WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фактори формування регіональної політики - Реферат

Фактори формування регіональної політики - Реферат

єдності.
Формування зовнішньої функції безпосередньо пов'язане з іншими властивостями країни, такими, як геополітичне положення, інтегральний потенціал, екологічна ситуація тощо. У найбільш узагальненому вигляді ЗФ можна визначити, як багатогранне складне суспільно-територіальне явище, яке відображає роль і місце країни у світовій інтеграції. Зовнішня функція країни об'єднує кілька складових: матеріально виражені, кількісно вимірю-вані людські, сировинно-продуктові, інформаційні "потоки"; міждержавні господарсько-територіальні структури; транспортно-комунікаційні, банківсь-кі та інші послуги; якісні духовні феномени тощо. Структура, спрямованість, обсяги зазначених складових ЗФ країни зумовлені багатьма конкретно детермінованими чинниками, серед яких важливе місце посідають зазначені вище суспільно-територіальні властивості країни чи регіону: геополітичне положення, інтегральний (природно-ресурсний, трудовий, виробничо-технічний, науковий, інтелектуальний тощо) потенціал, галузево-територіальна структура господарства, участь у територіальному поділі праці, екологічна ситуація тощо. Дуже вагомі і зворотні зв'язки - складові ЗФ. Зокрема, великі можливості суспільно-ефективного використання ІПТ, перш за все природно-ресурсного потенціалу, закладено у активізації зовнішньої функції, у безпосередньому інтегруванні господарства України в певні господарсько-територіальні структури Східної та Центральної Європи. Навіть при сучасній невизначеності шляхів подальшого соціально-економічного розвитку можна вказати кілька напрямів такого інтегрування та його чинників.
1. Це, як зазначалось вище, вагоме геополітичне положення України, що знаходиться на перетині двох важливих геополітичних всієї Європи (Євроазіатської та Балтійсько-Чорноморської), так і безпосереднім сусідст-вом з усіма країнами Європи.
2. Наявність в Україні таких природно-господарських та природних об'єктів, які є складовою частиною відповідних міждержавних природно-господарських структур (Карпати, басейн річки Дніпро, акваторія Чорного моря, Поліський ллянопромисловий район, Карпатський лісовиробничий район тощо).
3. Розвиток прикордонного співробітництва, зокрема формування у прикордонних районах спільних господарських локальних структур.
4. Безпосереднє включення транспортної ланки України (в її магіст-ральній частині) у транспортну систему Європи. Це стосується не тільки вже діючої мережі залізничних та автомобільних доріг, система яких повинна модернізуватись та інфраструктурно "збагачуватись", наближаючись до за-гальноєвропейських стандартів, але й нових транспортних коридорів, які пролягають через Україну. Технічна реконструкція повинна охопити і систему так званих місцевих доріг, розширення мережі яких є важливою передумовою розвитку регіонів України та їх інтегрування у господарчі структури Європи.
5. Перебудова транспортної системи особливо важлива для широкого використання ІПТ та, як зазначалось вище, прискореного розвитку рекре-аційно-туристичного господарства. Доцільність такого розвитку базується на унікальному поєднанні в Україні багатих та різноманітних рекреаційних ресурсів, численних пам'яток природи, історії та культури України, яка протягом віків залишалась для Європи "terra incognito". Розвиток рекреа-ційно-туристичного комплексу (важливої ланки відповідної господарчої структури Європи), розглядається нами як один із важливих факторів, що в перспективі буде визначати місце України в загальноєвропейській інтеграції та сприяти ефективному використанню інтегрального потенціалу країни.
Для успішної державної розбудови України суттєві зміни у зовнішній функції повинні відбуватись у всіх регіонах, незалежно від специфіки перебудови їх господарства. Але характер зазначених змін безпосередньо залежить від типу такої перебудови: інноваційно-структурного, інноваційно-технологічного, інноваційного структурно-технологічного (який переважає в більшості регіонів України). Відповідно до цього та залежно від суспільно-територіальних властивостей регіонів зміни в їх зовнішній функції будуть проявлятися в тих чи інших складових: у структурі й обсягах експортного та імпортного сектора, у структурі й потужностях фінансових, інформаційних та інших потоків, у спектрі спеціалізації сектора послуг, у характері та масштабах культурних та інших зв'язків тощо.
Трансформація зовнішньої функції регіонів безпосередньо пов'язана із удосконаленням структури господарства. У галузевому аспекті це передбачає розвиток наукоємних виробництв, третинного та четвертинного сектора, стратегічно вагомих галузей. У функціональному аспекті вдосконалення структури господарства може здійснюватись у двох паралельних напрямах. З одного боку, повинні активізуватись процеси внутрішньорегіонального виробничо-територіального інтегрування, як технологічного, так і інфраструктурного. Це важлива передумова удосконалення всіх виробничих, галузевих і міжгалузевих комплексів: агропромислових, паливно-енергетичних, будівельних, лісовиробничих тощо. У зв'язку з тим, що ці комплекси формуються навколо стрижневих технологічних ресурсовиробничих циклів, інтенсивне інтегрування їх ланок об'єктивно необхідне і відбувається в будь-якій економічній системі. З іншого боку, будуть посилюватися і процеси виробничого інтегрування міжрегіонального та міждержавного характеру. Очевидно, що це призведе до створення ще одного рівня формування зовнішньої функції в країні - міжрегіонального. У цьому випадку об'єктом міжнародного співробітництва з певного виду діяльності буде виступати не один, а два або кілька регіонів. При сприятливих правових та економічних умовах в Україні є серйозні резерви і для інтенсифікації міждержавного співробітництва на рівні областей, окремих міст тощо. Розширення експортного сектора виробництва та послуг, нарощування валютного фонду будуть найближчими роками значною мірою визначати активність економічного розвитку регіонів, збільшення в них кількості центрів росту та ін.
Зміни зовнішньої функції повинні відбуватися за принципами, які б відповідали пріоритетам суспільного розвитку України, а саме: підвищенню суспільної ефективності зовнішньої функції, в першу чергу, її спрямованості на підсилення фінансової стійкості та відповідності інтегральному потенціалу, підвищенню конкурентоспроможності виробництва, природоохоронній спрямованості, розширенню сфери послуг тощо. Особливого значення набуває врахування регіонами загальнодержавних інтересів.
При активному інтегруванні країни у світовий простір, при суттєвому розширенні міждержавного співробітництва дуже важливі кілька моментів: а) патронаж міжнародних організацій для забезпечення паритету міждержавнихвідносин; б) створення державних важелів, правового буфера для захисту вітчизняної економіки; в) урахування стану європейського ринку, насичення його певними товарами та послугами, тобто міжнародного маркетингу; г) пріоритетність екологічних факторів розвитку нашої країни.
І геополітичне положення, і зовнішню функцію можна вважати важливими чинниками раціонального використання ІПТ на основі сучасних технологій із забезпеченням хоча б мінімальної суспільної

 
 

Цікаве

Загрузка...