WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фактори формування регіональної політики - Реферат

Фактори формування регіональної політики - Реферат

ефективності та екологічної безпеки цього процесу. Тобто розглянуті вище базові властивості є провідними внутрішніми факторами "росту", а їхня сприятливість - своєрідним трампліном, який дозволяє траєкторії соціально-економічного розвитку регіону йти по висхідній.
Стратегія розвитку регіону повинна значною мірою залежати від стану виробничого потенціалу, ступеня прогресивності галузевої структури госпо-дарства, у першу чергу, промисловості, від науково-технічного рівня виробництва, наукомісткості технологій суспільно-природної взаємодії, ефективності водогосподарських та агрохімічних меліорацій тощо, які не тільки зумовлюють рівень соціально-економічного розвитку регіону, але й характер необхідних трансформацій усіх сфер його економічного та соціального життя. Зазначені вище базові суспільно-територіальні власти-вості відіграють значну роль у формуванні вихідних, дуже важливих у концепції соціально-економічного розвитку будь-якого регіону характерис-тик: податкоспроможності, формування податкового потенціалу, фінансової стійкості, інвестиційної привабливості. Адже без відповідного фінансового, зокрема, інвестиційного забезпечення, без чіткої регіональної фінансової та податкової політики всі програми технологічної та структурної перебудови економіки та соціальної сфери залишаються тільки на папері.
Для підсилення фінансового забезпечення економічного зростання дуже важливою є інвестиційна привабливість регіону. Від неї значною мірою залежать можливості території щодо забезпечення надійного ефекту від довгострокового вкладання капіталу та інших видів інвестицій у розвиток економіки. Інвестиційна привабливість - складна поліструктурна категорія, яка відображає інтегративні можливості регіону щодо ефективності інвестування в господарство, розширення його участі в територіальному поділі праці, нарощування податкового потенціалу. Інвестиційна приваб-ливість регіону формується і реалізується різними шляхами: при визначенні напрямів інвестування в ту або іншу галузь господарства та сфери послуг, при розробці інвестиційних програм чи проектів з використання ресурсного потенціалу певних регіонів, через інвестиційну діяльність на ринку неру-хомості, цінних паперів тощо. Залежно від часового зрізу, інвестиційна привабливість може розглядатися у двох формах: сучасній (чи реалізованій) та прогнозованій. Однією з основних закономірностей формування інвести-ційної привабливості регіонів є її функціональна залежність від їх суспільно-територіальних властивостей. Крім того, від активності інвестиційного процесу залежить рейтинг кожного регіону, його геополітичне значення для країни, участь у формуванні її зовнішньої функції.
Тому ми вважаємо, що інвестиційна привабливість є однією з важливих інтегрованих суспільно-територіальних характеристик регіону. Саме її реалізація є важливою передумовою розвитку продуктивних сил регіонів, ефективної структурно-технологічної перебудови господарства, що, в свою чергу, забезпечить можливості регіонів щодо сплати податків. Таку ж важливу роль відіграє фінансова стійкість регіону. Виходячи із загально-прийнятого тлумачення цієї категорії щодо підприємства, фінансову стійкість регіону, на наш погляд, можна визначити, як співвідношення власних і запозичених ресурсів. До вихідних характеристик району, які безпосередньо формують його податковий потенціал, необхідно віднести і рівень еконо-мічного розвитку регіону, що найбільш інтегровано відбиває його економічну потужність. Добробут населення безпосередньо демонструє складна і політструктурна наукова категорія, яка слабо розроблена у вітчизняній спеціальній літературі - "якість життя населення". Основні її параметри враховуються тільки при визначенні рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.
Зазначені вище найбільш інтегровані соціально-економічні характерис-тики безпосередньо впливають на податкоспроможність регіону та виступають основними внутрішніми факторами формування регіональної податкової політики.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні:реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...