WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат

Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат

товарів та оплата послуг; DEF - дефлятор ВВП (1990 = 1); R - ставка податку на додану вартість (ПДВ).
Необхідно зазначити, що оскільки досліджувані податки не є фіксованими, то важливим у моделюванні є врахування податкової бази: GEPT = GDP х (EPT(- 1)/GDP(- 1)); EPTE = ENT х (EPT(- 1)/ENT(- 1)); GEXC = GDP х (EXCISE(- 1)/GDP(- 1)); CEXC = COFF х (EXCISE(- 1)/COFF(- 1)); FGVATR = R х (GDPЧ(VAT(- 1)/GDP(- 1))); FCVATR = R х (COFF х (VAT(- 1)/COFF(- 1)), а також коефіцієнтів зростання рівня податкових надходжень: EPTT = EPT/EPT(- 1); VATTR = R х (VAT/VAT(- 1)).
З наведеногоформалізованого запису розробленої системи (1) легко побачити, що вона складається з п'яти функціональних залежностей та чотирьох тотожностей. Кількість ендогенних змінних системи дорівнює кількості рівнянь. Перевірка за умовами порядку та рангу показує, що сис-тема є переототожненою, тому для отримання консистентних оцінок параме-трів регресійних рівнянь використано двокроковий метод найменших квадратів. Усі розрахунки проведено на основі реальної інформації за період 1994-2002 років. Розглянемо детальніше кожне з оцінених рівнянь моделі, починаючи з блоку, що описує залежності дохідної частини бюджету.
1.1. Моделювання складових дохідної частини бюджету
1.1.1. Податок на прибуток підприємств. Базою цього податку є прибутки підприємств, що залежать від багатьох чинників, насамперед інвестицій та інтенсивності економічної активності. Тому до регресійного рівняння, що визначає надходження по податку на прибуток підприємств, включено обсяги доходів від підприємницької діяльності, обсяг державних вкладень у промисловість і сільське господарство, а також додану вартість, вироблену у промисловості. Необхідно зауважити, що податок на прибуток підприємств дозволяється сплачувати через взаємозаліки. Таким чином, кредиторсько-дебіторська заборгованість між підприємствами суттєво впливає на загальні обсяги податкових надходжень у бюджет. Ці основні чинники і включені в регресійне рівняння податку на прибуток підприємств, яке після оцінки невідомих параметрів на реальній інформації з урахуванням раніше введених позначень.
1.1.2. Прибутковий податок з громадян. В Україні головним джерелом прибуткового податку з громадян є зарплата, оскільки частина доходів з інших джерел, наприклад дивіденди та відсотки, незначна, крім того, дивіденди через особливості оподаткування не включаються у валовий оподатковуваний дохід, тобто базу оподаткування [10, 11]. Хоча фонд заробітної плати повинен бути суттєвим наближенням бази оподаткування, через заборгованість, що негативно впливає на обсяг податкових надходжень, доцільніше скористатися показником середньої зарплати, вирахуваної на основі реально сплачених коштів. На обсяги податкових надходжень також впливають обсяги попередньо сплачених прибуткових податків. Негативно впливає на прибутковий податок відносна зміна у обсягах ПДВ. Суттєвими чинниками також є зміни запланованих обсягів державних видатків. Обсяги виплат з Пенсійного фонду та на соціальне страхування вираховуються також із зарплати, тому може також існувати зв'язок між ними та досліджуваною змінною.
Наведені вище основні чинники і включені в регресійне рівняння прибуткового податку з громадян, яке після оцінки невідомих параметрів на реальній інформації.
1.1.3. Податок на додану вартість. Частка ПДВ у загальному обсязі податкових надходжень до бюджету є найвагомішою [4, 9]. Більшість державного споживання здійснюється за рахунок ПДВ: витрати на охорону здоров'я, освіту та інші головні статті бюджету. ПДВ є непрямим податком, що накладається на приватне споживання та інвестиції. Існує багато по-даткових пільг і товарів, що не оподатковуються. Також ПДВ накладається на імпортні товари та виплачується експортерам. Отже, суттєвими факторами, включеними до регресійного рівняння, є розраховані показники (зважені на ставку податку), що відображують тенденцію зростання податкових надходжень і взаємозв'язки у зростанні податкової бази та податкових надходжень. Дані свідчать про зменшення обсягів приросту податкових надходжень та обернено пропорційний зв'язок із обсягами споживання. Позитивно впливає на обсяги надходжень ПДВ зростання ВВП, і, як наслідок, опосередковано збільшується податок на прибутки підпри-ємств. Такі результати свідчать про те, що податок є не досить ефективним, тому на етапі зростання ВВП потрібно переходити від практики використання непрямих податків, які звужують споживання, до збільшення значимості прямих податків.
Оцінене рівняння для податку на додану вартість з урахуванням раніше наведених позначень.
1.1.5. Акцизні збори. Як і ПДВ, акцизи є непрямими податками. Отже, базою оподаткування є приватне споживання та валова додана вартість, що їх враховано у регресії як розраховані коефіцієнти пропорційності змін у зазначених параметрах та обсягах надходжень від акцизів. Суттєвим також є фактор, що враховує тенденцію зростання акцизних зборів.
Оцінене регресійне рівняння для акзицних зборів з урахуванням раніше наведених позначень.
1. 2. Моделювання функції споживання. До моделі бюджетного сектора включено рівняння, яке описує обсяги споживання, оскільки аналіз змін даного показника є важливим при симуляції сценаріїв зменшення ставки з ПДВ. За теорією, обсяги приватного споживання повинні збільшуватись у разі зменшення параметрів, пов'язаних із зростанням надходжень від ПДВ. Крім того, споживання збільшуватиметься, якщо зростатиме показник, що описує пропорційний зв'язок із обсягами ВВП, що фактично означає розширення бази оподаткування. Позитивною є залежність обсягів приватного споживання від прибутків громадян, опосередкований вплив яких відображають обсяги податкових надходжень.
Оцінене рівняння регресії для споживання.
1.3. Моделювання функції ВВП. Регресійне рівняння валового внутрішнього продукту, як і рівняння приватного споживання, включено до симультативної системи для того, щоб оцінити макровпливи податкових змін. Валова додана вартість є прямо чи опосередковано базою оподаткування для більшості податків і зборів, оскільки нас цікавить у першу чергу можливість змін у обсягах ВВП у результаті зменшення податкової ставки ПДВ, що має безпосередньо вплинути на обсяги споживанння, тому суттєвими факторами впливу на ВВП у межах даної мо-делі можна вважати споживання та дефлятор ВВП.
2. Оцінка моделі та прогнозування за

 
 

Цікаве

Загрузка...