WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Соціально-економічні особливості мотивації і стимулювання персоналу корпоративних підприємств - Реферат

Соціально-економічні особливості мотивації і стимулювання персоналу корпоративних підприємств - Реферат

працівників веде до подальшої демотивації праці. По-третє, зниження рівня життя більшості населення України, низька заробітна плата і її несвоєчасна виплата викликали необхідність вторинної зайнятості, у сферу якої за короткий час були втягнуті мільйони людей. Це дозволило багатьом залишатися зайнятими в державному секторі економіки та одночасно одержувати в неформальному секторі суттєві доходи, які нерідко перевищують офіційно зареєстровані заробітки на державних підприємствах, тобто за місцем основної роботи. По-четверте, у деяких галузях і регіонах падіння реальної заробітної плати призвело до масової міграції працівників за кордон, де рівень заробітної плати значно вищий. По-п'яте, у результаті падіння реальних доходів переважної більшості населення з'явився невеликий елітний прошарок суспільства за рахунок зубожіння маси населення, а середній клас - клас основних платників податків і споживачів - катастрофічно зменшується. Низька ціна робочої сили не тільки на забезпечує нормального відтворення робочої сили, але стає перешкодою науково-технічних досягнень, росту продуктивності праці і зацікавленості людей у кращих результатах своєї роботи [8].
Удосконалення матеріального стимулювання може здійснюватись у двох напрямах, що не суперечать, а доповнюють один одного: підвищення оплати праці, значне підвищення верхнього її рівня за високорезультативну працю, з одного боку, і реалізація соціальної справедливості у системі матеріального стимулювання - з іншого. У сучасних умовах ці напрями розвитку позитивної мотивації у механізмі стимулювання трудової активності вимагають свого об'єднання. У протилежному випадку намагання розвитку трудової активності вступатиме в суперечність з суспільною природою людини, призводитиме до ігнорування такого її елемента, як змагальність.
Аналізуючи шляхи конкретизації відносин власності на корпоративному підприємстві, які могли б бути покладені в основу реформування системи мотивації і стимулювання праці, необхідно зауважити, що навіть найдосконаліша науково обґрунтована система заробітної плати і преміювання не в змозі вирішити основної проблеми - повністю подолати відчуття відчуження найманого працівника від проблем виробництва. Найкраще це можна вирішувати щодо працівників-акціонерів. Однак подолання цього протиріччя і формування дійсно господарської мотивації з високим рівнем надійності можна забезпечувати розвитком систем, наприклад, безпосередньої участі працівників у доходах під-приємства, в управлінні справами виробництва.
Вивчення механізмів мотивації сприяє виробленню ефективної політики в галузі праці та трудових відносин і є обов'язковим у період трансформаційних перетворень, при впровадженні та удосконаленні системи мотивації стимулювання праці на перспективу, як підсистеми управління стратегічним розвитком підприємства. Плідною є концепція конвергенції - поступового зближення, часткового злиття інтересів, потреб підприємства та його працівників. При цьому у сформованих колективах необхідно вивчати потреби, мотиви, цілі персоналу та узгоджувати їх з цілями підприємства, із стратегією його розвитку.
Суттєвим негативним фактором впливу на можливості побудови сучасної, ефективної системи мотивації персоналу є особливості становища директорату багатьох вітчизняних корпоративних підприємств, сформованого у процесі приватизації - безконтрольність, почуття приватного власника, а не найманого менеджера, збереження старих методів внутрігосподарського управління, особистий вплив на підлеглих, пасивність у прийнятті рішень, залежність від зовнішнього фінансового-торговельного капіталу тощо. Це має враховуватись при реалізації заходів щодо формування і удосконалення системи мотивації працівників вітчизняних корпоративних підприємств.
Таким чином, аналіз соціально-економічних особливостей мотивації і стимулювання персоналу на вітчизняних корпоративних підприємствах в умовах трансформаційної економіки показує, що система мотивації їх працівників побудована і функціонує під впливом факторів і особливостей корпоративних відносин, що сформувалися в особливих умовах формування корпоративних підприємств, у тому числі негативних, пов'язаних з особливостями приватизаційного процесу в Україні. Ці негативні особливості є переборюваними, але, як об'єктивні перепони, повинні враховуватися при формуванні ефективної системи мотивації і стимулювання працівників підприємств.
Інноваційний характер сучасного виробництва обумовлює провідну роль працівників-професіоналів. Науково-технічний прогрес вимагає від працівника постійного підвищення рівня знань, підвищення його кваліфікації, чим мають опікуватись і власники підприємства.
Розробка більш ефективних форм і методів управління виробничими колективами повинна поєднуватися з завданням удосконалення господарського механізму підприємства як інтеграційної системи економічних, організаційних, правових, соціальних, психологічних та інших форм, методів управління. Людина в господарській системі виступає рушійною силою, фактором розвитку економіки, науково-технічного прогресу.
Серед різних теорій суб'єкта виробництва особливе місце повинно надаватися концепції партисипативного (спільного) управління. Партисипативне управління стало одним із сучасних ефективних методів менеджменту, що передбачає демократизацію, участь найманих працівників в управлінні виробництвом, ефективним засобом використання потенціалу людських ресурсів організації та розвитку підприємства. Використання ідей партисипативного управління дає менеджерам ключ до побудови ефективної системи мотивації працівників підприємства.
Література:
1. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. - Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ "Крылья", 2000. - 416 с.
2. Основи економічної теорії і політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Несторенко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Несторенка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, Знання, 1997. - 743 с.
3. Ринок праці України у 2003 році: Аналітично-статистичний збірник /Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. - К., 2004. - 210 с.
4. Праця України 2003: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України: № 09-2-2/92/277 від 09.07.2004 р. - 385 с.
5. Про соціально-економічне становище України (2000р.) // Статистичний бюлетень. - К.: Державний комітет статистики, 2001. - 315 с.
6. Аналітичний матеріал Міністерства праці та соціальної політики та Державного комітету статистики. - К.: Державний комітет статистики України, 2002. - 219 с.
7. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття: Колект. монографія / Під ред. М.О. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 1999. - 587 с.
8. Пустовар Я.П. К вопросу о связи экономического поведения с национальным менталитетом какмотивационных истоках деятельности человека // Вісник ХДУ. - Харьків, 1999. - № 457. - С. 26-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...