WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Умови формування та розвиток конкуренції економіки України - Реферат

Умови формування та розвиток конкуренції економіки України - Реферат


Реферат на тему:
Умови формування та розвиток конкуренції економіки України
Інтеграція економіки України у світове господарство актуалізує необхідність дослідження механізмів ринкової конкуренції, різноманітних форм і методів конкурентної боротьби та чинників, які визначають стан конкурентного середовища. Ретельний аналіз механізму економічної конкуренції є необхідним підґрунтям для вироблення ефективної конкурентної політики країни в умовах глобалізації.
Проблеми формування і розвитку конкуренції висвітлені в значній кількості економічних теорій та моделей. Основи методології дослідження даних питань заклали у своїх працях такі відомі економісти: Сміт А., Рікардо Д., Маршалл А., Міль Дж., Хікс Дж., Шумпетер Й., Робінзон Д., Чемберлен Е., Курно А., Лернер А. Серед сучасних зарубіжних дослідників, які займаються проблемами конкуренції та конкурентоспроможності, є вчені: Ансофф І., Денісон Е., Кірцнер І., Портер М., Нельсон Р., Уінтер С., Прахалад К., Хемел Г. Свій внесок у розвиток теорії конкуренції зробили внесок українські та російські вчені-економісти Азоєв Г., Базилюк Я., Білорус О., Борисенко З., Гальчинський А., Геєць В., Єрохін С., Єщенко П., Кваснюк Б., Костусєв О., Крючкова І., Лагутін В., Сіденко В., Старостіна А., Фатхутдінов Р., Федулова Л., Філіпенко А., Чернега О., Шнипко О., Юданов А.
Метою роботи є дослідження формування конкурентного середовища та конкурентоспроможності національної економіки.
Відповідно до поставленої мети сформульовані такі завдання:
- висвітлити та узагальнити основні теоретичні підходи у дослідженні економічної конкуренції;
- проаналізувати основні форми і методи конкурентної боротьби;
- визначити особливості конкурентних відносин в Україні та завдання конкурентної політики держави в умовах активізації інтеграційних процесів.
Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція (від лат. сoncurrentia - змагання) - економічне суперництво і боротьба між товаровиробниками та продавцями товарів і послуг за найвигідніші умови виробництва і збуту продукції, за привласнення найбільших прибутків, у процесі якого стихійно регулюються пропорції суспільного виробництва. Основним завданням конкуренції є завоювання ринку у боротьбі за споживача, перемога над конкурентами, забезпечення сталого прибутку. Ефективність конкуренції як економічного порядку полягає в задоволенні суспільних інтересів через приватний інтерес. Ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, урівноважує ринкові ціни, є закон конкуренції, який виражає внутрішньо необхідні сталі і суттєві зв'язки між відокремленими товаровиробниками у їхній боротьбі за одержання найбільшого прибутку, внаслідок чого вони змушені знижувати витрати виробництва, покращувати якість товарів і послуг.
Становлення ринкової економіки завдячує своєю появою вільній конкуренції. Цей факт актуалізує необхідність з'ясування умов виникнення конкуренції як економічного явища. Узагальнюючи економічні дослідження щодо умов виникнення конкуренції виділяють наступні:
- наявність на ринку великої кількості виробників;
- економічна свобода виробників щодо вибору господарської діяльності, що зумовлюється економічною відокремленістю товаровиробників і приватною власністю на засоби виробництва;
- відповідність між попитом і пропозицією. В умовах адміністративно-командної системи, коли попит перевищував пропозицію і покупець був обмежений у виборі продукції, конкуренції не існувало;
- наявність ринку засобів виробництва для того, щоб, маючи грошовий капітал, перетворити його на продуктивний.
Конкуренцію в економічній літературі трактують двояко: з одного боку, як економічну взаємодію і співробітництво економічних суб'єктів, з іншого - як боротьбу і суперництво за отримання найвигідніших умов виробництва та збуту продукції. У визначенні терміна конкуренції як суперництва А. Маршалл вбачає певну частку "егоїзму та байдужості до добробуту інших людей". Вираз "свобода виробництва і підприємництва або економічна свобода" є, на думку автора, більш вдалим, оскільки відображає не моральні риси її учасників, а той незаперечний факт, що для торгівлі та промисловості часів вільної конкуренції були характерні більша самостійність, передбачливість, більш твердий і вільний вибір рішень [1].
Досліджeючи конкуренцію як суперництво і як співробітництво господарюючих суб'єктів, А. Маршалл акцентує увагу на позитивних і негативних рисах конкуренції. Позитивні риси конкуренції проявляються в спонуканні виробників до використання науково-технічних досягнень, запровадження передових технологій. Корисність конкуренції для суспільства проявляється у стимулюванні економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, постійному оновленні асортименту продукції. Таким чином, позитивність конкуренції спонукає людей до співробітництва, не заперечуючи один одного, не протиставляючи свої цілі, не підпорядковуючи інтереси одних суб'єктів іншим, а узгоджуючи приватний, колективний і державний інтерес. Негативні риси конкуренції в сукупності характеризують це явище як протистояння, боротьбу, суперництво за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів і полягають у наступному: відбувається диференціація виробників і витіснення дрібного капіталу великим; наявність підприємств із різним рівнем ефективності супроводжується банкрутством одних і збагаченням інших, зростанням безробіття, посиленням інфляції; диференціація фізичних і розумових здібностей людей як носіїв робочої сили призводить до майнового розшарування населення, що посилює соціальне напруження в суспільстві.
Основні напрями дії конкуренції проявляються в її функціях:
- функція стимулювання. Завдяки конкуренції на ринку встановлюється рівна ціна на однорідні продукти. Ринкова ціна для усіх виробників є нормативом, що спонукає їх до підвищення, ефективності господарювання, зниження собівартості продукції, підвищення її якості. Це стимулює технічний прогрес;
- функція регулювання. На думку А. Сміта, регулювання економічної діяльності здійснюється "невидимою рукою ринку", яка спрямовує власників особистих інтересів дієвим способом слугувати інтересам суспільства [2]. Орієнтиром для виробника є попит (відсутність

 
 

Цікаве

Загрузка...