WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат

Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери - Реферат


Реферат на тему:
Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери
Проблемам формування і проведення ефективної бюджетної політики належить чільне місце при визначенні темпів та напрямів розвитку суспільства й економіки. Загалом, ця політика зумовлює реальний потенціал держави та її можливості. В умовах трансформації українська економіка повинна максимально ефективно використати інструменти бюджетно-податкової політики. Це дозволить збалансувати основні макропропорції, а в перспективі акумулювати та спрямувати державні кошти по пріоритетних галузях економіки для забезпечення стабільності економічного зростання. Держава впливає на розподіл і перерозподіл доходів громадян, на зміни у доходах, споживанні та обсягах валової доданої вартості, виробленої у економіці. Через фіскальні механізми здійснюється вплив на структурну та промислово-інноваційну політику. При цьому оцінка та прогнозування доходів і витрат бюджету є основними елементами в державному програмуванні стабілізації та забезпеченні економічного зростання. Стан де-ржавного бюджету має досить вагомий вплив на реальну економіку, тому надзвичайно важливими стають питання наукового передбачення та оцінки впливу різних варіантів податково-бюджетної політики на макроекономічну ситуацію у країні в цілому та на стан державного бюджету зокрема.
Попри певну невизначеність, притаманну процесу прогнозування, розробка інструментарію для здійснення прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу є надзвичайно важливим завданням, розв'язання якого дозволяє розробити та оцінити вплив різних варіантів податково-бюджетних та загальноекономічних заходів на розвиток державних фінансів, оцінити необхідні масштаби стабілізації бюджету та вибрати оптимальні заходи, спрямовані на досягнення такої стабілізації.
Як показує світовий досвід, при розробці моделей бюджетних процесів використовуються різноманітні підходи та методи, зокрема метод деталізованого моделювання; метод використання фактичної ставки оподаткування; метод визначення еластичності податків; метод пропор-ційного коригування тощо. В останні роки все більше дослідників ввідають перевагу економетричним методам моделювання процесів бюджетної сфери, зокрема системним, симультативним. Це пов'язано з тим, що бюджетна сфера є досить складним об'єктом, який може бути описаний сукупністю характеристик, пов'язаних балансовими, функціональними та стохастичними співвідношеннями, роздільне прогнозування яких є некоректним. Крім того, на основі симультативних систем рівнянь можуть бути отримані варіанти прогнозу для широкого діапазону початкових умов та припущень, а також може бути реалізовано сценарний підхід до отримання прогнозу основних макропоказників, який дозволяє формувати науково обґрунтовану бюджетно-податкову політику з урахуванням всіх можливих наслідків. Тільки системне моделювання процесів бюджетної сфери дозволяє врахувати взаємопов'язаність її показників, оцінити як прямі, так і зворотні залежності, отримати прогнози залежно від різних варіантів розвитку.
Побудова макромоделі бюджетної сфери є складним ітераційним процесом, який органічно поєднує чотири етапи: розробку, діагностування, корегування моделі, побудову та програвання сценаріїв [10].
Перший етап є найбільш відповідальним. Саме на цьому етапі потрібно розробити логічну схему взаємозв'яків системи економічних показників бюджетної сфери; сформулювати формалізовану модель та оцінити її параметри. Після оцінки параметрів розробленої моделі переходять до другого етапу моделювання - етапу діагностики. Процес діагностики склада-ється з перевірки моделі на відтворення фактичних даних, на якість прогнозної придатності та на здатність адекватної реакції на шоки в економіці. Тільки після отримання позитивних результатів етапу діагностування модель можна використовувати для прогнозування відповід-них показників системи та програвання сценаріїв економічного розвитку при різних варіантах бюджетно-податкової політики.
Моделювання бюджетного сектора України проводилось нами згідно з описаною вище концепцією, що дозволило не тільки розробити агреговану макромодель бюджетної сфери, але й провести ефективний аналіз взаємозв'язків між дохідною, витратною частинами Зведеного бюджету України та бюджетним дефіцитом. Крім того, провести прогноз основних по-казників, виходячи з різних напрямів (сценаріїв) розвитку.
1. Модель бюджетної сфери України. Розроблена симультативна модель бюджетного сектора економіки України включає функціональні залежності, побудовані для основних джерел формування дохідної частини бюджету, а саме: податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян, податку на додану вартість і акцизних зборів. Для врахування взаємозв'язку податкових надходжень з видатковою частиною, до аналізу включено тотожності, які описують бюджетний дефіцит, загальні доходи та видатки зведеного бюджету. Крім того, в модель включені такі важливі макропоказники, як валова додана вартість та споживання.
У цілому модель включає дев'ять регресійних рівнянь і тотожностей, що робить її досить простою, прозорою та легкою в реалізації. Вона має такий формалізований вигляд:
1. REV = EPT + VAT + OTH + PIT + EXCISE.
2. EXPEN = DSERV + DEFADM + SOCUL + IG + OTHEX.
3. BDEF = REV - EXPEN.
4. EPT = F(IG, EPTT, GEPT, EPTE, DE,KE ).
5. EXCISE = F( D(EXC), GEXC, CEXC)).
6. PIT = F(AVGSAL, D(EXPEN), LOG(VAT), PIT(-1), SOC).
7. VAT = F(D(VATTR, FGVATR, FCVATR, D(COFF), EPT).
8. GDP = F(COFF, DEF).
9. COFF = F(RFCVATR, VATR, FGVATR, PIT), (1)
де REV - доходи зведеного бюджету; EPT - податок на прибуток підприємств; VAT - податок на додану вартість; PIT - прибутковий податок з громадян; EXCISE - акцизний збір; ОТH - інші податкові надходження; EXPEN - видатки зведеного бюджету; DSERV - видатки на обслуговування державного боргу; DEFADM - адміністративні витрати та видатки на оборону; SOCUL - видатки на соціально-культурну сферу; IG - державні капітальні вкладення; OTHEX - інші видатки; BDEF - дефіцит бюджету; GDP - номінальний ВВП; ENT - доходи від підприємницької діяльності; DE - дебіторська заборгованість між підприємствами; KE - кредиторська за-боргованість між підприємствами; AVGSAL - середній рівень заробітної плати в економіці; SOC - видатки з Пенсійного фонду та трансфети населенню; COFF - купівля

 
 

Цікаве

Загрузка...