WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат

Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат

різними сценаріями розвитку
Після оцінювання кожного окремого рівняння системи та його всебічної діагностики було проведено одночасне оцінювання всіх параметрів системи на основі трикрокового методу найменших квадратів, який враховує наявність можливої кореляції між випадковими величинами системи, а відповідно і збільшує точність самих оцінок.
Для оцінки якості прогнозу, отриманого на основі побудованої моделі, було використано декілька критеріїв, а саме - коефіцієнт нерівності Тейла та середню процентну абсолютну помилку МАРЕ [2, 3]. Середня процентна абсолютна помилка (МАРЕ) є відносним показником точності моделі. Для кожного з рівнянь МАРЕ має бути в межах 10 % рівня точності. Коефіцієнт нерівності Тейла є також індикатором точності моделі і повиннен прямувати до нуля. Значення даних критеріїв для кожного рівняння розробленої моделі наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка якості моделі (1)
Результати є задовільними. Крім того, модель було протестовано на відтворення критичних точок. Проведений графічний аналіз переконує, що прогнозні значення досить близькі до фактичних. Основні тенденції змін зберігаються, тобто наявні всі критичні точки.
Оскільки побудована модель є адекватною, то на основі визначених симультативних рівнянь можна відтворювати різні сценарії розвитку, прогнозувати та аналізувати наслідки змін у податково-бюджетній політиці. Припущення в сценаріях будуються для керованих екзогенних змінних, які регулюються та змінюються відповідно до законодавства чи рішень уряду. Керованими екзогенними факторами в бюджетному секторі є податкові ставки, обсяги державних закупівель і капітальних вкладень. Наведемо для спрощення тільки один з можливих сценаріїв, а саме - проаналізуємо зміни у макропропорціях при проведенні послідовної жорсткої фіскальної політики переходу до стимулювальної бюджетної політики. Для цього було викори-стано такий варіант сценарію: щоб створити умови для розширення внутрішнього попиту та інвестицій, в економіку спрямовуються додаткові кошти та зменшуються ставки по непрямих податках (зростання обсягів бюджетних видатків та вкладень на 5 %, зменшення ставки ПДВ до 15 %).
У результаті запропонованих змін було отримано зростання споживання та обсягів ВВП. Початково в результаті зменшення ставки ПДВ, очікується зменшення податкових надходжень за цією статтею. Проте, оскільки розроблена модель виявила наявність обернено пропорційного зв'язку між обсягами надходжень від ПДВ та обсягами податку на прибутки підприємств, це частково нівелює зменшення надходжень від ПДВ. Зростання внутрішнього споживчого попиту та ВВП розширяє базу оподаткування, а отже, збільшує дохідну частину бюджету. Результати програвання даного сценарію цілком узгоджуються з економічною теорією. У цілому результати відповідають очікуваним.
Проаналізувавши тенденції української економіки та результати різних сценарних розрахунків за розробленою моделлю можна зробити наступні висновки: 1) для перехідних економік, зокрема України, нагальним питанням є проведення ефективної податково-бюджетної політики, узгодженої з використанням монетарних інструментів; 2) бюджетно-податкова політика повинна базуватись на прогнозах та чітко реагувати на зміни у економічній кон'юнктурі. На етапі макрофінансової стабілізації доцільною є обмежувальна фіскальна політика з цільовим орієнтиром - зменшення інфляції, а на етапі переходу до економічного зростання доцільно перейти до стимулювальної бюджетної політики з цільовим орієнтиром - розширення внутрішнього споживчого попиту та збільшення валової доданої вартості, виробленої у економіці; 3) у сфері бюджетних доходів актуальним є вдосконалення податкової системи. Податкова реформа повинна враховувати специфіку підприємств України і бути спрямована на переміще-ння податкового навантаження з доданої вартості та фонду заробітної плати на прибуток підприємств. Все це сприятиме зростанню дохідної частини бюджету, поліпшенню фінансового становища багатьох підприємств, повнішій завантаженості їх виробничих потужностей, зниженню рівня безробіття, що створить умови для виходу економіки України з кризового стану; 4) у сфері бюджетних видатків необхідно й надалі послідовно впроваджувати програмні державні видатки, переходити до адресної соціальної допомоги, спрямовувати необхідні кошти по стратегічних галузях економіки України; 5) бюджетування - дієвий інструмент державної еко-номічної політики в контексті балансування бюджету та ефективного управління державним боргом; 6) отже, узгодження бюджетно-податкових інструментів і грошово-кредитних, реформування засад податкової політики є актуальними питаннями української економіки. Необхідно зауважити, що в останні роки у тенденціях бюджетного планування відбулися позитивні зрушення. Видатки та доходи затверджують відповідно до прогнозів основних макропоказників та узгоджують з ними, що повинно стати основою ефективного бюджетного процесу, спрямованого на стабілізацію основних макропропорцій та переходу до економічного зростання.
Література:
1. Буряк П.Ю., Лондар С.Л. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету // Фінанси України. - 2002. - № 1.
2. Лук'яненко І., Краснікова Л. Економетрика: Підручник. - К.: Знання, 1998.
3. Лук'яненко І., Городніченко Ю. Сучасні економетричні методи у фінансах: Підруч-ник. - К.: Літера, 2002.
4. Лук'яненко І.Г., Городниченко Ю.О. Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей корегування помилки // Фінанси України. - 2001. - № 7.
5. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. - Харків, 2000.
6. Кулик А.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків // Фінанси України. - 2002. - № 4.
7. Мельник П. Удосконалення податкової політики та управління державним боргом // Економіст. - № 4. - 2001.
8. Мельник П. Податкова ситема в структурі інструментів регулювання економіки// Економіст. - 2001. - № 6.
9. Скрипник А.В. Державне регулювання трансформаційної економіки (Аспекти моделювання). - Ірпінь, 2002.
10. Cултан К., Лук'яненко І., Городніченко Ю. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей на прикладі України. - К., 2000.
11. Чугунов І.Я., Лондар С.Л. Фінансово-економічні відносини: аналіз тенденцій роз-витку в умовах трансформації економіки. - Київ-Львів: Вид-во " Аліот", 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...