WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності - Реферат

Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності - Реферат

одиницю продукції:
МПО = Ц - ЗВО,
де Ц - ціна продажу;
ЗВО - змінні витрати на одиницю продукції.
3. Коефіцієнт маржинального прибутку, або його доля від усієї виручки:
КМП = МП/В = 1 - ЗВ/В,
або КМП = 1 - ЗВО/Ц.
В останній формулі КМП - коефіцієнт маржинального прибутку одиниці товару. Знаючи маржинальний прибуток одиниці продукції і кількість проданих одиниць продукції (ПО), знаходимо:
МП = ПО ? МПО
Отже, маємо базове рівняння:
ПО ? МПО = ПВ + П,
яке можна використовувати для отримання відповіді на певне питання. Наприклад, скільки одиниць товару необхідно продати, щоб отримати запланований прибуток ? Тоді:
ПО = (ПВ + П)/МПО.
Або, яким буде прибуток, якщо збільшити обсяг виробництва?
Тоді:
П = ПО ? n% ? МПО - ПВ.
Скільки потрібно продати продукції, щоб не втратити прибуток, зменшивши (збільшивши) ціну на p %? Постійні витрати при цьому незмінні:
МПО1 = Ц ? p % - ЗВ.
ПО = (ПВ + П)/МПО1,
де МПО1 - маржинальний прибуток одиниці продукції при новій ціні.
Точка беззбитковості в одиницях продукції при заданій ціні визначається за формулою:
ТБО = ПВ/МПО,
а в грошових одиницях:
ТБГ = ПВ/КМП.
Оскільки фермерська діяльність пов'язана з тим, що процеси, які відбуваються в ній, значно залежать від зовнішніх факторів: кліматичних, економічних, політичних та інших і проходять в умовах нестабільності, то завжди існує певна доля ризику для фермера не отримати запланованих результатів своєї діяльності. Система реалізує наступні варіанти зменшення виробничого та фінансового ризику:
- виробництво кількох видів продукції в певній галузі;
- виробництво продукції рослинництва і тваринництва;
- виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка;
- страхування врожаїв;
- домовленість із декількома кредиторами.
Також система передбачає створення методики визначення ризику (підприємницького і фінансового), яка включає два етапи:
- імовірність настання відповідних ситуацій з використанням таких показників, як дисперсія та стандартне відхилення;
- рівень ризику за показниками прибутковості - норми прибутку на авансовий (активи) і власний капітал.
Визначення рівня ризику за показниками прибутковості ґрунтується на використанні поточних даних і даних минулого періоду. На підставі таких даних будується крива нормального розподілу ймовірностей величин норми прибутку на активи і власний капітал.
Підприємницький ризик виражається у можливих коливаннях норми прибутку на авансовий капітал. Прибуток на активи (на авансовий капітал) (ПАК) розраховують за формулою:
ПАК = В - (ПВТ - ВТО),
де ПВТ - загальні витрати;
ВТО - витрати на обслуговування заборгованості.
Норму прибутку на активи (авансовий капітал) (НАК) визначають так:
НАК = ПАК/А ? 100,
де А - сума активів.
Фінансовий ризик визначається через мінливість норми прибутку на власний капітал фермера. При визначенні прибутку на власний капітал (ПВК) беруться до уваги всі витрати, які понесло господарство, в тому числі і витрати на обслуговування заборгованості:
ПВК = В - ПВТ.
Норма прибутку на власний капітал (НВК) визначається за формулою:
НВК = П/ВК ? 100,
де П - сума прибутку, що залишається в розпорядженні фермера.
Норму прибутку на власний капітал можна виразити через норму прибутку на активи, процент, що сплачується за боргові зобов'язання (ПК), та леверидж (Л).
НВК = НАК + Л ? (НАК - ПК),
Л = ПК/ВК,
де ПК - позиковий капітал.
Фінансовий ризик, як загроза існуванню підприємства існує тоді, коли виникає ймовірність мати збитки на власний капітал. Чим вища така ймовірність, тим перед більшим фінансовим ризиком стоїть підприємство і навпаки.
Система передбачає використання фермером способів ведення свого бізнесу в сучасному інформаційно-діловому середовищі, створюваному досягнутим рівнем інформаційних технологій та мережі Інтернет. Засоби Інтернет, електронна комерція, віртуальні технології дають можливість фермеру:
- здійснювати швидкий пошук потрібних технологій, добрив, насіння та інших матеріальних ресурсів;
- самому знаходити можливі ринки збуту продукції;
- в оперативному режимі обмінюватися досвідом із виробниками аналогічної сільськогосподарської продукції;
- спілкуватися та будувати взаємовідносини з діловими партнерами незалежно від їх географічного та фізичного розміщення.
Таким чином, у фермера з'являється можливість зменшення витрат на виготовлення своєї продукції за рахунок більш ефективної організації усіх процесів ведення господарства, вивчення ринку та порівняння своєї діяльності з іншими виробниками аналогічної продукції, що в кінцевому результаті збільшує його конкурентоспроможність на певному сегменті ринку.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России.Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...