертикально інтегровані орга-нізації, що раніше мали міністерське підпорядкування, усіма силами пе-решкоджають власній реструктуризації та заважають успішній демонопо-лізації національного господарства.
Перед будь-яким підприємством стоїть вибір: вступити в цінову кон-куренцію чи скоординувати процес ціноутворення із суперниками. Поте-нційно кооперація більш вигідна, ніж незалежна діяльність, тому що фірми збільшують сьогоднішній прибуток більше, ніж це дозволяє зробити їхня економічна влада. Ця залежність проілюстрована на рис. 1 [1, 96-112].
Рис. 1. Цінова конкуренція та кооперація
Пунктирна лінія являє собою рівність між середньою економічною вла-дою та відношенням прибутку до доходу. Фірми знаходяться на цій лінії лише в тому випадку, якщо вони та їх конкуренти максимізують коротко-строковий прибуток. У випадку, коли фірми знижують ціни сьогодні у сподіванні на отримання майбутнього прибутку, вони знаходяться нижче пунктирної лінії. Якщо фірми збільшують поточний прибуток за межі еконо-мічної влади шляхом колективних дій, то вони знаходяться в сфері коопе-рації.
Чому одні фірми конкурують, у той час як інші кооперуються? Щоб зрозуміти фактори, що схиляють фірму до однієї чи до іншої стратегії, проаналізуємо ці два крайні випадки окремо.
Термін "цінова конкуренція" часто використовується економістами, але не завжди під одним і тим самим значенням. Деякі посилаються на нього як на акт встановлення цін нижче переважаючого ринкового рівня. Але коли фірми роблять диференційовані продукти, то немає єдиної ринкової ціни і цінова конкуренція втрачає своє значення. Необхідно визначення цінової конкуренції, що застосовується не тільки до ринків з ідентичними продуктами. Ступінь цінової конкуренції визначається як процентне відхилення дійсної ціни (p0) від ціни, що максимізує короткострокові прибутки (p*), тобто [1, 99]. При будь-яких умовах падіння ціни нижче оптимального рівня фірма вступає в цінову конкуренцію, очікуючи зменшення прибутку в поточному періоді, але збільшення в майбутньому.
Збільшення попиту в майбутньому зазвичай відбувається за рахунок найближчих суперників. Збільшений попит перетворюється в більш високу економічну владу, що і є сенсом цінової конкуренції. Ті, хто програв, зникають з економічного ландшафту через банкрутство, злиття чи погли-нання. Тривалість цінової конкуренції пропорційна ступеню конкуренції. Чим більшим поточним прибутком жертвує фірма, тим швидше вирішується питання існування суперників. Але кожна фірма повинна обережно оцінювати майбутню відповідь суперників і мати достатній запас економічної влади, щоб витримати можливу цінову війну.
Цінова конкуренція проявляє свою корисність, коли затримує вхід но-вих фірм: якщо бар'єри на вході в ринок відносно низькі, то поточна висока ціна збільшує наплив потенційних конкурентів, тим самим зменшуючи майбутній попит фірми. Вона швидше за все виникає, якщо вхідні бар'єри низькі, довгострокові замінники сильні, існує надлишок потужності, і не очікується відплата з боку суперників чи уряду [4, 477-496].
Чому цінова конкуренція так рідко використовується вітчизняними під-приємствами? Це виникає через неоптимальну структуру витрат: енергоємність, капіталомісткість, трудомісткість валового національного продукту перевищують усі припустимі зарубіжною практикою норми. Водночас досить часто можна почути звинувачення іноземних корпорацій на адресу українських підприємств у демпінговій практиці, тобто зниженні ціни нижче собівартості. Цьому є просте пояснення: виробництво, що раніше орієнтувалося на експорт у країни "соціалістичного табору", не знаходить інших шляхів реалізації своєї продукції, тільки як за дуже низькими цінами, через неможливість конкурувати по якісних характеристиках із західними взірцями.
Протилежна стратегія - цінова кооперація. У цьому випадку фірми суттєво підвищують рівень своєї економічної влади, використовуючи спільне ціноутворення, фірми вступають у змову (формальну чи неформальну) проти споживачів. Найбезпечнішою формою прояву картельного ціноутворення є цінове лідерство.
Ступінь цінової кооперації дорівнює негативному ступеню цінової конкуренції, тобто [1, 113-132]. Для того, щоб така стратегія була життєздатною, необхідно, щоб інші фірми діяли в кооперації. Важливий аспект - це проблема вільного гравця, що погоджується встановлювати лише ту ціну, яка максимізує його власні прибутки. Коли всі фірми приймають таку стратегію, кооперація стає неможливою.
Вибір, що мають суперники, проілюстровано на рисунку 2. Якщо суперник вступає в кооперацію і очікує від інших таких же дій, то він знаходиться на шляху А. Якщо фірма очікує кооперації від інших, але сама відмовляється кооперуватися, вона отримає навіть більше прибутку, шлях Б (вільний гравець). Але відмова від кооперації та високі прибутки вільного гравця примушують інших відмовитись від кооперації, в цьому випадку при-буток взагалі зникає (шлях В).

 
 

Цікаве

Загрузка...