WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фактори формування регіональної політики - Реферат

Фактори формування регіональної політики - Реферат


Реферат на тему:
Фактори формування регіональної політики
Ефективність регіональної політики залежить від зовнішніх факторів та базується на комплексному врахуванні основних суспільно-територіальних властивостей та соціально-економічних характеристик регіонів.
До зовнішніх факторів, які впливають на її формування і реалізацію, можна віднести політичну і соціальну стабільність країни, її фінансову стійкість та інвестиційну привабливість, екологічну безпеку, наявність ефективної системи державного регулювання, збалансованої із дією ринкових регуляторів. На формування регіональної політики безпосередньо впливають і такі зовнішні фактори, як наявність науково обґрунтованої стратегії соціально-економічного розвитку країни та активність її реалізації, ефективне реформування бюджетної та податкової політики на макрорівні, інвестиційний клімат у країні, розвиток ринкової інфраструктури, фондового ринку тощо.
Зазначені зовнішні фактори є загальними відносно всіх регіонів країни, але їх дія корелюється регіонально-конкректизованими внутрішніми факторами розвитку, а саме: суспільно-територіальними властивостями і характеристиками регіону (рис. 1).
Рис. 1. Фактори формування регіональної політики
У системі зазначених властивостей найважливішими є: геополітичне положення, інтегральний, зокрема й природно-ресурсний, виробничо-тех-нічний, інтелектуальний потенціал, демографічна ситуація, структура природного, економічного потенціалу, галузева, функціональна і територіальна структура виробництва та його зовнішня функція, якість життя населення тощо. Кожна з названих властивостей і характеристик є необхідною для розвитку території і навіть важко будь-яким чином здійснити ієрархізовану їх систематизацію. У цій системі можна лише наближено визначити базові, похідні властивості та вихідні характеристики (рис. 1). До базових властивостей, перш за все, належать: геополітичне положення, демографічна ситуація та інтегральний потенціал території; до похідних - структура виробництва (галузева, територіальна, функціональна, організаційно-управлінська), виробнича, соціальна, фінансова, екологічна інфраструктура, зовнішня функція виробництва, екологічна ситуація та екологічний каркас території та інші. До третьої групи - вихідних характеристик - можна віднести: рівень економічного та соціального розвитку регіону, його фінансову стійкість, інвестиційну привабливість, податкоспроможність. Зазначені чинники так чи інакше впливають на тип трансформаційних процесів у регіоні, його адаптаційні можливості, статус та рівень конкурентоспроможності в умовах переходу до ринкових відносин, на характер розвитку продуктивних сил. Цей вплив дуже диференційований і відрізняється не тільки масштабами, але, перш за все, позитивною чи негативною спрямованістю. Виділяються чинники, що не сприяють зазна-ченому розвитку, або ж такі, які без суттєвих трансформаційних змін у господарстві, в ідеології самого розвитку його унеможливлюють. Таким чином, серед наведених характеристик є сприятливі чинники - чинники "росту" регіону, і несприятливі - бар'єри такого росту.
Наведена схема властивостей і характеристик території не претендує на ієрархічність. Зокрема, з неї не витікає, що у базових властивостей більш тісні взаємозв'язки із похідними, ніж з вихідними. Проте вихідні характеристики важливіші, чи більш "генералізовані", ніж похідні.
Дещо по-іншому зазначені властивості можна упорядкувати з ураху-ванням їх впливу на формування регіональної податкової політики, особливо податкоспроможність регіону, яка фактично залежить від податкоспромож-ності юридичних і фізичних осіб.
Провідне місце серед базових властивостей займає інтегральний потенціал території (ІПТ). У Тлумачвому словнику термін потенціал (potentaa - лат.) тлумачиться як сила, могутність, можливість. У науковій літературі є багато визначень поняття "потенціал". Зокрема, потенціал території визначається, як потужність її соціально-економічної системи щодо виконання багатоаспектних функцій для задоволення потреб суспільства.
ІПТ, комплексне використання його складових має стратегічно важливе значення для економічного зростання регіону, зокрема для нарощування його податкового потенціалу. Адже навіть сьогодні, коли ХХІ століття визнано інформаційною ерою розвитку людства, ІПТ продовжує відігравати провідну роль у його соціально-економічному розвитку регіону. Лише змістилися акценти у вагомості його складових: пріоритетними у такому розвитку стають замість природно-ресурсного потенціалу його інноваційні та інтелектуальні аналоги. Для України при переході до моделі випереджаючого інноваційного зростання в умовах гострої інвестиційної недостатності та неможливості одночасної технологічно-технічної і структурної перебудови всіх ланок виробництва у всіх регіонах особливо важливою стає ідеологія "головного ланцюга" з концентрацією зусиль на двох-трьох напрямах "локальних технологічних проривів на глобальний рівень". Така стратегія розвитку виходить із урахування інтересів України в умовах активних процесів, як позитивної, так і негативної глобалізації, і повинна базуватись на новій стратегії використання національного капіталу у поєднанні його людської, матеріальної, фінансової та природної складових. У цьому контексті особливої актуальності набуває раціональне використання інтегрального потенціалу країни та її регіонів.
Інтегральний потенціал території (ІПТ) - це фундаментальна загально-наукова категорія, розробка якої повинна бути справою широкого кола науковців. ІПТ поєднує всі ресурси території (природні, трудові, виробничі, наукові, інтелектуальні, інформаційні тощо) і саму територію як поле вза-ємодії суспільно-природних компонентів, включаючи її транспортно-геог-рафічне положення. Важливість розробки цієї наукової категорії зумовлена кількома причинами і торкається різних аспектів розвитку регіону та форму-вання податкового потенціалу. З позицій забезпечення суспільної ефективності, це необхідно, тому що, по-перше, тільки комплексний аналіз інтегрального потенціалу будь-якого регіону може слугувати обґрунтуванню забезпечення збалансованості економічних, соціальних та екологічних аспектів його розвитку. По-друге, співставлення часток ІПТ, що викорис-товуються нині чи можуть використовуватись у перспективі, важливе при розробці стратегії розвитку території на альтернативній основі, з урахуванням інтересів розширеного відтворення виробництва, нарощування податкового потенціалу тощо.
Вивчення ІПТ ми розглядаємо як важливий напрям дослідження економіки регіону. Адже його складові в більшості випадків виступають факторами виробництва, а спільне використання форм їх територіального зосередження лежить в основі провідних процесів розміщення продуктивних сил (зосередження, територіальної комплексності, спеціалізації, кооперу-вання), а також територіальної організації суспільства, суспільно-природної взаємодії, відтворення населення та виробництва тощо. Одночасно потрібно наголосити на необхідностідослідження ІПТ як цілісної системи, розглядаючи територію як єдине ціле із складною системою природно-суспільних компонентів, що

 
 

Цікаве

Загрузка...