WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система економічної безпеки підприємства в умовах ринку (теоретичні та методологічні аспекти) - Реферат

Система економічної безпеки підприємства в умовах ринку (теоретичні та методологічні аспекти) - Реферат


Реферат на тему:
Система економічної безпеки підприємства в умовах ринку (теоретичні та методологічні аспекти)
Відомо, що економічна система держави, як матеріальна основа національної безпеки, складається із сотень тисяч господарюючих суб'єктів. Успішне та ефективне вирішення завдань, що стоять перед економікою держави, значною мірою залежить від результативної діяльності підприємств усіх форм власності. Якщо національна економіка спирається на потужну виробничу базу, на міцні, високорозвинені виробничі структури, які спроможні успішно добиватися поставлених ринкових цілей, то і вся сукупність економічних потреб суспільства буде задовольнятися своєчасно та в повному обсязі.
В умовах формування нової економічної системи в Україні, підприємства, що функціонують у різних організаційно-правових формах, організують свою діяльність в умовах невизначеності, непередбаченості дій партнерів і держави. Глибока економічна криза породила велику кількість небезпек і загроз молодому українському бізнесу. Крім того, на умови розвитку підприємництва суттєво впливають і такі чинники, як нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, недосконалість і часта зміна комерційного законодавства, криміналізація суспільства, корупція тощо. Все це та інше різко актуалізувало проблему забезпечення економічної безпеки підприємства.
В Україні розробка теорії економічної безпеки господарюючих суб'єктів перебуває лише на початковому етапі. У сучасній науковій літературі, яка приділяє професійну увагу теорії безпеки, розкриття сутності теорії економічної безпеки підприємництва, її структури, основних категорій, індикаторів зустрічається досить рідко і не на достатньому науковому рівні. Переважно забезпечення економічної безпеки підприємництва зводиться до захисту від різного роду економічних правопорушень (крадіжки, рекет, фальсифікація документів, недобросовісна конкуренція, хакерство тощо). Цілком зрозуміло, що ці загрози є важливими і постійно повинні аналізуватися та враховуватися. Однак, на нашу думку, економічну безпеку підприємства, всіх суб'єктів безпеки зведення лише до цього є безперспективним у сфері науки та суспільної практики. Поняття економічної безпеки підприємства є більш широким і глибоким за формою та змістом. Проаналізуємо деякі із існуючих думок.
Так, у монографії "Економічна безпека України" наголошується, що економічна безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому [1, с. 356]. Майже аналогічні думки висловлені в роботі "Основы экономической безопасности" [2, с. 138]. В іншій роботі "Стратегия бизнеса", яка опублікована через рік Інститутом стратегічного аналізу і розвитку підприємництва Росії, говориться: "Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищённости от нежелательных изменений" [3, с. 288]. У цілому є цікавою для фахівців монографія "Экономическая безопасность предприятия: защита комерческой тайны", однак вона присвячується лише одному аспекту - захисту комерційної таємниці [4. c. 39].
Необхідно зауважити, що у наведених роботах автори дотримуються методологічних основ теорії безпеки. Ми погоджуємося з висновками, що незважаючи на вплив деструктивних чинників, підприємство має можливість стабільно функціонувати, вирішувати позитивно завдання, що стоять перед ним, однак таке визначення необхідно доповнити та уточнити.
Наше розуміння економічної безпеки підприємства дозволяє показати, що підприємство, перебуваючи в умовах невизначеності, систематичних змін правил гри повинно приймати ризиковані рішення, добиватися попередження, послаблення або захисту від існуючих та прогнозованих небезпек і загроз, а також досягати головної мети бізнесу. У таких важких умовах корпоративні ресурси підприємства (капітал, земля, інформація, інтелектуальна власність тощо) використовуються не тільки для запобігання загрозам, а перш за все для досягнення мети бізнесової діяльності. Виявлення, попередження небезпек і загроз, використання корпоративних ресурсів у непередбачуваних ситуаціях для недопущення критичних збитків, прийняття ризикованих рішень, боротьба з конкурентами - це і є шлях до досягнення стратегічних цілей підприємницької діяльності, забезпечення інтенсивного розвитку підприємства, його економічної незалежності.
Ось чому, на нашу думку, економічна безпека підприємства - це такий стан господарюючого суб'єкта, коли він, ефективно використовуючи корпоративні ресурси, досягає попередження, послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз чи інших непередбачених обставин і в цілому забезпечує досягнення цілей бізнесу в мовах конкуренції та підприємницького ризику.
В умовах соціалістичної планової економіки держава жорсткими централізованими мірами в основному регулювало економічні відносини. Такі явища, як недобросовісна конкуренція, організована економічна злочинність, корупція, тіньова економіка існували в незначних обсягах. Для боротьби з ними використовувалася державна система правоохоронних органів. Підприємствам не було потреби приділяти увагу забезпеченню власної економічної безпеки. Слід пам'ятати і те, що збиткові підприємства на чолі з непрофесійними керівниками штучно підтримувалися державою за рахунок перерозподілу створеного національного доходу, надання пільг, дотацій, субсидій тощо.
Така економічна політика держави породжувала появу великої "армії" нерентабельних підприємств. Їх керівники не боялися попасти в "боргову яму", збанкрутувати, їм не потрібно було ризикувати, адже за їх "спинами" стояв власник - держава, яка простить борги, нав'яже споживачу неякісну продукцію, надасть субсидію за рахунок рентабельних підприємств або експорту сировини.
В умовах ринкових відносин підприємства є економічно самостійними. Вони повинні визначати свою економічну політику, формувати портфель замовлень, організовувати як виробництво, так і збут продукції (послуг) і повністю відповідати за результати господарської діяльності. Усе це, безумовно, актуалізує проблему створення власної системи економічної безпеки.
Для надання характеристики системи безпеки підприємства, на нашу думку, необхідно визначитися з деякими важливими методологічними аспектами.
По-перше, система безпеки підприємства не може бути типовою, вона є унікальною на кожному підприємстві і залежить від багатьох внутрішніх чинників.
По-друге, система безпеки підприємства є відносно ізольованою, адже воно функціонує як структурний елемент населеного пункту, регіону і країни в цілому.
По-третє, система безпеки підприємства є комплексною. Вона має забезпечити безпеку економічну, кадрову, екологічну, інформаційну, науково-технічну, пожежну, фізичну тощо. А тому до її складу повинні входити відповідніоргани, сили та ресурси.
Формування системи безпеки підприємства та організація її успішного функціонування має здійснюватися на методологічній основі наукової теорії безпеки. Це дозволить визначити ціль системи безпеки; сформувати завдання, реалізація яких дозволить досягти поставленої цілі; затвердити основні функції системи.
Виходячи з наведеного вище, ціллю системи безпеки слід вважати своєчасне виявлення внутрішніх і зовнішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності умов фінансово-господарської діяльності підприємства та досягнення ним мети бізнесу. Досягнення такої цілі повинно передбачати реалізацію певного переліку завдань.
Серед них найважливішими є:
- виявлення реальних і прогнозування потенційних небезпек і загроз;
- пошук способів їх попередження, послаблення та ліквідації наслідків їх впливу;
- виділення ресурсів, необхідних для забезпечення безпеки підприємства;
- організація взаємодії з правоохоронними органами з метою захисту законних інтересів підприємства;
- формування власної служби безпеки, адекватної небезпекам і загрозам тощо.
З метою ефективного виконання визначених завдань, власник (власники) підприємства повинен передбачити пакет функцій системи безпеки підприємства.
До найбільш вагомих з них необхідно віднести: прогнозування, виявлення, попередження, послаблення небезпек і загроз, планування і забезпечення захищеності умов функціонування підприємства та його персоналу, формування ефективного конкурентного середовища, безпечних інформаційних систем, збереження майна та комерційної таємниці, ліквідація наслідків впливу деструктивних сил тощо.
Ефективність системи безпеки підприємства значною мірою залежить від дотримання ним принципів, сформульованих наукою та господарською практикою. У межах даної публікації називаємо лише найбільш суттєві: законність, комплексність, плановість, неперервність, своєчасність, економність, компетентність, конфіденційність тощо.
Система безпеки підприємства формується відповідно до визначеної політики фінансово-господарської діяльності та стратегії безпеки. Про це та інше в наступних публікаціях.
Література:
1. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: Монографія. - К.: КВІЦ, 1999.
2. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.
3. Стратегия бизнеса / Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Боснина Т.Д. и др.: Справочник / Под ред. Г.Б. Клейнера. - М.: КОНСЭКО, 1998.
4. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: Монография. - К.: Издательский дом "ИнЮре", 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...