WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фактори формування регіональної політики - Реферат

Фактори формування регіональної політики - Реферат

технополіси.
Безпосередньо пов'язаний з науковим інтелектуальний потенціал висту-пає важливою складовою ІПТ і багато в чому визначає рейтинг будь-якої країни чи регіону. Розробка цієї важливої категорії потребує глибокого розуміння категорії "інтелект", складних процесів формування національного багатства, зокрема людського капіталу. Під ним розуміємо не тільки наявність трудових ресурсів та рівень їх освіти, але й кваліфікаційний рівень наукових співробітників і працівників культурно-освітньої сфери, менталітет та спосіб життя населення, ставлення до роботи тощо. Для висвітлення інтелектуального потенціалу важливі широкі дослідження стану генофонду населення, його генетичних та культурно-інформаційних складових, впливу на цей стан численних соціально-економічних і соціально-екологічних факторів. На нашу думку, повного усвідомлення сутності інтелектуального потенціалу не буде, якщо ототожнювати його лише з такими кількісно вимірюваними феноменами, як чисельність людей з вищою освітою, кількістю працівників творчих спеціальностей тощо.
У формуванні інтелектуального потенціалу є кілька важливих вихідних моментів:
1. Визнання його генетичного зв'язку з трудовим та науковим потенціалом. Це зумовлено тим, що безпосередньо в життєдіяльності суспільства інтелектуальний потенціал виражає себе через суспільну працю взагалі та через набуття нових знань, наукову працю зокрема.
2. Важливість застосування при дослідженні цього явища як кількісних, так і якісних оцінок. Звичайно, лише їх поєднання може дати уявлення про інтелектуальний потенціал будь-якого регіону. Розраховувати, кількісно вимірювати можна лише ту його частину, яка, по-перше, взагалі піддається такій оцінці, а, по-друге, відбивається в сучасній статистиці та стосується загального рівня освіти, вищої освіти, кваліфікаційних характеристик наукових працівників, працівників культури, освіти, творчої інтелігенції.
Інтелектуальний потенціал тісно пов'язаний із культурним, навіть, певним чином, з історичними особливостями розвитку нації, її способом життя тощо. Тобто, як і національне багатство, він схожий на айсберг, значна частина якого лише вгадується, але чітко не окреслена.
Перетворення України в незалежну державу зумовило суттєве розши-рення кола суспільно-територіальних відносин, створення деяких нових та трансформацію вже існуючих. Ця зміна політичного статусу держави, пріоритетів її суспільного розвитку та механізмів господарювання по-різному позначилась на зазначених вище властивостях. При значній зміні на краще геополітичного положення України (але поки що не геополітичної ваги), значних, на жаль, не завжди позитивних зрушеннях у її зовнішній функції, зазначені трансформації відчутно не позначились ні на ІПТ (хіба що в бік деякого зменшення його наукового та інтелектуального потенціалу), ні на структурі господарства (в першу чергу на співвідношенні зайнятих у виробничій та невиробничій сфері, на більш інтенсивному розвитку тре-тинного і четвертинного сектора), ні на покращанні стану природно-еколо-гічної ситуації.
Якими ж сьогодні, на початку XXІ століття, виглядають інші суспільно-територіальні властивості регіону? Особливої ваги нині набуває геополітичне положення як країни, так і її регіонів. Переходячи до цієї важливої, але недостатньо розробленої у вітчизняній літературі категорії, необхідно підкреслити, що геополітичне положення відображає потенційні можливості країни в її міждержавно-політичних стосунках. За умови їх реалізації може йтися про геополітичне значення (роль або вагу) країни чи регіону. Гео-політичне положення як наукова категорія сильно відрізняється в першому та другому випадках. Геополітичне положення держави визначається історичними умовами її розвитку; розташуванням відносно провідних держав - геополітичних ядер макрорегіонального чи світового розвитку (на внутрішніх або зовнішніх кільцях їх впливу, на перетині сфер впливу різних держав-ядер); традиційними міждержавними зв'язками, що не є тимчасовим відлунням сьогодення, а склалися упродовж різних історичних епох; входженням до певних впливових міжнародних союзів та роллю, яку вони там відіграють, навіть мірою виваженості їх зовнішньої політики. Важливим чинником геополітичного положення країни у певному часовому інтервалі є зміна масштабів та векторів впливу держав-ядер відповідно до місця на суспільно-політичній спіралі розвитку, з перебуванням їх на певному етапі економічного розвитку (відповідно до теорії довгих хвиль).
Геополітичне внутрішньодержавне положення регіону зумовлене чинниками більш вузької дії, а саме: транспортно-географічним положенням регіону, його участю у виробництві національного продукту та часткою зосередженого тут національного багатства, впливом на соціально-еко-номічний розвиток інших регіонів, кількістю розташованих у них центрів росту та їх місцем в ієрархії адміністративно-територіального поділу, еконо-мічним та соціальним рельєфом регіону, його місцем у транспортній системі країни, різницею у рівнях економічного та соціального розвитку адміністративного центру регіону і його периферії, впливом на неї центрів регіону чи розташованих за його межами, участю у формуванні зовнішньої функції країни. Реалізація переваг геополітичного положення регіону багато в чому залежить від таких важливих властивостей, як ефективність його економічного і соціального розвитку, фінансова стійкість, податковий потенціал та екологічна ємкість території. У поєднанні, швидше у співставленні, саме ці характеристики здебільшого визначають стратегію подальшого розвитку продуктивних сил будь-якого регіону України.
Загалом, геополітичне положення саме по собі є важливим, хоч і дуже своєрідним ресурсом економічного і соціального розвитку. Найбільш вагома його роль у регіонально-агломераційному та прикордонно-приморському типах районів. У першому випадку це пояснюється певними функціями сто-личності, більшою кількістю центрів росту, активністю процесів суспільно-територіальної взаємодії центру - великої агломерації - і периферії тощо. Одночасно із зазначеного вище розуміння категорії "геополітичне поло-ження" випливає, що для реалізації можливостей, які в ньому закладені, мають важливе значення обсяги та структура інтегрального потенціалу країни чи регіону, його раціональне, суспільно-ефективне освоєння та використання. Це обумовлює своєрідність співвідношення зазначених категорій. З одного боку, геополітичне положення як важлива властивість регіону, є однією з основних базових його характеристик і виступає як однопорядкове поняття з ІПТ. З іншого - це дуже своєрідний, наявний, але не завжди повністю реалізований ресурс території. У цьому випадку геополітичне положення може розглядатись як складова ІПТ.
Необхідність прискореного інтегрування України в світовуспівдруж-ність зумовила важливість активної розбудови її зовнішньої функції (ЗФ). Зовнішня функція відображає множинність зовнішніх відносин України у всьому їх розмаїтті: від політичних та економічних до культурно-світоглядних і релігійних. Як наукова категорія, вона відображає одну з найважливіших властивостей державно-територіальної

 
 

Цікаве

Загрузка...